Młodzi o edukacji. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie wobec wybranych postulatów partyjnych

Błażej Przybylski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.4.012

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Badaniem objęto 506 studentów studiów dziennych na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. Celem badania było poznanie opinii studentów na temat niektórych postulatów partyjnych, zawartych w programach politycznych partii startujących w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Autor przedstawił procentowy rozkład poparcia dla propozycji dotyczących m.in. sposobu finansowania edukacji, prywatyzacji szkolnictwa, zwiększenia funkcji opiekuńczych w szkołach czy też rezygnacji z testów na maturze. Wyniki badań pokazują, że w większości kwestii istnieje wśród studentów względny konsens co do słuszności lub bezpodstawności partyjnych postulatów. Studenci wypowiadają się za możliwie największym udziałem sektora publicznego w edukacji, są zwolennikami bezpłatnej edukacji w przedszkolu, objęciem dzieci i młodzieży opieką lekarską i stomatologiczną w przedszkolu i szkole, bezpłatnymi podręcznikami, śniadaniami oraz obiadami. Zdecydowanie sprzeciwiają się zniesieniu obowiązku edukacji. Badania mogą świadczyć o przywiązaniu studentów do wartości demokratycznych, takich jak wolność (np. prawo do godnej i bezpiecznej edukacji), równość (jednakowa ochrona praw, jednakowe możliwości) i sprawiedliwość (jednakowy dostęp do instytucji edukacyjnych).


Słowa kluczowe


studenci; edukacja; polityka; programy wyborcze; postulaty partyjne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


CBOS, Kto zamierza głosować 10 maja? Determinanty uczestnictwa w wyborach. Komunikat z badań 62/2015, Warszawa 2015.

Gromkowska-Melosik A., Gmerek T., Problemy nierówności społecznych w teorii i praktyce edukacyjnej, Impuls, Kraków 2008.

Mikiewicz P., Kapitał społeczny i edukacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Nowakowska-Siuta R., Śliwerski B., Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Impuls, Kraków 2015.

Szymański M.J., Edukacyjne problemy współczesności, Impuls, Kraków – Warszawa 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism