https://apcz.umk.pl/SPI/issue/feed Studia Paedagogica Ignatiana 2021-12-31T14:53:54+01:00 Marzena Chrost marzena.chrost@ignatianum.edu.pl Open Journal Systems "Studia Paedagogica Ignatiana". Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36486 Kategorie otwierające na neuroróżnorodność studentów 2021-12-17T19:17:53+01:00 Ryszarda Cierzniewska ryszarda.cierzniewska@ignatianum.edu.pl Dorota Podgórska-Jachnik dorota.podgorska@now.uni.lodz.pl <p>Celem badań jest próba wydobywania i nadania sensów i znaczeń istotnym kontekstom pracy pedagogicznej prowadzonej przez nauczyciela akademickiego ze studentami neuroróżnorodnymi Niezbywalną okolicznością uprawiania myśli i praktyki edukacyjnej jest rzeczywistość systemowa, instytucjonalna i społeczna oraz usytuowanie w niej człowieka wraz z jego trancendentalnością, specyficznością w każdym wymiarze bytu. Przedmiot badań, jakim jest neuroróżnorodność studentów, został osadzony w ramy (kontekst) trzech kategorii służących opisowi kategorii neuroróżnorodności i edukacji studentów neuroróżnorodnych. Wybrane kategorie to: autorstwo własnego życia, samostanowienie i emancypacja. Nie deklarujemy ich szczegółowej charakterystyki, natomiast wydobywamy wątki służące ukazaniu ich potencjału dla otwarcia dyskusji naukowej o neuroróżnorodności. Motywem docelowym jest jednak wpisanie praktyki dydaktycznej w paradygmat myślenia i działania akademickiego zgodnego z kategorią neuroróżnorodności. Kierunek hermeneutycznej pracy wyznacza problem główny: Jaka jest istota procesu kształcenia w uczelni wyższej studentów neuroróżnorodnych? Hermeneutyczne rozważaniach prowadzone są logice paradygmatu konstruktywistycznego odnoszącego się do dydaktycznych i społecznych wymiarów tworzenia rzeczywistości edukacyjnej. Materiał badawczy stanowią teorie oraz opublikowane teksty źródłowe z przeprowadzonych eksploracji, dotyczące różnych wymiarów obecności w uczelni wyższej studentów ze spektrum autyzmu.</p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ryszarda Cierzniewska, Dorota Podgórska-Jachnik https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36267 Edukacja społecznie „zaangażowana” 2021-12-02T14:41:17+01:00 Jarosław Charchuła jaroslaw.charchula@ignatianum.edu.pl <p class="Abstract" style="text-align: justify;">Dynamika globalizacji, którą szczególnie obserwujemy w ostatnich dwóch dekadach, wymusza daleko idące zmiany w procesie edukacji, a przede wszystkim edukacji akademickiej. Cenną inspiracją do podjęcia tego typu kwestii są założenia społecznej teorii wypracowanej przez jednego z najbardziej wszechstronnych myślicieli XX wieku – José Ortegę y Gasseta.</p> <p class="Abstract" style="text-align: justify;">W artykule zastosowano metodę analityczno-syntetyczną literatury przedmiotu. Na wstępie przeanalizowano wartość kształcenia obywateli w aspekcie osobistym i społecznym, co <span style="font-family: 'Times New Roman','serif';">–</span> zdaniem Ortegi y Gasseta <span style="font-family: 'Times New Roman','serif';">–</span> przyczynia się w istotny sposób do budowy społeczeństwa demokratycznego. Następnie, w świetle politycznego liberalizmu autora, zostały poddane analizie między innymi idee dotyczące wolności jako kluczowe wyzwania dla edukacji obywateli.</p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Jarosław Charchuła https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36334 Różnice płci w odstępowaniu od przestępczości 2021-12-14T19:21:46+01:00 Krzysztof Biel krzysztof.biel@ignatianum.edu.pl <p class="Abstract" style="text-align: justify;">Odstąpienie od przestępczości stało się w kryminologii i praktyce resocjalizacyjnej dominującą kategorią badawczą ostatnich dekad. Coraz lepsze rozumienie procesu wraz z identyfikacją czynników wspierających odstąpienie od przestępczości pozwala na stosowanie bardziej adekwatnych praktyk resocjalizacyjnych i wzmacnianie aktywności przestępców w ich dążeniu do zerwania z życiem przestępczym. Niniejszy artykuł ma na celu prezentację współczesnej wiedzy o procesie odstąpienia od przestępczości u kobiet i mężczyzn. Najpierw autor prezentuje główne ujęcia definicyjne. Następnie analizuje czynniki strukturalne i indywidualne obecne w procesie odstąpienia od przestępczości. Akcentowane są przede wszystkim różnice występujące u kobiet i mężczyzn. Mężczyźni odstępują od przestępczości w wyniku działania czynników związanych ze statusem społecznym (zatrudnienie, małżeństwo), podczas gdy kobiety akcentują rolę czynników związanych z relacjami osobistymi (rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, kuratorami, terapeutami) w procesie zmiany. Analiza literatury stanowi niezbędny etap zrozumienia procesu odstąpienia od przestępczości, co pozwala na projektowanie i prowadzenie badań własnych wśród różnych grup przestępców. Na koniec autor podaje wskazówki dla praktyki resocjalizacyjnej: trzeba wierzyć w potencjał osoby i go wspierać, a równocześnie podejmować konieczne kroki terapeutyczne, należy wzmacniać motywację przestępców do zmiany stylu życia poprzez koncentrację na mocnych stronach jednostki, zwracać uwagę na odmienność płci w procesie odstąpienia od przestępczości oraz tworzyć przyjazne środowisko do zmiany, w którym zaangażowanych jest wiele agend społecznych.</p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Krzysztof Biel https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36543 Pedagog resocjalizacyjny czy menedżer przestępcy? 2021-12-15T11:31:41+01:00 Miłosz Mółka milosz.molka@ignatianum.edu.pl <p class="Abstract" style="text-align: justify;">Celem artykułu jest omówienie współczesnych tendencji resocjalizacyjnych, które dowartościowują perspektywę zarządzania ryzkiem na drodze do ograniczania recydywy. Chodzi przy tym o rekonstrukcję treści zawartych w rodzimej literaturze przedmiotu na temat problematyki związanej z implementacją aktuarialnych rozwiązań na grunt tradycyjnie zorientowanej pedagogiki resocjalizacyjnej. Rozważania zawarte w artykule zostały podzielone na dwie zasadnicze części. W pierwszej dokonano ogólnej charakterystyki zasygnalizowanych tendencji w resocjalizacji, które kładą akcent na wykorzystanie podejścia aktuarialnego w celu ograniczenia przestępczości. W części drugiej zwrócono uwagę na wyzwania, przed którymi stają kuratorzy sądowi w obliczu coraz większej popularności rozwiązań aktuarialnych w praktyce probacyjnej. Skoncentrowano się przy tym na rodzajach czynników uwzględnianych w prognozie, określaniu niezbędnych kompetencji po stronie kuratora sądowego w roli pedagoga aktuariusza i zapotrzebowaniu na trafne i rzetelne narzędzia służące do pomiaru ryzyka recydywy.</p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Miłosz Mółka https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36343 Ontologia dojrzałości wobec imperatywu przemijania 2021-12-22T13:50:00+01:00 Klaudia Izabela Węc wecklaudia@gmail.com <p>W artykule poruszone zostały fenomeny dojrzałości podmiotu w perspektywie przemijania będącego granicznym doświadczeniem podmiotu. Kanwą tekstu jest czas będący Lacanowskim symptomem dla podmiotu w jego poczuciu egzystencjalnego sensu, generując konieczność podejmowania indywidualnych strategii radzenia sobie ze starością. Ontologiczny i epistemologiczny wymiar tekstu oparty jest na narzędziach interpretacyjnych wywodzących się z psychoanalizy Jacques’a Lacana. Dojrzałość w warstwie interpretacyjnej osadzona została w Heideggerowskim rozumieniu ontologicznej „niededukcyjnej konstrukcji genealogii różnych możliwych rodzajów bycia” (Heidegger 1994: 16). Problematyzacja zagadnienia dojrzałości podmiotowej w aspekcie myślenia o przemijaniu, czasie i rozwoju wyznacza pytania o hermeneutyczne oraz dyskursywne źródła powstawania symptomu uruchamiającego graniczne doświadczenia podmiotu. Perspektywę interpretacyjną wyznacza założenie, że największą transformację kulturową można upatrywać w ujawniającym się wymuszaniu stosowania rozmaitych praktyk społecznych, sprowadzających działanie do strukturalizacji konkretnych założeń, celów i efektów.</p> <p>Współczesne myślenie o seniorach poddane zostało presji zmian mających zabarwienie rewolucji świadomościowej na poziomie aksjologicznym, wywłaszczanym przez pragmatyzm i użyteczność podmiotu sprowadzonego do narzędzia przynoszącego potencjalny zysk społeczny. Tekst w swej warstwie interpretacyjnej skonstruowany jest na kanwie dyskursu Jacques’a Lacana i odnosi się do takich kwestii jak: dialektyka języka, optyka widzenia, prymat znaczących nad podmiotem, podmiot jako „kulturowy artefakt”.</p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Klaudia Izabela Węc https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36794 Wprowadzenie 2021-12-31T14:53:54+01:00 Krzysztof Biel krzysztof.biel@ignatianum.edu.plp 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36786 Introduction 2021-12-31T00:14:38+01:00 Krzysztof Biel krzysztof.biel@ignatianum.edu.pl <h1 class="page_title"> </h1> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Dr Krzysztof Biel https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36573 Rozważania wokół personalistycznej filozofii wychowania 2021-12-16T15:47:52+01:00 Bartłomiej Zdzisław Krasny bartlomiej.krasny@o2.pl <p>Recenzja książki: </p> <p>Seweryn Łukasz Leszczyński, Pedagogiczne aspekty personalizmu Wojciecha Chudego, Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej „Chowanna”, Łódź 2021, ss. 281. </p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Bartłomiej Zdzisław Krasny https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36418 Niesłyszący adolescenci wobec zjawiska samotności – wiodące determinanty ryzykownych zachowań w sieci 2021-12-14T22:00:05+01:00 Anna Michalczyk annamichalczyk@onet.pl <p>Okres adolescencji jest szczególnym czasem w życiu młodego człowieka. Staje on wówczas przed wieloma ważnymi wyborami na płaszczyźnie zawodowej i osobistej – podejmuje pierwszą pracę zawodową oraz zaczyna tworzyć trwałe relacje. Sposób radzenia sobie z problematycznymi wyborami życiowymi jest w dużej mierze zdeterminowany prawidłowo ukształtowaną osobowością i adekwatną samooceną, które tworzą się w okresie wczesnego dzieciństwa. Czas ten okazuje się być fundamentalny dla rozwoju i przyszłego życia młodego człowieka. Styl więzi, jaką dziecko tworzy bowiem ze swoim opiekunem, może znacząco wpływać na występowanie w przyszłości pewnych deficytów czy trudności. Braki te będą znacząco wpływać na jakość życia młodego człowieka, zaś próby ich kompensowania mogą się zakończyć na różne sposoby. Samotność emocjonalna i poczucie wyobcowania niejednokrotnie prowadzą do ucieczki w wirtualną rzeczywistość, co niesie za sobą ryzyko zachowań związanych z szeroko rozumianym uzależnieniem, w tym również od internetu. Badaniami objęte zostały dwie grupy adolescentów – słyszących i z uszkodzonym słuchem. Ich wyniki wskazały jednoznacznie na fakt poczucia wyobcowania, izolacji i samotności wśród niesłyszącej grupy respondentów.</p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Anna Michalczyk https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36538 Program „Teatr, Mama, Tata i Ja” w kontekście założeń koncepcji Twórczej Resocjalizacji 2021-12-14T21:53:09+01:00 Magdalena Posłowska magdalena.poslowska@o2.pl <p class="Abstract" style="text-align: justify;">Przedstawiony w artykule problem odnosi się do procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Jego głównym celem jest przyjrzenie się alternatywnemu do tradycyjnego sposobowi pracy ze skazanymi, tzw. resocjalizacji twórczej, oraz dostarczenie szerszej wiedzy na temat jej zastosowania w polskim więziennictwie. Główne założenia metodyczne tego sposobu resocjalizacji zostały przedstawione z wykorzystaniem współcześnie dostępnego i realizowanego przez Areszt Śledczy w Kielcach programu stosowanego wobec osób pozbawionych wolności <span style="font-family: 'Times New Roman','serif';">–</span> „Teatr, Mama, Tata i Ja”. Rozważania dotyczące tego programu resocjalizacyjnego zostały dopełnione osobistym doświadczeniem byłego skazanego, przekazanym w toku przeprowadzonego wywiadu narracyjnego. Ukazana w artykule problematyka może się stać zachętą do większego zaangażowania kadry specjalistycznej w projektowanie, a także realizację programów z zakresu resocjalizacji twórczej w środowisku penitencjarnym oraz do korzystania z szerokiego wachlarza oferowanych przez nią metod. Jak ukazują wyniki przeprowadzonych badań, resocjalizacja w tym wydaniu posiada ogromny wpływ na rozwój potencjałów i przeobrażanie świata wartości jednostek. Pozwala kształtować własny światopogląd, odnawiać kontakty z bliskimi oraz prawidłowo adaptować się do wymogów i warunków życia.</p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Magdalena Posłowska