Wpływ uprawiania turystyki na kształtowanie hierarchii wartości i aspiracji życiowych podkarpackiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Marcin Warchoła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.1.010

Abstrakt


Gwałtowne zmiany społeczne i ekonomiczne oraz proces globalizacji niosą wiele zagrożeń dla zdrowia i rozwoju młodzieży. Wiążą się one między innymi ze zmianą aspiracji młodych ludzi, przy jednoczesnym ujawnianiu się postaw konsumpcyjnych. Jest oczywiste i dowiedzione, że aspiracje są kształtowane poprzez wartości, którymi człowiek kieruje się we własnym życiu. Wartości aprobowane przez człowieka tworzą pewną hierarchię, natomiast pod wpływem hierarchii wartości kształtuje się odpowiadająca jej hierarchia aspiracji. Dlatego też uwzględnianie wartości w badaniach aspiracji życiowych młodzieży jest bardzo istotne. Wiedza o zmianach zachodzących w aspiracjach życiowych młodzieży jest niezbędna do podjęcia skutecznych działań w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz socjalizacyjnym. Może być także przydatna w organizowaniu i kierowaniu różnymi formami aktywności podejmowanymi przez młodych ludzi. Taką aktywnością, o dowiedzionych walorach dydaktyczno-wychowawczych, jest bezsprzecznie turystyka. Jak wskazują znawcy tematu, turystyka może być czynnikiem stymulowania „alternatywnego stylu życia”, czynnikiem zmiany postaw w kierunku poszukiwania prawdy, poznawania świata, poznawania siebie, kształtowania wrażliwości emocjonalnej, ponieważ z jednej strony jest zależna od systemu wartości, a z drugiej – jest także nośnikiem określonych wartości. Celem niniejszego opracowania była próba diagnozy wpływu uprawiania turystyki (aktywności turystycznej) na kształtowanie hierarchii wartości, jakimi młodzi ludzie kierują się w swoim życiu poprzez ukazanie różnic pomiędzy uczniami o różnym poziomie aktywności turystycznej.


Słowa kluczowe


młodzież; hierarchia wartości; aspiracje życiowe; turystyka; Podkarpacie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak B., Samowychowanie a turystyka, Wydawnictwo „Albis”, Kraków 2008.

Brzozowski P., Skala Wartości – polska wersja testu Miltona Rokeacha, w: Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej, red. R. Drwal, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1987.

Brzozowski P., Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna?, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Denek K., Wartości jako źródło edukacji, w: Dziecko w świecie wartości, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Fatyga B., Sierosławski J., Uczniowie i nauczyciele o stylach życia młodzieży i narkotykach. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.

Fatyga B., Tyszkiewicz A. (red.), Dzisiejsza młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Instytut Technologii Eksploatacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Radom – Warszawa 1997.

Galas B., Młodzież, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3: M–O, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Kosel E., Zasoby czasu wolnego młodzieży, w: Po pracy i nauce. Wzory zachowań młodzieży w czasie wolnym, red. K. Przecławski, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.

Koseła K. (red.), Młodym być… Młodzież szkolna ’92, CBOS, Warszawa 1993.

Krawczyk Z., Aksjologiczne uwarunkowania turystyki, w: Antropologia sportu, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2002.

Lipiec J., Filozofia turystyki, w: Nauki o turystyce, red. R. Winiarski, („Studia i Monografie”, nr 7), AWF, Kraków 2003.

Lipiec J., Świat wartości: wprowadzenie do aksjologii, „Fall”, Kraków 2001.

Lubański K., Pedagogiczny potencjał turystyki, „Zeszyty Naukowe ALMAMER” 2006, nr 3.

Lubański K., Turystyka indywidualna a psychologiczne determinanty zachowań, w: Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, red. J.A. Malinowski, Instytut Turystyki, Warszawa 1988.

Lubowicz Z., Turystyka młodzieży polskiej lat osiemdziesiątych. Społeczne funkcje i uwarunkowania, Instytut Turystyki, Warszawa 1990.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Matuszyk A., Pedagogika turystyki jako stosowana aksjologia podróży, w: Nauki o turystyce, red. R. Winiarski, („Studia i Monografie”, nr 7), AWF, Kraków 2003.

Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, „Albis”, Kraków 1997.

Przecławski K., Humanistyczne podstawy turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa 1986.

Przecławski K. (red.), Po pracy i nauce. Wzory zachowań młodzieży w czasie wolnym, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.

Rokeach M., The Nature of Human Values, The Free Press, New York 1973.

Schwartz S.H., Bilsky W., Toward a Universal Psychological Structure of Human Values, „Journal of Personality and Social Psychology” 1987, t. 53, s. 550–562.

Skorny Z., Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980.

Szymański M.J., Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.

Szymański M.J., Uwarunkowania aktywności dzieci i młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości, w: Aktywność dzieci i młodzieży, red. S. Guz i in., WSP TWP, Warszawa 2008.

Świda-Zięba H., Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, ISNS UW, Warszawa 1995.

Wiśniewski D., Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Wysocka E., Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Żukowska Z., Aktywna turystyka młodzieżowa i jej wartości w wychowaniu do zdrowego stylu życia, w: Aksjologia turystyki, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism