Rodzaje tolerancji w wychowaniu. Próba typologizacji

Stanisław Gałkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.1.004

Abstrakt


We współczesnej kulturze tolerancja uzyskała wyjątkową pozycję. Jest ona wręcz gloryfikowana jako najbardziej pożądana cecha osobowa, jak również jako zasada porządkująca życie społeczne. Jest oczywiste, że wobec tak wysokiej waloryzacji tej cechy musi ona zostać wzięta pod uwagę podczas refleksji nad procesem kształcenia. Jawią się tu dwa problemy: pierwszy – czy i w jakim sensie tolerancja może być zamierzonym celem wychowania i jaką rolę odgrywa w pożądanej strukturze osobowości; drugi natomiast dotyczy tego, w jakim zakresie ma ona być osobistym przymiotem wychowawcy oraz jak ma się przejawić podczas relacji wychowawczej? Na te zagadnienia można spojrzeć z trzech perspektyw: od strony zachowań i postaw będących wynikiem tolerancji (tolerancja negatywna i pozytywna), od strony jej przedmiotu (tolerancja grupowa i indywidualna), a także ze względu na motywy uznania jej za postawę właściwą (relatywizm czy powszechny szacunek dla drugiej osoby). Artykuł jest próbą wskazania pewnych nowych aspektów tego klasycznego już problemu.


Słowa kluczowe


tolerancja; wychowanie; cel wychowania; społeczeństwo; nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewski A., Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Habermas J., Tolerancja religijna jako stymulator praw kulturowych, w: Miedzy naturalizmem i religią. Rozprawy filozoficzne, przeł. M. Pańków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Legutko R., O tolerancji, w: tenże, Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Arkana, Kraków 1994.

Legutko R., Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Znak, Kraków 1997.

Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2: Wysoka fala następstw: Hegel, Marks i następstwa, przeł. H. Krahelska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Walzer M., O tolerancji, przeł. T. Baszniak, PIW, Warszawa 1999.

Węgrzecki A., Tolerancja jako wartość osobowa, w: Edukacja aksjologiczna, t. 3: O tolerancji, red. K. Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.

Żuk-Łapińska L., Problem tolerancji, Wydawnictwo UW, Warszawa 1991.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism