Aksjologiczne konteksty współpracy środowisk edukacyjnych w Polsce

Ewa Pasterniak-Kobyłecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.005

Abstrakt


W czasach zagubienia aksjologicznego, bezradności wobec przejawów szerzącego się zła, pytania o możliwości rozwoju młodego człowieka, wspierania go w dążeniu do doskonałości oraz roli rodziny, szkoły i Kościoła w tych procesach wydają się być uzasadnione. Celem badań było ustalenie wspólnych wartości osób reprezentujących trzy środowiska wychowawcze oraz wskazanie możliwości efektywnego ich współdziałania. Na podstawie obserwacji uczestniczącej przeprowadzonej w latach 2009–2012 (w szkole podstawowej) i w latach 2015–2017 (w gimnazjum) zebrano szereg interesujących wyników. Za ważne dla większości opiekunów dzieci i młodzieży uznaje się przede wszystkim wartości: edukacyjne, poznawcze, moralne, prospołeczne i rodzinne. Głównymi warunkami współpracy, która jest możliwa i konieczna, są: sprzyjający klimat emocjonalny, akceptacja, zaufanie, demokratyczne respektowanie wzajemnych praw, zaangażowanie, aksjologia dopuszczająca ontologię ambiwalencji. W drugiej części artykułu przedstawiono konkretne przykłady wspólnych działań podejmowanych z inicjatywy rodziców, nauczycieli, katechetów i księży. Na przykład: uroczystości klasowe i szkolne, ogniska integracyjne, wycieczki, wyjścia do teatru, kina i na spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty prowadzone przez nauczycieli wspólnie z rodzicami, imprezy przy kościele dla dzieci i rodzin, przygotowania do uroczystości religijnych.


Słowa kluczowe


współpraca; wspieranie; wartości; porozumienie aksjologiczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bauman Z., Socjologia, transl. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 1990.

Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, eds. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Jan Paweł II, “Przemówienie wygłoszone na XXXIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 2 X 1979,” in: Siła wiary i umysłu. Jan Paweł II, selected by M.E. Bunson, transl. A. Gomola, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011, pp. 49–51.

Jan Paweł II, “W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980,” in: Jan Paweł II, Wiara i kultura, ed. M. Radwan, S. Wylężek, T. Gorzkula, Redakcja Wydawnictw KUL, Rzym – Lublin 1988, pp. 56–59.

Mały słownik etyczny, ed. S. Jedynak, “Branta”, Bydgoszcz 1994.

Kobyłecka E., “Kompetencje aksjologiczne nauczycieli jako problem społeczny,” in: Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, ed. T. Frąckowiak, Fundacja Innowacja i WSSE, Warszawa 2001, pp. 509–520.

Kobyłecka E., Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009.

Kobyłecka E., “O niektórych możliwościach porozumienia aksjologicznego nauczycieli, uczniów i rodziców w przestrzeni edukacyjnej,” in: Edukacja. Jakość czy równość?, eds. E. Kobyłecka, I. Nowosad, M.J. Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, pp. 197–214.

Łobocki M., Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.

Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.

Mastalski J., Siewora J., Formacja wychowawców w kontekście przemian cywilizacyjnych, Homo Dei, Kraków 2017.

Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.

Regulations of the Parents’ Council at Primary School no. 2 with junior secondary classes. www.radarodzicowgim1.cba.pl (access: 08.01.2018).

Serafin K., Doświadczenie i urzeczywistnianie wartości w ujęciu Józefa Tisch-

nera. Studium z antropologii filozoficznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.

Szołtysek A.E., Filozofia edukacji. Kształtowanie umysłu, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2013.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Tillman D., Wychowanie w duchu wartości. Poszerzanie świata 8–14 lat. Program edukacyjny, transl. R. Zawadzki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.

Tischner J., “Gra wokół odpowiedzialności,” Znak 1995, no. 10(485), pp. 47–55.

Tischner J., Inny. Eseje o spotkaniu, Znak, Kraków 2017.

Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.

Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, ed. A. Wieczorek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism