Rozwój w świetle podstawowych kategorii myśli Johna Deweya

Bartłomiej Zdzisław Krasny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.1.008

Abstrakt


Rozwój jest bez wątpienia jednym z najważniejszych pojęć towarzyszących rozważaniom na temat kształcenia, wychowania, edukacji. Każdy pedagog musi na pewnym etapie swojej działalności skonfrontować się z tą wysoce podatną na interpretacje ideą. Nie uniknął tego również John Dewey, którego poglądy stały się przedmiotem analizy w niniejszym artykule. Celem tejże publikacji jest rekonstrukcja teorii rozwoju amerykańskiego pedagoga oraz krytyczna refleksja nad nią na podstawie jego prac oraz wybranych dzieł omawiających myśl pedagogiczną i filozoficzną pragmatysty. W poszczególnych częściach publikacji zostały zaprezentowane główne idee związane z koncepcją rozwoju Deweya, takie jak wartość instrumentalna, pojęcie nawyku czy demokracja. Przedstawione zagadnienia zostały poddane refleksji przez pryzmat ich implikacji pedagogicznych. Dokonana analiza przedmiotu badań ukazała możliwy kierunek rozwoju jednostek w myśli Deweya, jakim jest rozwój społeczeństwa. Nieunikniona wydaje się konieczność dalszych badań nad pedagogiką amerykańskiego filozofa, aby lepiej zrozumieć i zinterpretować jego idee czy też rozstrzygnąć niejasności, jakie występują w jego pismach.


Słowa kluczowe


John Dewey; instrumentalizm; rozwój; pragmatyzm; edukacja instrumentalistyczna; nawyk

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bocheński J.M. (1994). Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków: Philed.

Buczyńska-Garewicz H. (1970). Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, Warszawa: PWN.

Copleston F. (2009). Historia filozofii. Od Benthama do Russella, t. 8, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Dewey J. (1920). Reconstruction in Philosophy, New York: Henry Holt and Company.

Dewey J. (1922). Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology, New York: Henry Holt and Company.

Dewey J. (1963). Demokracja i wychowanie. Wstęp do filozofii wychowania, przeł. Z. Bastgen, Warszawa: Książka i Wiedza.

Dewey J. (1967). Wybór pism pedagogicznych, wybór i oprac. J. Pieter, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dewey J. (1988). Jak myślimy?, przeł. Z. Bastgenówna, Warszawa: PWN.

Dewey J. (2014). Doświadczenie i edukacja, przeł. E. Czujko-Moszyk, Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza.

Gałkowski S. (2003). Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gutek G. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, przeł. A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gutowski P. (2002). Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Koczanowicz L. (1994). Jednostka – działanie – społeczeństwo. Koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Miś A. (1998). Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nysler Ł. (2007). Natura ludzka – jaźń – indywidualność. Filozoficzno-antropologiczne i etyczne podstawy koncepcji demokracji Johna Deweya, „Studia Philosophica Wratislaviensa”, t. 2, nr 1, s. 55–76.

Postman N. (2001). W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, przeł. R. Frąc, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Netografia

https://sjp.pwn.pl/slowniki/dojrzałość.html [dostęp: 10.12.2019].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism