Współczesne tendencje w nauczaniu historii wychowania w wybranych ośrodkach akademickich

Dorota Grabowska-Pieńkosz, Joanna Falkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.2.005

Abstrakt


Jednym z przedmiotów kształcenia przyszłych pedagogów jest historia wychowania. W ramach realizacji zajęć przekazywane są studentom zagadnienia z zakresu polskiej i powszechnej historii wychowania, a mianowicie praktyki pedagogicznej i historii myśli pedagogicznej. Uwzględniany jest nie tylko dorobek pedagogiki ogólnej i jej subdyscyplin, ale także, ze względu na interdyscyplinarny charakter pedagogiki, bardzo ważny dorobek filozofii, socjologii czy psychologii.

W artykule zaprezentowano współczesne tendencje w nauczaniu historii wychowania w wybranych ośrodkach akademickich. Autorki zaprezentowały refleksję nad znaczeniem historii wychowania jako przedmiotu nauczania na studiach pedagogicznych. Na podstawie uzyskanych wyników analiz sylabusów (programów nauczania) wskazały dwie główne tendencje: merytoryczną i formalną. Pierwsza z nich dotyczy tematyki realizowanych zajęć z historii wychowania, druga natomiast wiąże się ze zmianami ustawowo-organizacyjnymi, które powodują, że coraz mniej godzin przeznaczanych jest na zajęcia oraz zmianie ulega nazewnictwo tego przedmiotu. Dlatego tak ważna wydaje się refleksja nad rolą edukacji historycznej w profilu kształcenia pedagogicznego – rozumiana nie tylko jako dostarczenie wiedzy, lecz także jako forma rozwoju i popularyzacji kultury pedagogicznej.


Słowa kluczowe


historia wychowania; studia wyższe; kształcenie akademickie; współczesne tendencje; programy nauczania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dybiec J. (2012). Historia wychowania wobec wyzwań współczesnych czasów i nowych „Standardów kształcenia” na studiach pedagogicznych, [w:] E. Kula, M. Pękowska (red.), Historia wychowania. Przewodnik programowy dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 13–29,

https://www.ujk.edu.pl/strony/Ewa.Kula/pliki/przewodnik_hw_2013.pdf.

Estkowski E. (1849). Czy potrzeba uczyć historii pedagogiki po seminariach?, „Szkoła Polska”, t. 1, z. 3, s. 154–171.

Estkowski E. (1955). Wybór pism pedagogicznych, opracował i wstępem poprzedził M. Szulkin, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Falkowska J. (2017). Historia wychowania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 2000–2015. Instytucjonalizacja – badanie – nauczanie, [w:] T. Gumuła (red.), Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s. 49–64.

Falkowska J., Grabowska-Pieńkosz D. (2018). Historia wychowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń: Fundacja Societas et Ius.

Gumuła T., Majewski S. (red.) (2005). Historia wychowania w kształceniu nauczycieli. Tradycja i współczesność, teoria i praktyka, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego.

Hellwig J. (2001). Dzieje historii wychowania w Polsce i jej twórcy. Próba zarysu historycznego, Poznań: Eruditus.

Jakubiak K. (2000). Kształtowanie podstaw metodologicznych i dydaktycznych historii wychowania w II Rzeczypospolitej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 40, s. 144–188.

Karbowiak A. (1919). Uwagi o wartości, naszem znawstwie i badaniu ojczystych dziejów nauczania i wychowania, „Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój”, t. 2, s. 473–479.

Kot S. (2000). Historia wychowania. Zarys podręcznikowy, t. 1: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Majewski S. (2002). Znaczenie historii wychowania pedagogicznym kształceniu nauczycieli, [w:] T. Gumuła (red.), Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 45–51.

Michalski S. (1985). Rola historii wychowania w procesie kształcenia i dokształcania nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, t. 13, s. 45–60.

Mokrzecki L. (2000). Historia wychowania w Gdańsku z perspektywy pięćdziesięciolecia (1946–1996), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Pohoska H. (1935). Rola historji wychowania w kształceniu nauczycieli, „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne”, nr 1–2, s. 9–14.

Poznański K. (1995). Historia wychowania. Stan obecny i perspektywy rozwoju, „Rocznik Pedagogiczny”, t. 18, s. 39–54.

Szulakiewicz W. (2007). Historia wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Warszawa: Studio Wydawnicze Familia.

Topolski J. (1998). Świat bez historii, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism