O duchowości jako indywidualnym przymiocie: wymiar ukraiński

Olga Suchomlynska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.4.005

Abstrakt


Wśród ogromnej ilości problemów, które dzisiaj pojawiają się w społeczeństwie ukraińskim, znaczące miejsce zajmują kwestie duchowości w aspektach: filozoficznym, psychologicznym, kulturowym i pedagogicznym oraz ściśle praktycznym. Dorastający człowiek, na podstawie wolnego wyboru, słuchając swojego wewnętrznego „Ja”, obiera swój własny typ duchowości, ale też dostosowuje go do wymogów społeczeństwa. Nie trzeba stawiać wszechobejmujących zadań, jak było to robione w Związku Radzieckim, ale każdy musi znaleźć swoją drogę w wyborze duchowości, a zadaniem pedagogiki i pedagogów jest dorastającemu pokoleniu w tym pomóc. Ukraina już zbliża się do takiego rozumienia problemu, przynajmniej taka tendencja jest już widoczna. Jeżeli popatrzeć na praktykę kształtowania duchowości poprzez różne ośrodki edukacyjne, to w ostatnich latach widać pewien rodzaj rozwoju wiedzy naukowej w obszarze humanistyki oraz wdrażanie dzieci w różnego rodzaju duchowe, ogólnoludzkie doświadczenia. W tekście poddaje się analizie fenomen duchowości traktowany jako osobne zjawisko oraz przymiot osobowości. Uwzględnia się refleksje dotyczące duchowości w kontekście nauk pedagogicznych. Bada się także ogólną tendencję do syntezy różnych poglądów i paradygmatów.


Słowa kluczowe


duchowość; kultura; duch; wartości; oświata; młodzież

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Березовчук Л., “Великий инквизитор на марше или Культура как власть”, Октябрь 2000, no. 5.

Буева Л.П., “Духовность и проблемы нравственной культуры: духовность, художественное творчество, нравственность” (Материалы круглого стола), Вопросы философии 1996, no. 2.

Ващенко Г.Г., Виховний ідеал: 2nd ed., Полтавський Вісник, Полтава 1994.

Вихрущ А.В., Основи християнської педагогіки, Освіта, Тернопіль 1999.

Всемирная энциклопедия. Христианство, Современный литератор, Минск 2004.

Руденко Ю., Губко О., Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність, МАУП, Київ 2007.

Стельмахович М., Українська родинна педагогіка, ІЗМН, Київ 1996.

Сухомлинська О.В., “Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей”, Шлях освіти 2002, no. 4.

Сухомлинська О.В., Духовно-моральне виховання дітей та молоді, загальні тенденції й індивідуальний пошук, Фонд „Добро”, Київ 2006.

Теоретичні основи педагогіки: курс лекцій, ed. О. Вишневський, Відродження, Дрогобич 2001.

Хамитов Н., Философия человека: от метафизики к метаантропологии, Ника-центр, Киев 2002.

Цінності освіти і виховання. Науково-методичний збірник, ed. О. Сухомлинської, Офіс ради Європи в Україні, Київ 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism