Framing analysis z perspektywy pedagogicznej – w stronę edukacji medialnej

Aleksandra Rzyska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.012

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie edukacyjnego potencjału analizy ramowania (framing analysis) jako propozycji analitycznej dla badań pedagogicznych. Badania nad framingiem w sposób szczególny koncentrują się na analizie tzw. „ram” – schematów interpretacyjnych zawartych w dyskursach medialnych. Możliwości wykorzystania analizy ramowania w badaniach pedagogicznych, ukazane zostają w odniesieniu do dyskursu edukacyjnego jako przedmiotu pedagogicznego zainteresowania. Edukacyjny wymiar tak projektowanych badań rekonstruowany jest przez zestawienie i ukazanie relacji aktualnych potrzeb interwencji w zakresie medialnej edukacji oraz potrzeb badawczego zajęcia się dyskursem. W ten sposób nakreślona zostaje droga od pedagogicznych badań nad framingiem ku edukacji medialnej, nastawionej na rozumienie i (re)konstruowanie zawartych w przekazach medialnych znaczeń.


Słowa kluczowe


framing analysis; ramy; pedagogika; dyskurs; edukacja medialna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bateson, G. A. (1972). A Theory of Play and Fantasy. W: Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology (s. 177–193). New York: Ballantine Books.

Baudrillard, J. (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa: Sic!

Benford, R. (1997). An insider critique of social movement framing perspective. Sociological Inquiry. 67(4), s. 407–430.

Brzostowska, B. (2012). Dyskurs medialny w najnowszej refleksji metodologicznej (recenzja tomu: R. Wodak, M. Krzyżanowski, red., 2011: „Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych”, Łośgraf, Warszawa). Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. 8, s. 215–220.

Czyżewski, M. (2014). Wprowadzenie. W: M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak (red.). Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy (s. 7–19). Warszawa: WA Sedno.

Czyżewski, M. (2013). Teorie dyskursu i dyskursy teorii. Kultura i społeczeństwo. 57(2), s. 3–25.

Czyżewski, M. (2010). Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje?”. W: E. Goffman (red.), Analiza ramowa (s. VII–XLVII). Kraków: Nomos.

D’Angelo, P. (2002). News Framing as a Multiparadigmatic Research Program: A Response to Entman. Journal of Communication. 52(4), 870–888, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.2002.tb02578.x.

D’Angelo, P., Kuypers, J. A. (2010). Introduction. W: P. D’Angelo, J. A. Kuypers (red.). Doing News Framing Analysis. Empirical and Theoretical Perspectives (s. 1–13). New York: Routledge.

Drzewiecki, P. (2010). Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Otwock–Warszawa: presscafe.eu/assets/img/media-aktywni.pdf.

Entman, R. M. (2003). Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9/11. Political Communication. 20(4), s. 415–432,DOI: https://doi.org/10.1080/10584600390244176.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fructured Paradigm. Journal of Communication. 43(4), s. 51–58, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x.

Franczak, K. (2014). Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny. 63(3), s. 135–156.

Gajda, J. (2002). Dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze i edukacji. W: J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta (red.). Edukacja medialna (s. 45–76). Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Gamson, W. A., Croteau, D., Hoynes, W., Sasson, T. (1992). Media Images and the Social Construction of Reality. Annual Review of Sociology. 18, s. 373–393.

Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Goffman, E. (2010). Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków: Nomos.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: WAiP.

Jaworska-Witkowska, M., Witkowski, L. (red.) (2016). Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Jonson, P. (1999). Play and ‘enjoyable experience’: a pedagogical framework. Motriz. 1(5), s. 18–21.

Juszczyk, S. (2002). Wprowadzenie. W: S. Juszczyk (red.). Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym (s. 7–9). Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Kawka, M. (2014). O badaniu języka dyskursu medialnego. Media i Społeczeństwo. 4, s. 164–171.

Kopytowska, M. (2009). Widomości telewizyjne a obrazy w naszych umysłach. Nowe spojrzenie na teorię ram. W: M. Filiciak, G. Ptaszek (red.). Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka (s. 379–397). Warszawa: WAiP.

Kowalik-Kaleta, Z. (2011). Interdyskursywność w medialnych tekstach perswazyjnych –analiza w ramach KAD. Media i Społeczeństwo. 1, s. 103–111.

McQuail, D. (2008). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.

Milerski, B., Śliwerski, B. (2000). Pedagogika. Leksykon. Warszawa: PWN.

Morbitzer, J. (2016). O filarach edukacji medialnej – między starożytnością a współczesnością. W: N. Walter (red.). Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej (s. 11–30). Poznań: WN UAM.

Olczyk, T. (2013). Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne analizy ramowej w badaniu przekazów perswazyjnych. W: B. Fatyga (red.). Praktyki badawcze (s. 145–157). Warszawa: INSN.

Olczyk, T. (2009). Politrozrywka i popperswazja: reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Osmańska-Furmanek, W., Furmanek, M. (2006). Pedagogika mediów. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, t. 3 (295–312). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Ostrowicka, H. (2017, w druku). Dyskurs edukacyjny, weredykcja i pedagogie – od konstelacji związków dyskursu i edukacji do aleturgicznej analizy praktyki edukacyjnej. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja. 1.

Ostrowicka, H. (2015). Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży. Dyspozytyw i urządzanie. Kraków: Impuls.

Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: WAiP.

Pluwak, A. (2009). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal – Polish Edition. 1(5), s. 49–80.

Reese, S. D. (2007). The Framing Project: A Bridging Model for Media Research Revisited. Journal of Communication. 57, s. 148–154.

Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication. 49(1), s. 103–122.

Sosnoski, J. J. (2015). Reading and Analyzing Discourses. Illinois: SCLCR.

Strykowski, W. (2002). Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. W: S. Juszczyk (red.). Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym (s. 13–24). Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Szkudlarek, T. (2009). Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków: Impuls.

Synowiec, A. (2013). W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 65, s. 383–396.

Walter, N. (2016). Wstęp. W: N. Walter (red.). Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej (s. 7–10). Poznań: WN UAM.

Witkowski, L. (2007). Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje i szkice, t. III. Warszawa: IBE.

Zierkiewicz, E. (2013). Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych. Kraków: Impuls.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism