Social Rehabilitation of Prisoners on the Basis of the Programme “Theatre, Mummy, Daddy and Me” in the Light of Document Analysis

Anna Dąbrowska, Justyna Joanna Kusztal, Małgorzata Turczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.3.003

Abstrakt


The article is based on a method of analyzing documentation on a prisoner social rehabilitation programme, which is focused on repairing broken bonds and consolidating relationships between parents and children. The programme’s objectives are discussed here, along with its methodology and evaluation process.

The research material comprises various documents developed as part of the planning, implementation and evaluation of the programme, including workshop plans and evaluation and observation sheets generated in 2016–2018. The innovative prisoner social rehabilitation programme is discussed in detail in this article on the basis of the building and consolidation of parental bonds. Most social rehabilitation programmes of this type are informed by the social rehabilitation methods listed in Art. 67 § 3 of the Penal Code (1997), in which maintaining contact with family and the outside world is listed next to learning, work, cultural and educational activities, sport and therapy. The “Theatre, Mummy, Daddy and Me” programme is based on contemporary cognitive and behavioural approaches in psychology and therapy, and addition also draws on a multi-systemic approach to environmental therapy.

In the context of the need to secure children’s rights and protect prisoners’ rights, it is the obligation of penitentiary institutions to secure contact between the incarcerated parents and their children.


Słowa kluczowe


social rehabilitation of prisoners; the child’s right to parental contact; Convention on the Rights of the Child; children of incarcerated parents

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Andrews D.A., Bonta J. (2006). The Psychology of Criminal Conduct, New Providence (NJ): Lexis Nexis.

Barczykowska A., Dzieżyńska-Breś S., Muskała M. (2015). Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, Poznań: Wydawnictwo UAM.

Cisek A. (1990). “Obowiązek posłuszeństwa dzieci wobec rodziców a ochrona dóbr osobistych dziecka,” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, no. 186, pp. 27–40.

Dąbrowska A. (2017). “Readaptacja społeczna osób wykolejonych przestępczo w kontekście stosowania alternatywnych form wsparcia na przykładzie programu ‘Teatr, Mama i Ja’,” in A. Barczykowska, M. Muskała (eds.), Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika, Poznań: Wydawnictwo UAM, pp. 515–526.

Dąbrowska A., Kusztal J. (2019). “Dobre praktyki w zakresie ochrony dziecka w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej jego skazanych rodziców,” Problemy Wczesnej Edukacji, vol. 47, no. 4, pp. 18–25.

Dąbrowska A., Kusztal J., Turczyk M. (2019). “Wsparcie procesu readaptacji społecznej skazanych na przykładzie programu ‘Teatr, Mama, Tata i Ja’,” Archiwum Kryminologii, vol. 41, no. 2, pp. 335–363.

De Claire K., Dixon L. (2015) “The Effects of Prison Visits from Family Members on Prisoners’ Well-Being, Prison Rule Breaking, and Recidivism: A Review of Research Since 1991,” Trauma Violence Abuse, vol. 18, no. 2, pp. 185–199.

Gendreau P., Little T., Goggin C. (1996). “Meta-analysis of the Predictors of Adult Offender Recidivism: What Works!” Criminology, vol. 34, no. 4, pp. 575–608.

Goffman E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, translated by A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakier, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Goldstein A.P. (1994). “Aggression Replacement Training: Curriculum and Evaluation,” Simulation & Gaming, vol. 25, no. 1, pp. 9–26.

Grudzińska M. (2000). Kontakty z dzieckiem. Sądowe ustalenie, orzecznictwo, wzory, Warszawa: C.H. Beck.

Holewińska-Łapińska E. (2008). “Orzekanie o osobistej styczności z małoletnimi innych osób niż ich rodzice,” Prawo w Działaniu, no. 4, pp. 119–179.

Justyński T. (2011). Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa: Wolters Kluwer.

Kietlinska, B. (2018). “‘Teatr, mama, tata i ja.’ Czy przestrzeń teatralna stanowi pretekst do rodzinnej relacji opartej na bliskości?” Paper presented at the interdisciplinary scientific conference “Dzieciństwo – Projektować, przeprojektować, odprojektować,” Adam Mickiewicz University in Poznań, 12 October 2018.

Konopczyński M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kowalska J. (2016). Edukacja kulturalna. Raport ewaluacyjny dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący zadania “Teatr, Mama i Ja” (2015).

