Działalność Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie w świetle protokołów rad pedagogicznych

Piotr Gołdyn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.2.006

Abstrakt


Jedną z zasłużonych placówek oświatowych w dziejach polskiego szkolnictwa był bez wątpienia Państwowy Instytut Robót Ręcznych, założony u progu niepodległości przez jej długoletniego dyrektora Władysława Przanowskiego. Zadaniem placówki było kształcenie przyszłych kadr nauczycielskich w zakresie nauczania robót ręcznych. Szkoła przetrwała do 1951 roku. Jej dzieje nie są jeszcze dokładnie rozpoznane. Co prawda w 1998 roku ukazała się książka jednej z absolwentek tej placówki – Eugenii Choińskiej – która we wstępie napisała, że odtworzenie dziejów szkoły, szczególnie w okresie międzywojennym jest trudne, ze względu na brak dokumentów, które uległy zniszczeniu. Tymczasem jednym z istotnych elementów do poznania historii tej placówki są z pewnością zachowane protokoły posiedzeń rady pedagogicznej za okres od 1928 do 1939 roku. Przechowywane są one w archiwum w Milanówku, a ich analiza pozwala rozpoznać aktywność zarówno uczniów, jak i nauczycieli tej szkoły na arenie krajowej i międzynarodowej. Ukazują one także organizację, problemy wychowawcze i naukowe tej placówki. Ich dokładna analiza, uzupełniona o inne źródła, może stanowić punkt wyjścia do pogłębionych badań nad dziejami tej ważnej w dziejach polskiej oświaty placówki.


Słowa kluczowe


Warszawa; rada pedagogiczna; źródła; Państwowy Instytut Robót Ręcznych; II Rzeczpospolita; oświata; nauczyciele

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, Państwowy Instytut Robót Ręcznych w Warszawie, Księga Protokołów Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie, t. 2, 1928–1933, sygn. 2.

Księga Protokołów Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie, t. 3, 1923–1939, sygn. 3.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 kwietnia 1923 r. (Dz.U. MWRiOP, 1923, nr 11, poz. 112).

Ambroziewicz W., Władysław Przanowski (życie i działalność), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1960, nr 1.

Ambroziewicz W., Władysław Przanowski i jego dzieło, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964.

Choińska E., Z dziejów oświaty w Polsce. Państwowy Instytut Robót Ręcznych (1923–1950), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1998.

Konarski S., Przanowski Władysław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 28, Polska Akademia Nauk – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa – Wrocław 1984.

Łabuz J., Państwowy Instytut Robót Ręcznych w Warszawie z siedzibą w Bielsku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1960, nr 1.

Vogelsang-Soczyńska M., Działalność Państwowego Instytutu Robót Ręcznych dla nauczycieli w okresie od 1915 do 1939 r., „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1960, nr 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism