Samowychowanie seksualne młodzieży w świetle literatury przedmiotu i badań własnych

Ewa Rojewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.2.011

Abstrakt


We współczesnej rzeczywistości społecznej można wyróżnić takie zjawiska i procesy, które wiążą się z seksualnością człowieka i jako takie mogą rzutować na procesy (samo)wychowania w tym zakresie. W tej grupie można wymienić między innymi zmianę sposobów mówienia o seksualności i jej prezentowania w przestrzeni publicznej, zmianę obyczajowości seksualnej, komercjalizację czy supermarketyzację seksu. Nie dokonując oceny zjawisk i procesów, których jest znacznie więcej niż powyżej wymienione, można stwierdzić, że współcześnie zachodzi wiele zmian społecznych i kulturowych, które przynajmniej w potencjalny sposób mają znaczenie dla procesu (samo)wychowania. W artykule przyjęto tezę, że wobec wielości nowych procesów i zjawisk, w obliczu których dorasta współcześnie młodzież, samowychowanie seksualne stanowi istotny element wychowania młodego człowieka. W artykule przedstawiono istotę i znaczenie samowychowania, wskazano przesłanki uzasadniające potraktowanie seksualności człowieka jako przedmiotu działalności samowychowawczej, zaznaczono również relację jaka zachodzi na linii wychowawca–samowychowanie seksualne. Na podstawie badań empirycznych zaprezentowano stosunek młodzieży do samowychowania seksualnego oraz w końcowej części artykułu ukazano potrzebę formacji młodzieży w kontekście samowychowania seksualnego.


Słowa kluczowe


samowychowanie; seksualność; młodzież; wychowanie seksualne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bancroft J., Seksualność człowieka, tłum. R. Śmietana, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

Beisert M., Trud dorastania seksualnego, w: Seksualność w cyklu życia człowieka, red. M. Beisert, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 145–170.

Chlewiński Z., Seks i autorealizacja (1), „W Drodze” 1978, t. 6, nr 2(54), s. 13–20.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2016.

Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Laphimon M., A Glossary of Terms in Gender and Sexuality, The Rockefeller Foundation – Mahidol University Thailand, Seul 2005.

Lew-Starowicz Z., Seksuologia psychospołeczna, w: Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 25–33.

Matulka Z., Samowychowanie, w: Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. T. Wujek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 147–157.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Podstawa programowa przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. II etap edukacyjny: klasy IV–VI, [dostęp: 9.10.2016].

Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska, Scholar, Warszawa 2000.

Rojewska E., Personalistyczna orientacja wychowawcza rodziców a integracja seksualna młodzieży. Badania empiryczne, niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Kroplewskiego, Szczecin 2016.

Smołka E., Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhelma Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, Wydawnictwo Maternus Media, Tychy 2005.

Sowiński A.J., Rozważania o samowychowaniu, Oficyna In Plus, Szczecin 1997.

Sowiński A.J., Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, Oficyna In Plus, Szczecin 2006.

Sowiński A.J., Samowychowawcza aktywność młodzieży, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism