Rodzina w czasach współczesnego chaosu aksjonormatywnego

Andrzej Michał de Tchorzewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2019.2.002

Abstrakt


Przyczyną przemian dokonujących się we współczesnej rodzinie jest ogrom zmian w otaczającej nas rzeczywistości i będący ich konsekwencją współczesny chaos aksjonormatywny, który ogarnia niemal wszystkie przestrzenie życia człowieka. W poniższym tekście podjęte zostaną rozważania odnośnie do tego, jak wpływa on na postrzeganie znaczenia więzi rodzinnych, a tym samym na relacje interpersonalne członków tradycyjnej wspólnoty rodzinnej oraz takich typów rodzin, jak wspólnoty wielorodzinne czy rodziny alternatywne. Zostanie podjęta również próba pokazania jak te przemiany powodują zróżnicowanie w różnych zakresach świadomości wychowawczej rodziców i w kulturze pedagogicznej wielu środowisk. Bazując na literaturze przedmiotu, tekst ma na celu również zwrócenie uwagi, że przemiany te postrzegane są zwłaszcza w pojmowaniu istoty małżeństwa i rodziny oraz w sposobach wypełniania przez nie zasadniczych funkcji, szczególnie funkcji pedagogicznych. Podejmując ten temat, należy się przyjrzeć również źródłom zachodzących zmian i ich następstwom. Dynamiczne zmiany, jakie dokonują się w życiu rodziny, wymagają nie tylko dalszych  jej badań, ale także nowych podejść metodologicznych i strategii poznawczych. 

Słowa kluczowe


chaos aksjonormatywny; wspólnota rodzinna; więzi rodzinne; formy rodzinne; funkcje rodziny

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kra-ków 2006.

Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001.

Fromm E., O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2000.

Gała A.E., Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Katedra Psychologii Wychowawczej KUL, Lublin 1992.

Gawęcka M., Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, Wydawnictwo MADO, Toruń 2004.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym, 22 listopada 1981.

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, Rzym, 2 lutego 1994.

Kaja B.M., Psychologia wspomagania w rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka, GWP, Sopot 2010.

Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

Kępiński A., Poznaj siebie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.

Klimowicz G., Przeciwko bezradnej samotności, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988.

Mastalski J., Jak dobrze wychować dziecko, Salwator, Kraków 2014.

Mastalski J., Zaniedbane paradygmaty formacyjne nastolatka, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2017, t. 20, nr 2, s. 103–118.

Olearczyk T.E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy współczesnej rodziny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, red. T. Borowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.

Sztompka P., Świat potrzebuje wizji, „Alma Mater. Miesięcznik UJ” 2002, nr 44.

Tchorzewski A.M. de, Rodzina w kontekście współczesnych problemów egzystencjalnych i pedagogicznych, w: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak i in., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Toffler A., Szok przyszłości, przeł. W. Osiatyński, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, red. H. Cudak, H. Marzec, t. 1–2, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2005.

Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red. J. Jundziłł, WSP, Bydgoszcz 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism