Aktywizacja środowiska lokalnego: od teorii do praktyki – historia edukacyjnego projektu

Wiktor Sawczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2019.1.009

Abstrakt


W dokonujących się współcześnie zmianach kluczową rolę odgrywa aktywność jednostek i grup społecznych tworzących społeczności lokalne. Droga do aktywizacji tych środowisk prowadzi przez edukację. Biorąc to pod uwagę; na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie podjęto działania w celu powołania nowej specjalności o nazwie „Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych”. Projekt edukacyjny uwzględnił różnego rodzaju opinie; wytyczne i dostępne ekspertyzy. Analiza zgromadzonych dokumentów wykazała możliwość realizacji podjętej inicjatywy; co dla zespołu opracowującego stanowiło inspirację w planowaniu kolejnych kroków; związanych z finalizacją całości przedsięwzięcia. Mimo olbrzymiego zaangażowania i nakładu pracy zespołu opracowującego; zamierzenie edukacyjne poniosło i ponosi dalej porażkę. Nie pomogła prowadzona akcja promocyjna w szeroko rozumianych mass mediach; ani specjalnie zorganizowana konferencja naukowa. Główne przyczyny niepowodzenia podjętej inicjatywy można przedstawić następująco: 1) widoczna na co dzień inercja większości młodego pokolenia; szczególnie w obszarze szeroko rozumianej aktywności społecznej; 2) wynikające z tego znikome zainteresowanie rekrutacyjne w kolejnych naborach; 3) brak wsparcia instytucji lokalnych; 4) brak sensownego; pragmatycznego ułożenia programu konferencji naukowej promującej nową specjalność. Tak więc konfrontacja teorii z praktyką wskazuje; że nawet najlepsze intencje w zderzeniu z twardą rzeczywistością mogą nie mieć szansy powodzenia.


Słowa kluczowe


środowisko lokalne; edukacja; projekt edukacyjny; szkolnictwo wyższe; teoria; praktyka; bariery; dylematy; porażka

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bauman T., Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych. Casus Uniwersytetu Gdańskiego; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.

Fabryki dyplomów czy universitas? red. M. Czerepaniak-Walczak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Delors J., Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998.

Drucker P., Fragment ebooka Menedżer skuteczny. Efektywności można się nauczyć, https://www.legimi.pl/ebook-menedzer-skuteczny-efektywnosci-mozna-sie-nauczyc-peter-f-drucker;b237065.html [dostęp: 17.10.2018].

Dziennik Ustaw 2005 Nr 164; poz. 1365, z późniejszymi zmianami, http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365 [dostęp: 25.04.2015].

Dziennik Ustaw 2011 Nr 253 poz. 1520, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112531520 [do-stęp: 25.04.2015].

Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 – Raport końcowy (wersja PDF); Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/...rozwoju/.../KSRR_13_07_2010 [dostęp: 25.04.2015].

Kopaliński W., Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010‒2020: Regiony; Miasta; Obszary Wiejskie. Dokumenty Ministerstwa Infrastruktu-ry i Rozwoju. https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/strony/default.aspx [dostęp: 25.04.2015].

Kwaśniewski J., Postrzeganie marginalizacji oraz strategii i środków kontroli społecznej, w: Kontrola społeczna procesów marginalizacji, red. J. Kwaśniewski, Interart, Warszawa 1997, s. 197–233.

Łobocki M., O systemie wychowawczym w szkole wyższej, „Życie Szkoły Wyższej” 1986, nr 4; s. 65–75.

Murzyn A., Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji, Kraków 2013.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Pasterski M., 10 sposobów na nieograniczoną motywację, https://michalpasterski.pl/2008/06/10-sposobow-na-nieograniczona-motywacje-2/ [dostęp: 28.09.2018]

Program Rozwoju UWM w latach 2012-2020, Cele strategiczne p. 1.1, http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/program-rozwoju-uwm-latach-2012-20 [dostęp: 25.04.2015].

Przemówienie inauguracyjne prof. Ryszarda Góreckiego – rektora UWM, 01.10.2012, http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/716/przemowienie-inauguracyjne-prof-ryszarda-goreckiego-rektora-uwm.html [­dostęp: 25.04.2015].

Sabat A., Przedsiębiorczość akademicka: poradnik; Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, Lublin 2012.

Siciński A., Styl życia - problemy pojęciowe i teoretyczne, w: Styl życia. Koncepcje – propozycje, red. A. Siciński, PWN, Warszawa 1976, s. 15–32.

Słownik języka polskiego PWN, t. 3, Warszawa 1999.

Style życia w miastach polskich, red. A. Siciński, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław 1988.

Wierzbicki Z.T., Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, w: Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, red. Z.T. Wierzbicki, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 17–73.

Zając A., Cywilizacja informacyjna na język kultury; wiedzy i edukacji przełożona, „Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 4(75), s. 14–26.

Załącznik 40 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, Załącznik 41 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku. http://bip.uwm.edu.pl/node/3177 [dostęp: 25.04.2015].

Załącznik 41 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, http://bip.uwm.edu.pl/node/3177/revisions/7974/view [dostęp: 25.04.2015]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism