Chyrowski Zakład Naukowo-Wychowawczy w Sprawozdaniach

Anna Królikowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.2.005

Abstrakt


Instytucją o niekwestionowanym znaczeniu dla kształcenia elit na przełomie XIX i XX wieku był Zakład Naukowo-Wychowawczy oo. Jezuitów w Chyrowie, powstały w 1886 roku. Artykuł prezentuje Sprawozdania jako istotne źródło do badania dziejów tego Zakładu, którego działalność zakończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej, ale również do badania dziejów oświaty w Galicji w dobie jej autonomii oraz w II Rzeczpospolitej. Pierwsze Sprawozdanie ukazało się w 1894 roku i obejmowało dane dotyczące roku szkolnego 1893/94. Dysponujemy 45 sprawozdaniami rocznymi w postaci ogłoszonych drukiem zeszytów o objętości od 34 do 253 stron. Zawierają one informacje dotyczące składu grona nauczycielskiego, rozkładu nauk i książek szkolnych obowiązujących w poszczególnych klasach, tematów do wypracowań pisemnych dla poszczególnych klas, zagadnień do pisemnego egzaminu dojrzałości, zbiorów naukowych (biblioteka dla nauczycieli, biblioteka dla uczniów, wyposażenie gabinetów), ważniejszych rozporządzeń władz szkolnych, kroniki Zakładu, a także corocznej klasyfikacji uczniów.


Słowa kluczowe


Jezuici; Chyrów; kształcenie; wychowanie; szkolnictwo średnie; źródła; sprawozdania; Galicja; II Rzeczpospolita

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chyrowiacy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie, 1886–1939, opr. L. Grzebień, J. Kochanowicz, J. Niemiec, WSFP Ignatianum, Kraków 2000.

Falkowska J., Dzienniki Urzędowe c.k. Rady Szkolnej Krajowej jako źródło do dziejów oświaty w Galicji, w: Badania historyczne w pedagogice. Konteksty źródłowe, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.

Konopka K., Biblioteki, w: Księga pamiątkowa 50-lecia Konwiktu i Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie 1886–1936, Drukarnia W.L. Anczyca, Kraków 1936.

Kudła L., Średnie szkolnictwo ogólnokształcące, w: Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772–1918, red. J. Dybiec, J. Krawczyk, A. Meissner, K. Szmyd, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.

Kula E., Pękowska M., Gimnazjum Chyrowskie i jego wychowankowie, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 3: Nauka i oświata, red. A. Meissner, J. Wyrozumski, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995.

Łuczewski M., Bednarz-Łuczewska P., Analiza dokumentów zastanych, w: Badania jakościowe: metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Meissner A., Źródła drukowane do dziejów oświaty w Galicji, w: Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

Michalski G., Źródła do badań biograficznych w historii wychowania, w: Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, PWN, Warszawa – Poznań 1985.

Niemiec J., Zakład naukowo-wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886–1939, Instytut Europejskich studiów Społecznych w Rzeszowie, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Rzeszów – Kraków 1998.

Sprawozdanie Prywatnego Gimnazjum OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem [za lata 1893/94 – 1938/39], nr I–XLV, Drukarnia Józefa Styfiego, Przemyśl 1894–1939.

Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w galicyjskich szkołach średnich, zestawił Henryk Kopia, Nakładem Jerzego Piwockiego, Lwów 1900.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism