O łączeniu badań ilościowych i jakościowych – oczekiwania i wątpliwości

Danuta Urbaniak-Zając

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.007

Abstrakt


Teza, iż znaczenie przypisywane określonym rozwiązaniom metodycznym uzależnione jest od ich teoretycznego zinterpretowania, nie jest nowa. Mimo to wśród części badaczy nadal zauważalna jest tendencja do „usamodzielniania metod” (pomijania ich teoretycznego kontekstu). Wyrazem tej tendencji są oczekiwania kierowane pod adresem mixed-methods, tak jakby nie było wcześniejszych dyskusji o „niewspółmiernościach paradygmatycznych”. Łączenie różnych metod w jednym studium badawczym dokonywane jest pod hasłem „triangulacji” (omawiane są jej dwie funkcje) lub „miksowania metod”. Autorka argumentuje, że przyjęcie nowej nazwy nie rozwiązuje żadnego ze starych problemów. Jako egzemplifikację wybranych problemów prezentuje wycinek wyników z przeprowadzonych badań: ocenę doskonalenia zawodowego, sformułowaną przez absolwentki i absolwentów pedagogiki. Ocena ta uzyskana została w dwojaki sposób: za pośrednictwem ankiety (metoda sondażu) i w wywiadzie swobodnym (metoda obiektywnej hermeneutyki). 


Słowa kluczowe


badania ilościowe; badania jakościowe; trangulacja; "metody mieszane"

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brake, A. (2011). Kombinieren, ixen, verbinden? Integration als konstitutives Element methodentriangulierender Zugänge, W: J. Ecarius, I. Miethe (red.), Methodentriangulation in der qualitativen Bildungsforschung (s. 41–63), Opladen. Berlin: Farmington Hills, MI, Verlag Barbara Budrich.

Creswell, J. W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Dziakowicz, A. (2014). Triangulacja jako strategia metodologiczna wykorzystywana w badaniach marketingowych, Handel Wewnętrzny, 1(348), s. 35–45.

Feyerabend, P. K. (2001). Przeciw metodzie. Wrocław: Siedmioróg.

Flick, U. (2011). Zum Stand der Diskussion – Aktualität, Ansätze und Umsetzung der Triangulation, W: J. Ecarius, I. Miethe (red.), Methodentriangulation in der qualitativen Bildungsforschung (s. 19–39). Opladen. Berlin: Farmington Hills, MI, Verlag Barbara Budrich.

Giza-Poleszczuk, A., Mokrzycki, E. (red.) (1990). Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Warszawa: IFiS PAN.

Hornowska, E. i in. (2012). Paradoksalny efekt triangulacji?, Edukacja 4(120), s. 72–83.

Kamiński, A. (1974). Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, W: R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej (s. 49–79). Wrocław: Ossolineum.

Konarzewski, K. (1995). Czy pedagogika wybić się może na naukowość?, W: J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji (s. 119–139). Kraków: Impuls.

Kubinowski, D. (2013). Idiomatyczność. Synergia. Emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Makmed.

Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Küchler, M. (1981). Einleitung, W: Integration von qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen. ZUMA – Arbeitsbericht.

Kuhn, T. (1968). Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Malewski, M. (1997). Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność, Kultura i Edukacja, 1–2, s. 17–36.

Muszyński, H. (red.) (1967). Metodologiczne problemy pedagogiki. Wrocław: Ossolineum.

Nadolna, B. (2012). Paradygmaty badawcze nauk społecznych a triangulacja metod badawczych w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122), s. 153–164.

Pilch, T. (1974). Organizacja procesu badawczego w pedagogicznych badaniach środowiskowych, W: R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej (s. 97–131). Wrocław: Ossolineum.

Piotrowski A. (1990). Teoria a badania empiryczne. Parę uwag o ich związku w orientacjach współczesnej socjologii, W: A. Giza-Poleszczuk, E. Mokrzycki (red.), Teoria i praktyka socjologii empirycznej (s. 55–73). Warszawa: IFiS PAN.

Schründer-Lenzen, A. (1997). Triangulation und idealtypisches verstehen in der (Re-)Konstruktion subjektiver Theorien, W: B. Friebertshäuser, A. Prengel (red.), Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft (s. 107–117). Weinheim und München: Juventa.

Urbaniak-Zając, D. (2016). W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne. Kraków: Impuls.

Urbaniak-Zając, D., Piekarski, J. (red.) (2016). Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów. Kraków: Impuls.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wroczyński, R. (1974). O niektórych właściwościach badań pedagogicznych, W: R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej (s. 11–29). Wrocław: Ossolineum.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism