Przestrzenie aktywności nauczyciela akademickiego i studenta w świetle dydaktyki zaangażowanej

Krystyna Chałas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.2.006

Abstrakt


Celem przedstawionego opracowania jest ukazanie specyfiki integracji aktywności nauczyciela akademickiego i studentów pedagogiki/przyszłych nauczycieli. Punktem odniesienia przedstawionych analiz jest dydaktyka zaangażowana, u podstaw której znajdują się integracja sfery poznawczej/intelektualnej i aksjologicznej z osobowościową, zmiana prorozwojowa w perspektywie podmiotowości, autonomii twórczości podmiotów kształcenia akademickiego, zwłaszcza studentów w perspektywie integracji.

W dydaktyce zaangażowanej kluczowym pojęciem jest zaangażowanie, które jest rozumiane jako pewien typ praktyki dyskursu badawczego uwzględniającego przede wszystkim potrzeby emancypacyjne konkretnych grup osób. Badacze uczestniczący w tym dyskursie angażują się w projekty, których celem jest zmiana społeczna, a nie tylko poprawa położenia defaworyzowanych podmiotów. Natomiast istotą i warunkami brzegowymi tej praktyki jest poczucie podmiotowości zarówno samych badaczy, jak i uczestników sytuacji społecznych, którzy w sposób dobrowolny i z poczuciem satysfakcji uczestniczą w tego rodzaju działaniach.

,,Dydaktyka zaangażowana” określana jest jako typ podmiotowych działań dydaktycznych nauczyciela akademickiego i studentów, o charakterze zmian prorozwojowych budowanych dzięki komunikacji interpersonalnej, wzajemnemu zaufaniu, służbie, wyzwalających twórczą aktywność. Podstawę tych działań stanowi integracja zdobywanej przez studenta wiedzy, orientowana na integralny rozwój osoby w jej wymiarze jednostkowym i społecznym. Perspektywą działań nauczyciela akademickiego i studentów jest integralny rozwój ucznia jako nadrzędnego celu szkoły i optymalizacja warunków jego realizacji.


Słowa kluczowe


zaangażowanie; dydaktyka zaangażowana; osoba; aktywność nauczyciela akademickiego; aktywność studentów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F. (2005). Wprowadzenie. Personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu, [w:]: F. Adamski (red. ), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 9–15.

Bereźnicki F. (2001). Dydaktyka kształcenia, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Červinková H., Gołębniak B.D. (2010). W poszukiwaniu emancypacyjno-transformacyjnego wymiaru badań pedagogicznych i antropologicznych, [w:] H. Červniková, B.D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. VII–XVII.

Chałas K. (2019). Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim, t. 1: Dydaktyka zaangażowana – z doświadczeń Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Cybal-Michalska A. (2018). Rozwiązywanie problemów natury tożsamościowej w świecie różnorodności i wielości możliwości, [w:] M. Czerepaniak, J. Madalińska-Michalak, B. Śliwerski (red.), Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, t. 1: Idee – koncepcje, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 125–146.

Krąpiec M. (2005). Człowiek – dramat natury i osoby, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 23–40.

Tuohy D. (2002). Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, przeł. K. Kruszewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witkowski L. (2010). Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism