Psychological and Pedagogical Care for Children with Special Educational Needs – a System in Poland

Ditta Baczała, Jarosław Bąbka, Agnieszka Nowicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.001

Abstrakt


Psychologiczna i pedagogiczna opieka dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - system w Polsce


Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskich szkołach ciągle rośnie. Obowiązkowe wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce funkcjonuje na podstawie aktów normatywnych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji. Pomoc ta skierowana jest do uczniów polskich szkół państwowych (podstawowych i średnich). Badanie w zakresie strategii ilościowych (badania ilościowe) przeprowadzono wśród kadry pedagogicznej w polskich szkołach zlokalizowanych w dużych miastach. Liczba uczestników w próbie wynosiła około 130 nauczycieli, a wykorzystanym narzędziem był kwestionariusz przygotowany przez autorów. Badania dotyczyły skuteczności pomocy psychologicznej i pedagogicznej świadczonej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyniki badań wskazują, że obecny system w Polsce wymaga nowych przepisów i pilnych interwencji, szczególnie w zakresie kwalifikacji nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Słowa kluczowe


opieka psychologiczna i pedagogiczna; specjalne potrzeby edukacyjne; edukacja włączająca; wsparcie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baltes, P. (1997). On the Incomplete Architecture of Human Ontogeny. Selection, Optimization, and Compensation as Foundation of Developmental Theory. American Psychologist, 52 (4), 366–380.

Babbie, E. (2006). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzezińska, A. Jabłoński, S., Ziółkowska, B. (2014). Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne, Edukacja, 2 (127), 37–52.

Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Bogdanowicz, M. (ed.) (2012). Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Cigman, R. (ed.) (2007). Included or Excluded? The Challenge of the Mainstream for SEN Children. London: Routledge.

Booth, T., Ainscow, M. (2002). Index for Inclusion. Developing Learning and Participation in Schools. Bristol: CSIE.

Gajdzica, Z. (ed.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Gray, P. (2011). Special Educational Needs: A New Look – By Mary Warnock and Brahm Norwich. Book Review. Journal of Research in Special Educational Needs, 11 (1), 79–82.

O’Brien, M. (2010). The Conceptualization and Measurement of Need: a Key to Guiding Policy and Practise in Children’s Services. Child and Family Social Work, 15, 432–440.

O’Regan, F.J. (2005). Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Liber.

Special Schools (2005). National Association of Head Teachers; Retrieved 12 April, 2017 from Downloads/policy%20paper%20on%20special%20schools.pdf.

Powell, Justin J.W. (2016). Barriers to Inclusion. Special Education in the United States and Germany. New York: Taylor&Francis.

Regulation of The Ministry of Education 17 November 2010 on the rules for provision and organization of psychological and pedagogical assistance in state kindergartens, schools and institutions, Journal of Laws 2010, item 1487.

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on standards of education preparing for the teaching profession, Journal of Laws 2012, item 131.

Regulation of The Ministry of Education 30 April 2013 on the rules for provision and organization of psychological and pedagogical assistance in state kindergartens, schools and institutions, Journal of Laws 2013, item 532.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Speck, O. (2015). Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk: Harmonia Universalis.

The Warnock Report (1978): Special Educational Needs. Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People; Retrieved 12 April, 2017 from http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/warnock1978.html.

Todd, D.N. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Warnock, M., Norwich, B. (2010). Special Educational Needs. A New Look. Great Britain: MPG Books Group.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism