Słowo w transakcyjnym podejściu do wychowania poprzez baśnie. Wybrane aspekty

Maria Szymańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.4.002

Abstrakt


Słowo posiada ogromne znaczenie w praktyce nauczycielskiej. Zasadniczo może być traktowane jako przekaźnik bezpośrednich i pośrednich treści, które posiadają wymiar pozytywny bądź negatywny. Słowo należy do elementów konstytuujących frazy, zdania itp. Spełnia wiele funkcji obejmujących różne dyscypliny naukowe. Jedna z nich to funkcja pedagogiczna, która realizowana jest w procesie wychowania za pomocą zróżnicowanych metod, technik itp. Zastosowanie ich jest zakorzenione w antropologicznym, etycznym, aksjologicznym i psychologicznym obszarze, co jest istotne w implementacji treści za ich pomocą. Efekty ich zastosowania zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest podejście nauczyciela do wyboru odpowiednich metod. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest wydobycie znaczenia funkcji słowa w aplikacji transakcyjnej teorii w wychowaniu uczniów poprzez baśnie. Ponadto prezentowane treści ukierunkowane są także na wyjaśnienie pojęcia „słowo”, następnie „teorii transakcyjnej” Luizy M. Rosenblatt, „transakcyjnego podejścia” do wychowania oraz interpretacji słów w baśniach.


Słowa kluczowe


słowo; transakcyjna teoria; integralne wychowanie; integralny rozwój; baśnie; nauczyciel; uczeń

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baśnie braci Grimm, transl. E. Pieciul-Karmińska, Harbor Point Media Rodzina, Poznań 2009.

Carter R., McCarthy M., Vocabulary and Language Teaching, Longman, London 1988.

Chałas K., “Introcepcja wartości,” in: Mały słownik aksjologiczny, eds. Z. Struzik, D. Żukowska-Gardzińska, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, pp. 126–130.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Dąbrowski K., Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezyntegrację pozytywną, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1975.

Giddens A., Socjologia, transl. A. Sulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Granat W., Osoba ludzka. Próba definicji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Guroian V., “Of Weeds & Fairy Tales: The Idols & Devils That Corrupt the Moral Imagination,” Touchstone. A Journal of Mere Christianity, May 2005, .

Hulse T., “Functions of Children’s Fairy Tales,” English Magazine. A Magazine for English Learners and Teachers, 2017, .

Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2000.

Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2003.

Lewis C.S., Rozważania o chrześcijaństwie, transl. Z. Kościuk, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 2002.

Lumpkin A., “Teachers as Role Models Reaching Character and Moral Virtues,” Journal of Physical Education, Recreation & Dance 2009, vol. 79, no. 2, pp. 45–49.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2009.

Maruszewski T., Psychologia poznania. Umysł i świat, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011.

Mysłakowski Z., “Pedagogika ogólna,” in: Encyklopedia wychowania, vol. 1, ed. S. Łempicki et al., Wydawnictwo “Naszej Księgarni” ZNP, Warszawa, pp. 701–785.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Oberauer K., Kliegl R., “A Formal Model of Capacity Limits in Working Memory,” Journal of Memory and Language 2006, vol. 55, no. 4, pp. 601–626, .

Pervin L.A., Psychologia osobowości, transl. M. Orski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 20002.

Probst R.E., Transactional Theory in the Teaching of Literature, ERIC Identifier: ED284274, Source: ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills, Urbana (IL) 1987, .

Rosenblatt R.M., Writing and Reading: Transactional Theory, Technical Report No. 416, University of Illinois at Urbana-Champaign Library Large-scale Digitization Project, New York 2007, pp. 2–3, .

Suárez Suberviola E., Varela Méndez R., “Vocabulary Acquisition Strategies,” Didáctica (Lengua y Literatura) 2002, vol. 14, pp. 233–250.

Szymańska M., “Teacher Knowledge Application in a Child’s Moral Development: The Selected Aspects,” Journal of Preschool and Elementary School Education 2014, no. 1(5), pp. 43–58.

Tomasello M., “The Social-Pragmatic Theory of World Learning,” Pragmatics 2000, vol. 10, no. 4, pp. 401–413.

Wilkins D.A., Linguistics in Language Teaching, Edward Arnold, London 1972.

Witkowski L., Tożsamość i zmiana (Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1988.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism