Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Studia Paedagogica Ignatiana?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Warunkiem zakwalifikowania tekstu do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych.

Autor jest zobowiązany do wypełnienia, podpisania i przesłania na adres redakcji (drogą pocztową) oświadczenia o oryginalności tekstu, przeniesieniu praw autorskich, nie występowaniu konfliktu interesów oraz ujawnienie źródeł finansowania artykułu. Oświadczenia zostaną wysłane przez redakcję.

 UWAGA - od 2019 roku (numer 3) przechodzimy na zapis przypisów i bibliografii w systemie APA - informacje poniżej

Dla tekstów publikowanych w dziale: Artykuły i rozprawy

Każdy tekst musi być zgodny z profilem czasopisma oraz proponowaną tematyką bieżącego numeru. Należy wskazać przedmiot, cel i problem badawczy podejmowanego zagadnienia oraz dokładną analizę literatury przedmiotu. W sposób jasny i przejrzysty przedstawić wnioski.

Dla tekstów publikowanych w dziale: Raporty z badań

W tekście należy odnieść się do teorii oraz do dotychczasowego stanu badań. Przedstawić założenia metodologiczne (przedmiot, cel, problematykę badawczą, metody, próbę), w sposób jasny i przejrzysty opisać wyniki badań oraz wnioski.

Wszystkie teksty podlegają również ocenie formalno-redakcyjnej według poniżej zamieszczonych wymagań dotyczących prawidłowego zapisu przypisów, bibliografii oraz abstraktu, w którym należy przedstawić:
krótki opis kontekstu przedstawianego zagadnienia
przedmiot i cel, 
problematykę badawczą,
metody badań, opis grupy badawczej
główne wyniki oraz wnioski z badań).

Struktura  tekstu:

1) Imię i nazwisko Autora artykułu bez tytułów i stopni naukowych;

2) Afiliacja;

3) Wytłuszczony tytuł artykułu w języku polskim;

4) Tytuł artykułu w języku angielskim;

5) Abstrakt w języku polsku (od 150 do 200 wyrazów); struktura abstraktu - proszę podać cele naukowe, przedmiot, założenia metodologiczne (problematyka, metody), opisać przebieg wywodu, krótko najważniejsze wyniki badań oraz wnioski, postulaty, implikacje dla praktyki.

6) Słowa kluczowe w języku polskim (minimum 5);

7) Abstract w języku angielskim (od 150 do 200 słów);

8) Keywords (minimum 5);

5) Tekst podzielony śródtytułami (bez numerowania), napisany zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi;

6) Bibliografia;

7) Adres do korespondencji: tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (Nazwa Uczelni, Wydziału, Instytutu, Katedry), adres e-mail, którego podanie jest obowiązkowe.

Wymogi edytorskie:

a) tekst powinien zostać przygotowany w programie MS Word (.doc, .docx);

b) objętość tekstu: od 20 tys. znaków do 40 tys. znaków;

c) czcionka: Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5; tekst wyjustowany z obu stron;

d) całość tekstu powinna być zaopatrzona w przypisy wewnątrz tekstowe zapis stylu APA

e) wszystkie marginesy: 2,5 cm;

f) cytaty zapisujemy w cudzysłowie

g) w tekście nie należy stosować wyróżnień, podkreśleń, pogrubień, rozstrzeleń, spacji przed kropkami, przecinkami, średnikami, podwójnych spacji, klawisza tabulacji do wcięć, klawisza spacji do przeniesienia wyrazu do następnej linii lub zrobienia wcięć;

h) bibliografia na końcu artykułu (kolejność alfabetyczna), przypisy wewnątrztekstowe.

 Wymagania Techniczne

GRAFIKA

Zdjęcia: podpis zamieszczamy poniżej, stosujemy zapis Fot. 1. Tytuł;, rysunki: podpis poniżej, stosujemy zapis Rys.1. Tytuł 

Tabele: nazwa nad tabelą: Tabela 1. Tytuł;

Wykresy nad wykresem Wykres 1. Tytuł.

Pod wykresami i tabelami podać źródło np. źródło: badania własne; lub Źródło: opracowanie własne. Do wykresów należy w osobnym pliku w programie exel wysłać wyniki w celu opracowania wykresu.

 Zdjęcia należy przesłać dodatkowo w osobnym pliku, format jpg. 

Artykuły zamieszczane w dziale recenzje, sprawozdania nie wymagają streszczeń w języku polskim i obcym. Tytuły obowiązkowo należy przetłumaczyć na j. ang.


W celu przesłania tekstu do publikacji należy przygotować dwa pliki jeden pomocniczy z tekstem wg struktury opisanej powyżej, z pełnymi danymi o autorze.

I rrugi plik do recenzji bez danych o Autorze zgodnie z zasadami "ślepej recenzji". Dane o Autorze/Autorach należy wpisać w metadanych: Imię i Nazwisko, Afiliację - Wydział (Uczelnia), adres e-mail oraz link z numerem ORCID (przykład https://orcid.org/0000-0001-8781-7643). 

Wymagania edytorskie:

Przypisy wewnątrztekstowe

Odwołania do literatury zamieszczane w tekście zgodnie ze standardami edytorskimi wg APA style. 

Poniższe opracowanie opiera się w głównej mierze na zasadach edytorskich przedstawionych w APA Manual, VI wydanie, w wersji polskiej, w opracowaniu Romana Małeckiego red. Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie

Harasimczuk J., Cieciuch J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri. 

Uwaga ogólna: Omawiając poglądy jakiegoś autora, przy pierwszym jego wystąpieniu dajemy pełny zapis imienia i nazwiska, w dalszej części pracy jego imię opuszczamy (nie dajemy również skrótu imienia).

System przypisów wewnątrztekstowych wymaga każdorazowo po odwołaniu się do jakiejś publikacji podania w nawiasie nazwiska autora i roku wydania jego pracy. Stosujemy nawias okrągły. Między nazwiskiem i rokiem nie dajemy żadnego znaku interpunkcyjnego, natomiast po roku, a przed numerem strony stawiamy dwukropek.

(Kowalski 1984: 72)

Dane bibliograficzne kilku omawianych na raz publikacji oddzielamy średnikami i szeregujemy chronologicznie, a nie alfabetycznie, np.

(Nowak 2000; Malinowski 2001; Kowalski 2009)

Wyjątek: gdy powołujemy się na prace kilku autorów z różnych lat, wówczas aby uniknąć konieczności powtarzania nazwiska, szeregujemy prace chronologicznie w obrębie jednego nazwiska, np.:

(Malinowski 1999, 2001; Nowak 2000, 2005)

Bibliografia (opr. Roman Małecki)

Uwagi ogólne

 • Wykaz publikacji (bibliografia) umieszczamy na końcu pracy.
 • Wszystkie publikacje wymienione w odsyłaczach bibliograficznych muszą zostać umieszczone w Bibliografii.
 • Nie umieszczamy w Bibliografii publikacji, do których się nie odwołujemy w tekście.
 • Bibliografia musi zawierać pełny opis bibliograficzny: nazwisko i skrót imienia każdego autora lub redaktora książki zbiorowej (o ile taki zbiór jest osobną pozycją bibliograficzną), pełny tytuł pracy, miejsce wydania i nazwę wydawcy.
 • W przypadku rozdziałów w pracach zbiorowych lub artykułów w czasopismach podajemy także zakresy stron strony rozdziału czy artykułu.
 • Przy przekładach podajemy imię i nazwisko tłumacza.
 • Tytuły książek (tekstów) zapisujemy kursywą, tytuł czasopisma czcionką prostą, w cudzysłowie. Bibliografia winna być uporządkowana alfabetycznie.
 • Publikacje tego samego autora sortujemy w porządku chronologicznym (od najstarszych), a nie alfabetycznym (publikacje z tego samego roku oznaczamy kolejno np. 2001a, 2001b).
 • Dla publikacji, które zostały zaczerpnięte z Internetu, tworzymy odrębny dział w Bibliografii (Netografia). W ramach tego działu najpierw (w kolejności alfabetycznej) umieszczamy publikacje mające podanego autora, rok wydania, tytuł i adres internetowy, a następnie wykorzystane w pracy same adresy internetowe (zob. poniżej: Przykładowe zapisy – Źródła internetowe).

Przykładowe zapisy pozycji w bibliografii:

 • Książka jednego autora:

Abel G. (2014). Świat jako znak i interpretacja, tłum. W. Małecki, Warszawa: Aletheia.

 • Książka dwóch i więcej autorów:

Stark R., Bainbridge W. (2000). Teoria religii, tłum. T. Kunz, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Lofland J, Snow D., Anderson L., Lofland L.H. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, tłum. Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Opracowanie zbiorowe (pod redakcją jednego lub wielu autorów):

Palak Z., Lewicka A., Bujnowska A. (red.). (2006). Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Tekst z pracy zbiorowej, antologii lub hasło w opracowaniu słownikowym/encyklopedycznym:

Ostrowska A. (2002). Społeczeństwo polskie wobec osób niepełnosprawnych. Przemiany postaw i dyskursu, [w:] J. Sikorska (red.), Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 11-34.

De Tchorzewski A. (2008). Wychowanie – jego właściwości, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. VII: V-Ż, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 318-324.  

 • Uwaga: W wypadku haseł słownikowych/encyklopedycznych w Bibliografii dajemy również, oprócz konkretnego hasła, pełny zapis całego opracowania słownikowego/ encyklopedycznego, łącznie z wydanymi dotychczas numerami tomów, np.:

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. (2003-2008). red. T. Pilch, t. I-VII, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

 • Artykuł w czasopiśmie naukowym (także w gazecie czy tygodniku):

Duchliński P. (2015). Neutralność punktu wyjścia w metafizyce tomistycznej a założeniowość wiedzy, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, t. 21, nr 2, s. 7-63.

Żakowski J. (2007). Bogactwo zobowiązuje, „Polityka”, nr 32-33(2616), s. 7-8.

 • Dwie publikacje jednego autora, pochodzące z tego samego roku:

Nowicka E. (2008a). Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Nowicka E. (2008b). Tradycja i nowoczesność. Przekaz kulturowy a system oświaty we współczesnej Mongolii, [w:] M. Szmeja (red.), Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 17-31.

 • Źródła internetowe

Gdy tekst zaczerpnięty ze źródła internetowego posiada autora i tytuł, umieszczamy go w bibliografii pod nazwiskiem autora. Jeśli tekst ma datę publikacji, podajemy ją po nazwisku i skrócie imienia autora, a jeżeli nie ma daty, wówczas wpisujemy rok, w którym dany tekst pobrano z Internetu. Za adresem internetowym umieszczamy datę odczytania w nawiasach kwadratowych.

Przykładowo, opublikowany w Internecie tekst Jana Nowaka z roku 1989 zapisujemy:

-        w tekście (jako przypis wewnątrztekstowy): (Nowak 1989).

-        w bibliografii: Nowak J. (1998). Co nowego w polskiej historiografii, <http//www.gazetawyborcza.pl/wydawnictwa_naukowe/historiografia> [dostęp: 12.07.2008].

Gdy odwołujemy się w tekście do informacji na stronie internetowej, która nie ma autora, tytułu i daty, wówczas piszemy (w tekście i w Bibliografii):

–         (por. http://www.gazetawyborcza/wydawnictwa_naukowe [dostęp: 12.07.2008]).

 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełniania i skracania artykułów oraz nadawania własnych tytułów bez naruszania zasadniczych myśli autorów.

Nadesłane materiały są publikowane bez honorariów dla ich autorów. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 11 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
 5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O czasopiśmie".

  Abstrakt spełnia wymagania co do liczby wyrazów (min 150, max 200) oraz co do struktury.

   

 6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 7. W artykule zastosowano zapis przypisów wewnątrztekstowych zgodnie z wymogami edytorskimi opisanymi w Wyttyczne dla Autorów.

  Bibliografia została sporządzona wg systemu APA

 

Prawa autorskie

Autor przenosi na Wydawcę Akademii Ignatianum majątkowe prawa autorskie do utworu na następujących polach eksploatacji:

-        utrwalania utworu w formie papierowej, a także na nośniku cyfrowym lub magnetycznym;

-        zwielokrotnienia utworu dowolną techniką, bez ograniczenia ilości wydań i liczby egzemplarzy;

-        rozpowszechniania utworu i jego zwielokrotnionych egzemplarzy na jakimkolwiek nośniku, w tym wprowadzenia do obrotu, sprzedaży, użyczenia, najmu;

-        wprowadzenia utworu do pamięci komputera;

-        rozpowszechniania utworu w sieciach informatycznych, w tym w sieci Internet;

-        publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wydawca zobowiązuje się szanować osobiste prawa autorskie do utworu.

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mailową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 

Opłaty dla autorów

Koszty publikacji w czasopiśmie.

Article Submission: 0,00 (PLN)
Authors are not required to pay an Article Submission Fee.

Article Publication: 0,00 (PLN)
If this paper is accepted for publication, you will not be asked to pay an Article Publication Fee to cover publications costs.Partnerzy platformy czasopism