Kowalska J. (2018). “Teatr, Mama, Tata i Ja 2018,” https://www.teatrkubus.pl/teatr-mama-tata-i-ja-2019/aktualnosci [access: 26.05.2019].

Krakowska E. (2019). “Relacje rodzinne skazanych na karę pozbawienia wolności,” https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Relacje-rodzinne-skazanych-na-kary-pozbawienia-wolnosci [access: 10.07.2019].

Krupa-Lipińska K. (2016). Naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej poprzez utrudnianie kontaktów z dzieckiem, Toruń; Wydawnictwo UMK.

Kusztal J. (2018). Dobro dziecka w resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Liem M., Garcin J. (2014). “Post-Release Success among Paroled Lifers,” Laws, no. 3, pp. 798–823.

Poehlmann J., Dallaire D., Booker Loper A. (2010). “Children’s Contact with Their Incarcerated Parents. Research Findings and Recommendations,” American Psychologist, vol. 65, no. 6, pp. 575–598.

Rzecznik Praw Obywatelskich (2019). Osoby osadzone w zakładzie karnym. Prawa rodzin i najbliższych. Informator Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/pliki/13269673450.pdf [access: 5.7.2019].

Stadniczeńko S.L. (2015). Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień, Warszawa: Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Stojanowska W. (1999). “Dobro dziecka jako instrument wykładni norm Konwencji o prawach dziecka oraz prawa polskiego i jako dyrektywa jego zastosowania,” in T. Smyczyński (ed.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań: wydawnictwo Ars boni et aequi.

Śmiłowska K. (2018). Warsztaty kompetencji rodzicielskich, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji. Materiały własne do dyspozycji autora.

Wedeł-Domaradzka A. (2016). “Prawo do kontaktów z rodziną osób aresztowanych oraz pozbawionych wolności- rozważania na tle standardów soft-low and Art. 8 EKPC,” Polski Rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego, no. 7, pp. 301–318.

Winiarz J. (1965). Ochrona praw matki, dziecka i rodziny, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Legal acts

Civil Code of 23 April 1964, Journal of Laws of 1964, No. 16, item 93 as amended.

Code of Civil Procedure of 17 November 1964, Journal of Laws of 1964, No. 43, item 296.

Convention on Contact concerning Children 2009, Art. 2, Act of 23 April 2009 on the ratification of the Convention on Contact concerning Children, Strasbourg, 15 May 2003 (Journal of Laws of 2009, No. 6, item 576)

Commentary to Recommendation Rec(2006), Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules, commentary to rule 24.

European Parliament Resolution of 13 March 2008 on the particular situation of women in prison and the impact of the imprisonment of parents on social and family life, https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2009-66e-49,67861752.html [access: 22.05.2019].

Executive Penal Code of June 6 1997, OJ 1997, No. 90, item 557 (2017, item 665) as amended.

Family and Guardianship Code of February 25 1964, Journal of Laws No. 9, item 59.

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, UN Resolution 663 C XXIV of 31.07.1957 and 2076 LXXII from 13.05.1977, rule 37, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf [access: 3.6.2020].

Penal Code of June 6 1997, Journal of Laws of 1997, No. 88, item 553 as amended.

Recommendation 134 (1997) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the social consequences of imprisonment and its effects on the family, adopted on 1–2 September 1999.

Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe to the member states Rec (2006) 2 of 11.01.2006 on European Prison Rules, adopted at the 952 meeting of deputy ministers.

Recommendation R(87)3 to the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 12 February 1987 at meeting no. 404 of deputy ministers, reg. 43.

Recommendations of the Delegates of Ministers CM/Rec(2018)5 of 4 April 2018 concerning children with imprisoned parents, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Polska%20wersja%20jezykowa%20rekomendacji%20CM_Rec%282018%295E.pdf [access: 28.06.2019].

Regulation of the Minister of Justice of 21 December 2016 regarding organizational and order regulations for the execution of a custodial sentence, 2016 item 2231.

Resolution 73(5) of the Committee of Ministers of the Council of Europe, Minimum Standards for the Treatment of Prisoners, adopted on 19.01.1973, meeting of delegates no. 217.

Resolution of the Supreme Court, Jurisprudence of the Supreme Court Civil Chamber, 1973, no. 7–8, item c118.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism