Women’s Life (Re)decisions. Report from Biographical Narratives

Aleksandra Chmielińska, Monika Modrzejewska-Świgulska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.005

Abstract


The article is an introductory note from biographical narrative studies among women who declare making significant life changes. The authors wish to examine and describe the mechanisms of life re-decisions whose purpose is a multi-aspect reorientation of one’s life, and which was interpreted as the processes of making significant ideological, emotional, spiritual, relational, and professional changes or decisions involving a radical change of one’s environment. Qualitative data was obtained by means of narrative interviews and all the tools used to study the changes in biographical perspective of the Life Lines were also applied by the authors in building a hypothetical model of life re-decisions, which describe four tips of re-decisions. Studies were conducted from 2016 to 2019, in various Polish cities: Lodz, Warsaw, Cracow, Gdansk.


Keywords


biographical studies; life re-decisions; women; life changes; model

Full Text:

PDF

References


Bertaux, D. (2012). Analiza pojedynczych przypadków [Case Studies (au cas par cas)]. In: K. Kaźmierska (Ed.), Metoda biograficzna w socjologii [Biographical Method in Sociology], (pp. 309–333). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Berne, E. (2013). Dzień dobry… I co dalej [What Do You Say After You Say Hello?]. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Biela, A. (2014). Decyzje w rodzinie w interpretacji nauk psychologicznych i ekonomii behawioralnej [Family Decision Making in the Interpretation of Psychological Sciences and of Behavioral Economics]. Polskie Forum Psychologiczne, 19(22), 229–242, doi: 10.14656/PFP20140204.

Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej [A Practical Guide Through Qualitative Analysis]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chmielińska, A. (2017). Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów [The Dynamics of Creative Transgression. Case Studies of Educators]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chmielińska, A., & Modrzejewska-Świgulska, M. (2020). Spreading Your Wings, Milestones, Deus et Machina. [Self-Creation as a Process of Changing in Women’s narrations] (paper submitted for publication).

Denzin, N.K. (1989). Interpretative Biography. Newbury Park: Sage Publications, doi: 10.4135/9781412984584.

Davis, G. A. (2004). Creativity is Forever. Dubuque: KENDALL/HUNT Publishing Company.

Dubas, E. (2011). Jak opracowywać materiał narracyjno-biograficzny? (Propozycja) [How to Elaborate on Narrative-Biographical Material? (A Proposal)]. In: E. Dubas, & W. Świtalski (Eds.), Uczenie się z (własnej) biografii [Learning from (Own) Biography], (pp. 241–247). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych [Analyzing Qualitative Data]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens, A. (2007). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności [Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harwas-Napierała, B., & Trempała, J. (2004). Psychologia rozwojowa człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka [Developmental Psychology. Characteristic of Human Life Periods]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kafar, M. (2011). Biograficzne epifanie w kontekście tworzenia podstaw jakościowego kolektywu myślowego [Biographical Epiphanies in the Context of Laying the Foundations of Qualitative Thought Collective]. In: M. Kafar (Ed.), Biografie naukowe. Perspektywa interdyscyplinarna [Scientific Biographies. Interdisciplinary Perspective], (pp. 37–66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kozielecki, J. (1997). Transgresja i kultura [Transgression and Culture]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kozielecki, J. (2007). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii [Psychotransgressionism. A New Direction in Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów [Doing Interviews]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lalak, D. (2010). Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej [Life as a Biography. Biographical Approach in Pedagogy]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mac-Czarnik, L. (2000). Procesy poznawcze w planowaniu własnego życia u młodzieży: badania rozwojowe osób w wieku od 12 do 25 lat [Cognitive Processes in Planning Own Life in Young People: Developmental Studies of People Aged 12 to 25 Years]. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.

McDonald, M.G. (2005). Epiphanies: An Existential, Philosophical and Psychological Inquiry. Sidney: University of Technology.

Miller, W.C., & Baca, C.J. (2001). Quantum Change: When Epiphanies and Sudden Insights Transform Ordinary Lives. New York: The Guilford Press, doi: 10.1080/00091380109601812.

Modrzejewska-Świgulska, M. (2014). Twórczość codzienna w narracjach pedagogów [Everyday Creativity in Teacher’s Narrations]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2006). Czy świat człowieka ma postać narracji? O możliwości badania, rozumienia i zmiany [Does the Human World Have a Narrative Form? The Possibility of Research, Understanding and Change]. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4, 37–47.

Oleś, P.K. (2015). Psychologia człowieka dorosłego [Adult Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleś, P.K. (2019). The Paul Gauguin Syndrome: A Great Life Change. In: I. Lebuda, & V.P. Glăveanu (Eds.), The Palgrave Handbook of Social Creativity Research (pp. 317–334). Cham: Palgrave Macmillan, doi: 10.1007/978-3-319-95498-1_20.

Oleś, P.K., & Kłosok-Ścibich, M. (2009). Syndrom Gauguina – zmiana tożsamości czy mit? [Gauguin Syndrome – the Change of Identity or Myth?]. Psychologia Rozwojowa, 1(14), 9–25.

Olsen, V. (2009). Feministyczne badania jakościowe u progu milenium. Zarys i wyzwania [The Qualitative Feminist Research on the Threshold of the Millennium. The Outline and Challenges]. In: N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych [The Sage Handbook of Qualitative Research], (pp. 341–398). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pietrasiński, Z. (2008). Ekspansja pięknych umysłów. Nowy Renesans i ożywcza autokreacja [The Expansion of Beautiful Minds. The New Renaissance and Self-creation]. Warszawa: Wydawnictwo CIS.

Richards, R. (2007). Everyday Creativity: Our Hidden Potential. In: R. Richards (Ed.), Everyday Creativity and New Views of Human Nature. Psychological, Social, and Spiritual Perspectives (pp. 25–53). Washington DC: American Psychological Association, doi:10.1037/11595-000.

Rydz, E. (2001). Plany życiowe młodzieży w aspekcie antycypacyjno-realizacyjnym [The Life Plans of Young People in Anticipation and Implementation Aspect]. Psychologia Rozwojowa, 6(3–4), 289–307.

Rydz, E., & Ramsz, J. (2003). Przedmiot decyzji życiowo doniosłych. Badania rozwojowe osób od 12 do 80 roku życia [The Subject Matter of Life-important Decisions. Developmental Studies of People Aged 12 to 80 Years]. Psychologia Rozwojowa, 8(2–3), 71–81.

Schütze, F. (2012). Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne [Em pirical Based Biographical Analysis in an Autobiographical Narrative Interview. How to Analyze Autobiographical Narrative Interviews]. In: K. Kaźmierska (Ed.), Metoda biograficzna w socjologii [Biographical Method in Sociology], (pp. 141–278). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Stasiakiewicz, M. (1999). Twórczość i interakcja [Creativity and Interaction]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości [Pedagogy of Creativity]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt, K.J. (2017). Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności [Educational Conditions for the Development of Creativity]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tatala, M., & Walesa, Cz. (2016). Religijne decyzje życiowo doniosłe w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości [Life important Religious Decisions in Early, Middle and Late Adulthood]. Horyzonty Psychologii, 4, 15–29.

Urbaniak-Zając, D., & Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice [Qualitative Research in Pedagogy]. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole [From the Potential Creativity to Self creation at School]. Białystok: Trans Humana.

Walesa, Cz. (2010). Zasady dokonywania decyzji życiowo doniosłych [The Principles of Making Life-important Decisions]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 1, pp. 149–165.

Walters, J., & Gardner, H. (1986). The Crystallizing Experience: Discovering a Intellectual Gift. In: R.J. Sternberg, & J. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp 306–330). New York: Cambridge University Press.

Wengraf, T. (2001). Qualitative Research Interviewing. London–Thousand Oaks–Delhi: SAGE Publications, doi: 10.4135/9781849209717.


Partnerzy platformy czasopism