Koncepcja i praktyka edukacji nauczycieli w Uniwersytecie Jagiellońskim wobec nowych standardów

Dorota Kowalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.017

Abstrakt


W artykule podjęto próbę opisania stanu edukacji nauczycieli na Uniwersytecie Jagiellońskim  po wprowadzeniu nowych standardów przygotowania do zawodu nauczyciela. Koncepcja edukacji nauczycieli zaproponowana w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ma u swych podstaw metodologicznych założenia konstruktywizmu oraz koncepcji refleksyjnej praktyki a celem spotkania i wspólnej pracy wykładowców i studentów jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w taki sposób, by podejmujący pracę absolwent, z jednej strony reprezentował wysokie kompetencje profesjonalne, (będące uzupełnieniem wiedzy zdobytej w macierzystym instytucie) i z drugiej, świadomie realizował pewien etyczny standard wychowawcy. Decyzja o podjęciu kursu w Studium Pedagogicznym UJ jest kwe­stią indywidualnego, świadomego wyboru. W Studium Pedagogicznym studenci mogą więc indywidualnie decydować kiedy realizować kurs, w jakich dniach i godzinach uczęszczać na zajęcia. Istota przygotowania kandydata w Studium tkwi w psychopedagogicznym kształceniu do wykonywania roli nauczyciela. Program kursu obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia z dydaktyk przedmiotowych w instytutach macierzystych, a także przeprowadzane pod nadzorem ich pracowników praktyki w szkołach są integralną częścią curriculum Studium Pedagogicznego  i wchodzą w zakres obowiązku w ramach kursu przygotowania pedagogicznego. Zaświadczenie ukończenia Studium Pedagogicznego studenci otrzymują po zakończeniu studiów kierunkowych. Stwarza to możliwość przyjęcia przez studenta innego programu działań w myśl własnych założeń, z przejęciem pełnej odpowiedzialności za podjętą decyzję


Słowa kluczowe


edukacja nauczycieli, szkolenie nauczycieli, standardy kształcenia, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, kompetencje, profesjonalizm, kandydat do zawodu nauczyciela

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerepaniak-Walczak M. (2000), Badanie w działaniu – jego rola w rozwoju profesjonalizmu nauczyciela i w reformowaniu edukacji, [w:]: Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce, red. K. Wenta, Materiały Konferencyjne nr 46, Szczecin.

Dylak S. (2000), Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli,

[w:] Współczesność a kształcenie nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki,

S. Dylak,. WSP ZNP, Warszawa.

Dylak S. (2010), Kształtowanie (się) pedagogicznej wiedzy nauczycielskiej – w procesie stawania się nauczycielem – epitafium, [w:] Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, red. J. Piekarski, K. Szmidt, D. Urabaniak- Zając, Wydawnictwo Impuls.

Fish D., Brockman H. (1992), Odmienne podejście do kształcenia nauczycieli, „Forum

Oświatowe” nr 7.

Gołębniak B.D. (1995), Między akademickim przekazem a studiowaniem praktyki, „Studia

Edukacyjne” nr 1.

Gołębniak B.D. (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Wydawnictwo „Edytor”, Toruń–Poznań.

Gołębniak B.D. (2010), Poszukiwanie, dziejowość, dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki

edukacyjne w szkole wyższej, [w:] Zmiana kształcenia w szkole wyższej, red. J. Piekarski

i D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Kwaśnica R. (2003), Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika: podręcznik

akademicki, t. 2, red. B. Śliwerski, Z. Kwieciński, Warszawa.

Kwiatkowska H. (2011), Standardy kształcenia nauczycieli. Opinia o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 24 maja 2011 roku, „Rocznik Pedagogiczny”, vol. 34.

Kwieciński Z. (1998), Zmienić kształcenie nauczycieli, [w:] Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata red. S. Siemak-Tylikowska. Warszawa.

Pacławska K. (1997), Model nauczyciela w kształceniu uniwersyteckim. Kompetencja do zmiany i rozwoju. Koncepcja nauczyciela w programie Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki. Warszawa.

Pacławska K. (1998), Studium Pedagogiczne UJ (1921–1996). Edukacja dla niepodległości

i rozwoju, [w:] Tradycja i Wyzwania. Edukacja, Niepodległość, Rozwój, red. K. Pacławska,

Wydawnictwo „Universitas”, Kraków.

Schön D. (1987), Educating the Reflective Practitioner, Jossey Bass: London.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism