On Combining Qualitative and Quantitative Research – Expectations and Doubts

Danuta Urbaniak-Zając

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.007

Abstract


The thesis that the significance attributed to specific methodological solutions depends on their theoretical interpretation is not new. Nevertheless, among some researchers there is still a tendency to “make methods independent” (to omit their theoretical context). This tendency is expressed by expectations regarding mixed-methods, as if there were no previous discussions about “paradigmatic disproportions”. Different methods are being combined in one research study under the term of “triangulation” (its two functions are discussed) or “method mixing”. The author argues that accepting a new name does not solve any of the old problems. As an exemplification of selected problems she presents a sample of results from the conducted research: evaluation of professional development formulated by graduates of pedagogical studies. This evaluation was obtained in two ways: through a questionnaire (survey method) and in a free interview (method of objective hermeneutics).


Keywords


qualitative research; quantitative research; triangulation; “mixed methods”; professional improvement

Full Text:

PDF (Polish)

References


Brake, A. (2011). Kombinieren, ixen, verbinden? Integration als konstitutives Element methodentriangulierender Zugänge, W: J. Ecarius, I. Miethe (red.), Methodentriangulation in der qualitativen Bildungsforschung (s. 41–63), Opladen. Berlin: Farmington Hills, MI, Verlag Barbara Budrich.

Creswell, J. W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Dziakowicz, A. (2014). Triangulacja jako strategia metodologiczna wykorzystywana w badaniach marketingowych, Handel Wewnętrzny, 1(348), s. 35–45.

Feyerabend, P. K. (2001). Przeciw metodzie. Wrocław: Siedmioróg.

Flick, U. (2011). Zum Stand der Diskussion – Aktualität, Ansätze und Umsetzung der Triangulation, W: J. Ecarius, I. Miethe (red.), Methodentriangulation in der qualitativen Bildungsforschung (s. 19–39). Opladen. Berlin: Farmington Hills, MI, Verlag Barbara Budrich.

Giza-Poleszczuk, A., Mokrzycki, E. (red.) (1990). Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Warszawa: IFiS PAN.

Hornowska, E. i in. (2012). Paradoksalny efekt triangulacji?, Edukacja 4(120), s. 72–83.

Kamiński, A. (1974). Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, W: R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej (s. 49–79). Wrocław: Ossolineum.

Konarzewski, K. (1995). Czy pedagogika wybić się może na naukowość?, W: J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji (s. 119–139). Kraków: Impuls.

Kubinowski, D. (2013). Idiomatyczność. Synergia. Emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Makmed.

Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Küchler, M. (1981). Einleitung, W: Integration von qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen. ZUMA – Arbeitsbericht.

Kuhn, T. (1968). Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Malewski, M. (1997). Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność, Kultura i Edukacja, 1–2, s. 17–36.

Muszyński, H. (red.) (1967). Metodologiczne problemy pedagogiki. Wrocław: Ossolineum.

Nadolna, B. (2012). Paradygmaty badawcze nauk społecznych a triangulacja metod badawczych w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122), s. 153–164.

Pilch, T. (1974). Organizacja procesu badawczego w pedagogicznych badaniach środowiskowych, W: R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej (s. 97–131). Wrocław: Ossolineum.

Piotrowski A. (1990). Teoria a badania empiryczne. Parę uwag o ich związku w orientacjach współczesnej socjologii, W: A. Giza-Poleszczuk, E. Mokrzycki (red.), Teoria i praktyka socjologii empirycznej (s. 55–73). Warszawa: IFiS PAN.

Schründer-Lenzen, A. (1997). Triangulation und idealtypisches verstehen in der (Re-)Konstruktion subjektiver Theorien, W: B. Friebertshäuser, A. Prengel (red.), Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft (s. 107–117). Weinheim und München: Juventa.

Urbaniak-Zając, D. (2016). W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne. Kraków: Impuls.

Urbaniak-Zając, D., Piekarski, J. (red.) (2016). Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów. Kraków: Impuls.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wroczyński, R. (1974). O niektórych właściwościach badań pedagogicznych, W: R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej (s. 11–29). Wrocław: Ossolineum.


Partnerzy platformy czasopism