Ewolucyjny transhumanizm w kontekście antropologii filozoficznej

Alexander Yurievich Nesterov

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.1.006

Abstrakt


Autor artykułu rozważa kondycję ludzką w kontekście postępów technologicznych. Uzasadnia koncepcję oświecenia jako ideologii legitymizującej przejście od istoty ludzkiej do istoty neoludzkiej. Podstawowe tezy transhumanizmu ewolucyjnego zostaną zaproponowane i przeanalizowane w postaci modelu stanu umysłowego odpowiedniego dla epoki rewolucji cybernetycznej. Główny temat pierwszej części stanowi koncepcja „ideologii”. Będzie ona analizowana w kontekście opozycji między oświeceniem a antyoświeceniem oraz zostanie docelowo ujęta jako droga dojrzewania, która przekracza tradycyjne definicje ideologii jako „stylu myślenia” (Denk­stil). W drugiej części transhumanizm zostanie przedstawiony jako koncept ideologiczny w odniesieniu do inicjatyw „Evolution 2045” oraz „Russia 2045” założonych przez Dmitrija Itskova. Na tej podstawie autor pokaże, iż przekaz ideologii transhumanistycznej odpowiada platońskiemu pojęciu techniki i w związku z tym dąży do szlachetnych celów etycznych.


Słowa kluczowe


neoczłowiek; ewolucyjny transhumanizm; ewolucja; problem przyszłości

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dessauer F., Streit um die Technik, Herder, Freiburg in Breisgau 1959.

Diev V.S., “Risk Control: Methodology and Values”, Bulletin of Novosibirsk State University. Section: Philosophy 2007, vol. 5(2). In Russian: В.С. Диев, “Управление риском: методологические и ценностные аспекты”, Вестник Hовосибирского государственного университета. Серия: Философия 2007, vol. 5(2), pp. 92–97.

Dilthey W., Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981.

Engelmeyer P.K., The Philosophy of Technique, St. Petersburg 2013. In Russian: П.К. Энгельмейер, Философия техники, Гардарика, Санкт-Петербург 2013.

“‘Evolution2045’—the Party of Intellectual, Technological and Spiritual Breakthrough. Manifesto”. In Russian: “‘Эволюция 2045’—партия интеллектуального, технологического и духовного прорыва. Манифест”. Available at: .

Hegel G.W.F., “Philosophische Propädeutik”, in: G.W.F. Hegel, Works of Different Periods: In 2 volumes, vol. 2, Moscow 1971. In Russian: Г.В.Ф. Гегель, “Философская пропедевтика”, in: Г.В.Ф. Гегель, Работы разных лет в двух томах, vol. 2, Mocква 1971.

Hegel G.W.F., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Moscow 1974–1977. In Russian: Г.В.Ф. Гегель, Энциклопедия философских наук, vol. 1: Наука логики, Мысль, Mocква 1974–1977.

Heinemann F., Neue Wege der Philosophie. Geist/Leben/Existenz. Eine Einführung in die Philosophie der Gegenwart, Quelle und Meyer, Leipzig 1929.

Itskov D.I., “Way to Neomankind”. In Russian: Д.И. Ицков, “Путь к нео-

человечеству”. Available at: .

Itskov D.I., “Futurism, Cosmism and Russian Expansion”. In Russian: Д.И. Ицков, “Футуризм, космизм и русская экспансия”. Available at: .

Krüger O., Virtualität und Unsterblichkeit. Die Visionen des Posthumanismus, Rombach Verlag, Freiburg im Breisgau 2004.

Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, vol. 1–4, ed. J. Mittelstraß, J.B. Metzler, Stuttgart – Weimar 2004.

Morris Ch.W., Foundations of the Theory of Signs. Semiotics: Anthology, University of Chicago Press, Chicago 1938. In Russian: Ч.У. Моррис, Основания теории знаков. Семиотика: Антология, ed. Ю.С. Степанов, Академический Проект, Екатеринбург 2001.

“‘Russia 2045’ submitted the program to Russian Academy of Sciences Board on AI methodology”. In Russian: “‘Россия 2045’ представила свою программу Научному совету РАН по методологии искусственного интеллекта”. Available at: .


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism