Perspektywa efektywności w resocjalizacji

Joanna Sztuka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.1.004

Abstrakt


Weryfikacja podejmowanych działań jest najistotniejszym etapem procesu zmian. Dzieje się tak również w procesie resocjalizacji, którego celem jest powrót resocjalizowanej jednostki do społeczeństwa oraz uzyskanie takich zmian w jej zachowaniu, aby przestrzegała ona obowiązujących w nim zasad i norm oraz właściwie wypełniała przypisane jej role społeczne. Taka perspektywa zakłada szereg systemowych oraz zindywidualizowanych działań zmierzających do wyposażenia osoby resocjalizowanej w umiejętność autostymulacji do samorozwoju oraz rozwiązywania sytuacji problemowych innowacyjnie i odmiennie od dotychczasowych sposobów. Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji bogatego dorobku opracowań oraz różnorodności podejmowanych perspektyw badawczych efektywności, która od lat stanowi przedmiot interdyscyplinarnego zainteresowania, mobilizując pedagogów do poszukiwania kryteriów ustalania jej poziomu, determinantów oraz wyjaśniania znaczenia samego pojęcia.


Słowa kluczowe


resocjalizacja; adaptacja społeczna; recydywa; niedostosowanie społeczne; efektywność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartkowicz Z., Skuteczna resocjalizacja w perspektywie aksjologicznej i pomiarowej, w: Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 23–28.

Beckett Ch., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, przeł. M. Jasiński, B. Maliszewska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.

Bernasiewicz M., Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Chojecka J., Model dla wszystkich? Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy, „Resocjalizacja Polska” 2014, nr 7, s. 85–100.

Ciosek M., Izolacja więzienna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.

Czapów C., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971.

Duraj-Nowakowa K., Źródła podejść pedagogiki. Zarys problemów, Świętokrzyska Szkoła Wyższa, Kielce 2005.

Fidelus A., Determinanty readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

Heine M., Efektywność resocjalizacji – kontrowersje wokół znaczenia pojęcia, w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, red. B. Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepanik, A. Szecówka, Wydawnictwo UW, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa 2013, s. 156–165.

Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2013.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, MEN, Editions Spotkania, Warszawa 1996.

Kozaczuk F., Determinanty skutecznej resocjalizacji w opinii skazanych i wychowawców, w: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, red. F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 318–330.

Kusztal J., Resocjalizacja – readaptacja – reintegracja we współczesnym polskim dyskursie naukowym, w: Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 25–43.

Lipkowski O., Resocjalizacja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche, Gdańsk 2003.

Mudrecka I., Wykorzystanie konfliktu motywacyjnego w procesie resocjalizacji, w: Współczesne modele i strategie resocjalizacji, red. R. Opora, R. Breska, J. Jezierska, M. Piechowicz, Difin, Warszawa 2017, s. 161–180.

Mudrecka I., Wzmacnianie samokontroli jako cel wychowania resocjalizującego, w: Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, red. I. Mudrecka, Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2017, s. 43–56.

Niewiadomska I., Znaczenie podmiotowych predykatorów poprawy moralnej w projektowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających kary izolacyjne, w: Resocjalizacja: ciągłość i zmiana, red. M. Konopczyński, B.M. Nowak, Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2008, s. 130–140.

Nowa encyklopedia powszechna, t. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Opora R., Kierunki współczesnych badań nad efektywnością oddziaływań resocjalizacyjnych, „Probacja” 2012, nr 3, s. 67–81.

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności z psychologii, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

Pospiszyl K., Plusy i minusy współczesnych oddziaływań resocjalizacyjnych, w: Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, red. A. Rejzner, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 2007, s. 21–25.

Pospiszyl K., Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, Wydawnic­twa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Stanik J.M., Wybrane koncepcje i wyniki badań kryminologicznych a perspektywy resocjalizacji, w: Resocjalizacja, t. 1: Teoria i praktyka pedagogiczna, red. B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 116–135.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze, Kraków 2000.

Stańdo-Kawecka B., Ruch What works i „nowa resocjalizacja” – nowa perspektywa w polityce karnej?, w: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 891–907.

Szałański J., Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych jako wyznaczniki celów i programów resocjalizacji penitencjarnej, w: Resocjalizacja, t. 1: Teoria i praktyka pedagogiczna, red. B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 361–396.

Szałański J., Kryteria i mierniki efektywności resocjalizacji, w: Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, red. F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 21–28.

Szczepaniak P., Kierunki rozwoju pedagogiki penitencjarnej, w: Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, red. A. Rejzner, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007, s. 37–57.

Sztompka P., Teoria i wyjaśnienie: z metodologicznych problemów socjologii, PWN, Warszawa 1973.

Sztuka M., Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

Szymanowska A., Więzienie i co dalej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Urban B., Ocena rezultatów resocjalizacji, w: Resocjalizacja, t. 1: Teoria i praktyka pedagogiczna, red. J.M. Stanik, B. Urban, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 312–317.

Utrat-Milecki J., Aktualność programu profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2015, t. 25, s. 163–179.

Utrat-Milecki J., Resocjalizacja, w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, red. A. Kojder, Z. Cywiński, Wydawnictwo UW, Warszawa 2014, s. 400–403.

Waligóra B., Warunki i instrumenty resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w: Spory wokół reformy więziennictwa, red. S. Walczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 1985, s. 50–64.

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Z badań nad postawami rodzicielskimi, red. K. Pospiszyl, UMCS, Lublin 1988.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism