Teoretyczne i praktyczne aspekty współpracy nauczycieli wczesnej edukacji dziecka ze środowiskiem rodzinnym

Irena Pulak, Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.2.008

Abstrakt


Jednym z podstawowych czynników, które mają wpływ na prawidłowy rozwój dziecka jest środowisko, w którym przebiega proces edukacji. Środowisko to współtworzy zarówno dom rodzinny, jak również sfera szkolna. Oba te elementy muszą poprawnie współdziałać, aby przekaz dydaktyczny był spójny i skuteczny. Praktyka edukacyjna pokazuje jednak, że w wielu przypadkach przepływ informacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami jest niewystarczający, często brakuje podejmowania wspólnych działań, uzgadniania celów i zadań realizowanych w procesie dydaktycznym. W artykule autorki starają się ukazać problematykę związaną z możliwościami współpracy pomiędzy nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej a środowiskiem rodziców w różnych kontekstach. W pierwszej części szczegółowo zostały omówione aspekty prawne dotyczące współpracy, z uwzględnieniem perspektywy historycznej, przedstawiono również obowiązujące w Polsce przepisy prawne regulujące zasady i zakres przekazywania przez szkołę informacji rodzicom. Druga część nawiązuje do praktyki szkolnej, prezentuje ciekawe i nietypowe przykłady działań i rozwiązań sprzyjających zwiększeniu stopnia zaangażowania rodziców w proces edukacyjny. W końcowej części omówione z kolei zostały przykłady narzędzi ICT, które można wykorzystać budując przestrzeń wzajemnej komunikacji i współpracy w sieci.


Słowa kluczowe


nauczyciele; rodzice; współpraca z rodzicami; partnerstwo; narzędzia ICT

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Banasiak M., “Postawy rodziców i nauczycieli a jakość współpracy,” Wychowawca 2013, no. 12(251), pp. 26–27.

Banasiak M., Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Czerwińska H., “Nauczyciele i rodzice w służbie dzieciom,” Hejnał Oświatowy 2014, no. 11(137), pp. 10–12.

Jankowski B., “Szkoła także dla rodziców,” https://www.npseo.pl/data/various/files/rodzice_w_szkole_-_artykul.pdf [access: 06.12.2016].

Jurewicz A., “Szkoła współpracy to szkoła dialogu,” Meritum 2015, no. 2(37), pp. 78–86.

Kaldor T., “Technology as a Tool to Strengthen the Home-School Connection,” in: Technology and Digital Media in the Early Years: Tools for Teaching and Learning, ed. Ch. Donohue, Routledge, New York 2015, pp. 201–217.

Kędra M., “Włączanie rodziców w edukację dzieci,” https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6695 [access: 06.12.2016].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dziennik Ustaw 1997, no. 78, item 483 as amended.

Lityński M., “Wychowawcze zadania szkoły,” Rodzina i Szkoła 1902, no. 1, pp. 7–10.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dziennik Ustaw 2001, no. 61, item 624.

Śliwerski B., “Mity o współpracy szkoły z rodziną, part 1,” Dyrektor Szkoły 2014, no. 2(242), pp. 10–14; part 2: Dyrektor Szkoły 2014, no. 3(243), pp. 23–28.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dziennik Ustaw 1991, no. 95, item 425 as amended.

Żakowski J., “Polska smutna, wywiad z prof. J. Czapińskim,” Polityka 2009, no. 16(2701), pp. 18–20.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism