Psychologiczne i społeczne uwarunkowania osiągnięć osób zdolnych – analiza i wskazówki dla nauczycieli i rodziców pracujących z osobami zdolnymi

Aneta Kamińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.3.006

Abstrakt


Niniejszy artykuł został poświęcony szerokiemu spektrum psychologicznych i społecznych uwarunkowań osiągnięć szkolnych i zawodowych osób zdolnych. Artykuł porusza problemy z pogranicza tematyki społecznej i psychologicznej, dlatego też można go uznać za interdyscyplinarny. Wykorzystując dostępną literaturę przedmiotu, autorka dokonuje analizy i namysłu nad tym, w jaki sposób wewnętrzne atrybuty człowieka, takie jak jego osobowość, temperament oraz otaczające środowisko wpływają na możliwość jego rozwoju na wielu płaszczyznach. Omawiany problem jest niezwykle złożony, dlatego trudno jest uzyskać jednoznaczne odpowiedzi na pytanie o to, jakie są główne psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć osób zdolnych. Autorka proponuje nauczycielom oraz rodzicom, którzy wychowują uczniów zdolnych, pewne charakterystyczne podejście i rozwiązania, co czyni niniejsze opracowanie również praktycznym. Robi to nie po to, aby im coś narzucać, ale aby mogli z nimi polemizować lub/i inspirować się nimi, szerzej rozumiejąc kim jest i jak funkcjonuje osoba zdolna. Artykuł ma charakter teoretyczny.


Słowa kluczowe


osoba zdolna; uczeń zdolny; psychologiczne determinanty osiągnięć; społeczne determinanty osiągnięć; osiągnięcia szkolne; osiągnięcia zawodowe; syndrom nieadekwatnych osiągnięć

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerniawska E., Zawadzki B., Aktywność strategiczna jako czynnik pośredniczący w relacji osobowość–osiągnięcia w nauce, w: Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii, red. A.E. Sękowski, W. Klinkosz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 15–31.

Dawson P., Guare R., Zdolne, ale rozkojarzone, Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych, przeł. W. Turopolski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Dyrda B., Syndrom nieadekwatnych osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Dyrda B., Edukacyjne wspieranie uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2012.

EURIDICE. Sieć informacji o Edukacji w Europie, (międzynarodowa, renomowana baza danych dotycząca badań oświatowych i społecznych z dziedziny pedagogiki porównawczej).

Jabłonowska M., Wiśniewska J., Współczesna przestrzeń edukacji uczniów zdolnych, w: Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, t. 2, red. E. Musiał, M. Bednarska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 343–362.

Kamińska A., Rola rodziców w rozwijaniu zdolności dzieci w młodszym wieku szkolnym, w: Dziecko, rodzina, wychowanie, red. J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 243–255.

Krasiejko I., Dialog Motywujący z uczniem zdolnym, w: Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne, red. T. Biernat, J.A. Malinowski, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2013.

Mróz A., Rola wzmożonej pobudliwości emocjonalnej w przyspieszonym rozwoju osób zdolnych, w: Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, red. W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

Rimm S., Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole. Jak temu przeciwdziałać, przeł. M. Horzowska, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.

Śliwińska K., W stronę zdolności. Psychologia w praktyce pracy z uczniem zdolnym, w: Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, red. W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, s. 47–55.

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism