Vol 48, No 1 (September 2016)

Table of Contents

Josiney A. Souza, Hélio V. M. Tozatti, Victor H. L. Rocha
1 - 29
Khadijah Sharaf
31 - 43
Sergiu Aizicovici, Nikolaos S. Papageorgiou, Vasile Staicu
45 - 69
Sihua Liang, Jihui Zhang
71 - 101
Ratnasingham Shivaji, Byungjae Son
103 - 114
Zhongyi Zhang
115 - 129
Šimon Axman
131 - 157
Ming Xiong, Ze-Heng Yang, Xiang-Qing Liu
159 - 181
Robert Franzosa, Ketty A. de Rezende, Ewerton R. Vieira
183 - 212
Guowei Dai
213 - 233
Le Hoan Hoa, Nguyen Ngoc Trong, Le Xuan Truong
235 - 255
Jaume Llibre, Maurício Fronza da Silva
257 - 282
Nikolaos S. Papageorgiou, Vicenţiu D. Rădulescu
283 - 320
Tomasz Downarowicz, Eli Glasner
321 - 338
Guangcun Lu
339 - 343


Partnerzy platformy czasopism