Aktywność turystyczna podkarpackiej młodzieży jako źródło wspomagania jej rozwoju osobowego

Marcin Warchoła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.2.010

Abstrakt


Turystyka należy do tych form aktywności ludzkiej, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju osobowości, samokształcenia i przygotowania człowieka do pełnienia różnorodnych społecznych ról, funkcji i zadań. Jak żadna inna sfera działalności, daje szansę integracji wpływów wychowawczych rodziny, szkoły, pozaszkolnych instytucji wychowawczych oraz nieformalnych grup rówieśniczych, a także, co szczególnie ważne, samodzielnej aktywności jej uczestników. Uczestnictwo w turystyce rozumiane jest coraz częściej jako edukacja dla rozwoju psychofizycznego i kulturowego jednostki, jako edukacja do kształtowania potrzeb zmiany osobistego życia z biernego na aktywny, twórczy, samorealizacyjny, z wpisanym dobrostanem zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w rozwoju każdej jednostki. Na ten walor aktywności turystycznej wskazuje wielu badaczy. Literatura przedmiotu ukazuje i dowodzi, że istnieje wiele związków uprawiania turystyki, szczególnie przez dzieci i młodzież, z ich rozwojem psychofizycznym. Na potrzeby niniejszego opracowania postanowiono zdiagnozować, czy aktywność turystyczna jest dla podkarpackiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych źródłem i sposobem samodoskonalenia. Starano się m.in. znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: czy badana młodzież dostrzega korzyści wynikające z uprawiania turystyki, zarówno dla rozwoju mentalnego, jak i fizycznego własnego organizmu (jeśli tak, to jakie), czy wyjazdy turystyczne wpłynęły na rozwój wiedzy i umiejętności, czy turystyka może być sposobem przeciwdziałania złym zachowaniom, które są spotykane wśród młodzieży w jej codziennym życiu (w czasie wolnym)?


Słowa kluczowe


wychowanie; wspomaganie rozwoju; aktywność turystyczna; młodzież; Podkarpacie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak B., Samowychowanie a turystyka, Albis, Kraków 2003.

Denek K., Wartości jako źródło edukacji, w: Dziecko w świecie wartości, t. 1, red. K. Denek i in., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 19–40.

Dudzikowa M., Praca młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki, Wydawnictwo Terra, Warszawa 1993.

Dziewiecki M., Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2003.

Kaja B., Wspomaganie rozwoju, czyli „dobrze jest mieć przyjaciół we wszystkich okolicznościach życia”, w: Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja, t. 6, red. B. Kaja, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2004, s. 11–25.

Kielar-Turska M., Analiza pola semantycznego terminów związanych ze wspomaganiem rozwoju, w: Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja, t. 5, red. B. Kaja, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2003, s. 11–24.

Kulas H., Samoocena młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.

Lubański K., Pedagogiczny potencjał turystyki, AlmaMer. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.

Łobocki M., ABC wychowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.

Nowak M., Personalistyczne wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 353–358.

Pietrasiński Z., Kierowanie własnym rozwojem, Iskry, Warszawa 1977.

Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.

Ratusiowa A., Autokreacja charakterologiczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 240–243.

Turos L., Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, wyd. 2. rozszerzone, Ypsylon, Warszawa 2001.

Turos L., Turystyka i wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 822–828.

Wysocka E., Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism