Naukoznawcza analiza prac teoretycznych, badawczych i metodycznych Profesor Marioli Chomczyńskiej – Rubachy

Krzysztof Rubacha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.017

Abstrakt


Artykuł dokonuje naukoznawczej analizy dorobku publikacyjnego prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy. Uwzględnia wszystkie jego dziedziny: kształcenie nauczycieli, funkcjonowanie klasy szkolnej, edukację seksualną, funkcjonowanie społeczne nauczycieli, gender studies, edukację moralną. Oddzielnie analizowana jest autorska teoria edukacji seksualnej oraz projekty wykonanych badań i aplikacje praktyczne. Kryteria analityczne zostały wyprowadzone z prac K. Madesna oraz częściowo mają charakter autorski.


Słowa kluczowe


naukoznawcza analiza; teorie; badania empiryczne; aplikacje teoretyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Monografie, podręczniki

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D. (1995a). Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. Warszawa: WSiP, s. 196.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1997a). Podróż w nieznane. O miłości, seksie i rodzinie. Scenariusze zajęć. Warszawa: WSiP, s. 88.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1999a). Rodzicielstwo. Między wiedzą a intuicją. Scenariusze zajęć. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 136.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D. (1998f). Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. Warszawa: WSiP, s. 196, wydanie II; (wydanie III 2001g), (wydanie IV 2003).

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1999). Podróż w nieznane. O miłości, seksie i rodzinie. Scenariusze zajęć. Warszawa: WSiP, s. 88, wydanie II.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (2002). Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym.Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne. Lublin: Wyd. UMCS, s. 294.

Chomczyńska-Rubacha M.(red.) (2005). Płeć i rodzaj w edukacji. Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M., (red.) (2006). Role płciowe. Kultura i Edukacja. Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M.(red.) (2006). Role płciowe. Rozwój i Socjalizacja. Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M.(red.) (2007).Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2007a). Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 205.

Chomczyńska-Rubacha M. (red.) (2010). Kultura i Edukacja, nr 2 – redakcja naukowa tomu.

Chomczyńska-Rubacha M. (2011). Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju. Warszawa: WN PWN, s. 220.

Chomczyńska-Rubacha M. (red.) (2011). Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Artykuły i rozdziały

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1984a). Z problematyki osiągnięć i niepowodzeń ucznia. W: K. Kuligowska (red.) Wybrane zagadnienia z pedagogiki. Lublin: UMCS, s. 182–194.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1985). Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. W: M. Ochmański (red.) Szkoła i rodzina wychowują. Warszawa: ZG TWP, s. 31–45.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1987). Sztuka rzetelnego oceniania siebie jako element procesu samowychowania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3, s. 86–91.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1987b). Drogi podnoszenia efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego. Nowa Szkoła nr 3, s. 153–157.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1987a). Kształtowanie u studentów kierunków nauczycielskich umiejętności nawiązywania twórczych relacji nauczyciel-uczeń za pomocą treningu interpersonalnego i metod aktywizujących. Kieleckie Studia Psychologiczne. T. II z. 2, s. 113–122.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1988). Rola inscenizacji w realizacji przedmiotu „pedagogika” na studiach nauczycielskich. W: M. Łobocki (red.), Problemy modernizacji nauczania teorii wychowania. Lublin: UMCS, s. 97–102.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1988). Inscenizacja w procesie rozwijania umiejętności interpersonalnych kandydatów na nauczycieli. W: R. Kucha, M. Ochmański (red.), Kultura pedagogiczna kandydatów do zawodu nauczycielskiego. Lublin: UMCS, s. 187–195.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1988a). Rodzaje zakłóceń w komunikacji między nauczycielem a uczniem i ich konsekwencje dydaktyczno-wychowawcze. Zeszyty Naukowe UMCS. Sectio J., Vol. 1, s. 173–190.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1991a). Konflikty interpersonalne i ich rozwiązywanie w klasie szkolnej. W: M. Łobocki (red.). Formy pracy wychowawczej w szkole. Lublin: Wyd. UMCS, s. 98–111.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1991b). Orientacja humanistyczna w kształceniu nauczycieli. W: M. Ochmański (red.). W poszukiwaniu nowych koncepcji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych. Lublin: Wyd. UMCS, s. 63–79.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1992). Psychodrama jako instrument poznania siebie i społecznych aspektów roli zawodowej nauczyciela. W: H. Kwiatkowska, A.Kotusiewicz (red.). Nauczyciele nauczycieli. Z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli. Warszawa – Łódź: PWN, s. 238–249.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Krzywda U. (1992a). Jak doskonalić nauczycieli? Wiadomości. Opinie. Myśli, nr 5, s. 1–2.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Sokołowska-Dzioba T., Pankowska D. (1993f). Koncepcja kształcenia pedagogicznego nauczycieli na UMCS, W: M. Ochmański (red.). Nowe koncepcje w psychologiczno-pedagogicznym kształceniu nauczycieli w szkołach wyższych. Lublin: Wyd. UMCS, s. 43–47.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1993a). Samopoznanie i samoświadomość w pracy nauczyciela, W: M. Ochmański (red.). Nowe koncepcje w psychologiczno-pedagogicznym kształceniu nauczycieli w szkołach wyższych. Lublin: Wyd. UMCS, s. 105–111.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1994d). Rozwijanie wrażliwości na problemy wychowawcze. W: M. Łobocki (red.). Psychologia humanistyczna a wychowanie. Lublin: UMCS, s. 89–95.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D. (1994). Jak kształcić nauczycieli, Kształcenie Nauczycieli, nr 1, s. 99–105.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1994c). Tworzenie bezpiecznej atmosfery w klasie, Nowa Szkoła, nr 10, s. 600–603.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D. (1994a). Godziny wychowawcze – czas służący rozwojowi uczniów. Nowa Szkoła, nr 10, s. 598–600.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Murawska A. (1995e). Rzecz o autonomii nauczyciela. Kształcenie Nauczycieli, nr 1, s. 22–29.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1995b). Budowanie poczucia własnej tożsamości uczniów. Nowa Szkoła, nr 2, s. 19–21.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1995a). Rozwijanie poczucia sprawstwa i autonomii uczniów. Nowa Szkoła, nr 3, s.25–28.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D. (1996/7). Rozwijanie myślenia twórczego i wyobraźni na lekcjach języka polskiego. Propozycje zadań, Język Polski w Szkole dla Klas IV–VIII, nr 2, s. 41–49.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D. (1997). Problemy dyscypliny i kierowania klasą w uniwersyteckim kształceniu nauczycieli. W: M. Ochmański (red.). Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej, Lublin: UMCS Lublin, s. 217–227.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1997). Psychohigieniczne funkcje przedmiotów artystycznych. W: A. Białkowski (red.). Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej. Lublin: UMCS, s. 102–114.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1998a). Wychowanie jako dawanie wsparcia i budowanie poczucia własnej wartości. W: M. Łobocki (red.). Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, Lublin: UMCS, s. 51–55.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1998). Efektywne kierowanie klasą szkolną, W: J. Chmielewska (red.). Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej. Warszawa: WSP ZNP, s. 100–105.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1998). Nauczyciel jako słuchacz. W: J. Chmielewska (red.). Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej. Warszawa: WSP ZNP, s. 237–240.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (1996). Modele szkolnej edukacji seksualnej. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3–4. s. 67–73 (wydano 1998).

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (2000a). Ukryte przekazy w podręcznikach edukacji psychoseksualnej. Forum Oświatowe, nr 2, s. 161–178.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (2000). Wychowanie psychoseksualne w rodzinie, W: M. Chymuk, D. Topa (red.). Edukacja prorodzinna. Kraków: Wyd. Naukowe AP, s. 279–283.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (2001a). Szkoła jako agenda socjalizacji ról płciowych. Przegląd badań. Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej, nr 1, s. 31–48.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (2001). Edukacja seksualna a dom i szkoła. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, nr 2.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (2001a). Mass media a socjalizacja ról płciowych, Kultura i Edukacja, nr 3–4.

Chomczyńska-Rubacha M. (2003). Etnografia jako metoda badań nad szkolną socjalizacją w zakresie ról płciowych. Socjologia Wychowania AUNC.

Chomczyńska-Rubacha M. (2003a). Kryteria doboru treści szkolnej edukacji seksualnej w perspektywie współczesnego progresywizmu. Edukacja, nr 1.

Chomczyńska-Rubacha M. (2005a). Nauczycielskie i uczniowskie przekazy socjalizacyjne związane z płcią. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.). Płeć i rodzaj w edukacji. Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M. (2005). Wstęp. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.). Płeć i rodzaj w edukacji. Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M. (2006a). Wpływ działań edukacyjnych na spostrzeganie stereotypów płciowych. W: Chomczyńska-Rubacha M., (red.). Role płciowe. Kultura i Edukacja, Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M. (2006b). Socjalizacja rodzajowa w rodzinie. Roczniki Pedagogiki Rodziny, nr 1.

Chomczyńska-Rubacha M. (2006). Społeczne konteksty pedagogicznych badań nad edukacją rodzajową. W: Chomczyńska-Rubacha M., (red.). Role płciowe. Rozwój i Socjalizacja. Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M. (2006). Kulturowe konteksty pedagogicznych badań nad edukacją rodzajową. W: Chomczyńska-Rubacha M., (red.). Role płciowe. Kultura i Edukacja. Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M. (2007). Tożsamość płciowa jako kategoria teoretyczna w badaniach nad edukacją rodzajową. W: Chomczyńska-Rubacha M. (red.). Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. Łódź: WSHE.

Chomczyńska-Rubacha M. (2010c). Wstępna edukacja nauczycieli w perspektywie feministycznej. Kultura i Edukacja, nr 2.

Chomczyńska-Rubacha M. (2010). Ukryty program koedukacji. W: P. Błajet (red.) Ciało. Edukacja. Umysł. Bydgoszcz: WSG, s. 99–113.

Chomczyńska-Rubacha M. (2010a). Standardy rozwojowe edukacji seksualnej. Studia Edukacyjne, nr 4.

Chomczyńska-Rubacha M. (2010b). Konstruowanie wiedzy o rodzaju. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. J. Szmidt (red.). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s.135–151.

Chomczyńska-Rubacha M. (2011b). Podręczniki jako przedmiot badań genderowych (feministycznych). W: Chomczyńska-Rubacha (red.) Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Chomczyńska-Rubacha M. (2011c). Szkoła i dyskryminacja ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji. Kultura i Edukacja, nr 1.

Chomczyńska-Rubacha M., Pankowska D. (2011d). Władza, ideologia, socjalizacja. Polityczność podręczników szkolnych. W: Chomczyńska-Rubacha (red.). Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Chomczyńska-Rubacha M. (2011e). Dyskryminacja w szkole ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji. Kultura i Edukacja, nr 1(80).

Chomczyńska-Rubacha M. (2012). Podręczniki, poradniki – mapa czy ślepa uliczka. W: M. Urlińska, J. Horowski, A. Uniewska (red.). „Po życie sięgać nowe: Teoria a praktyka edukacyjna. Toruń: Wyd. A. Marszałek.

Chomczyńska-Rubacha M, Pankowska D. (2012). Władza, ideologia, socjalizacja : polityczność podręczników szkolnych. W: „Po życie sięgać nowe” : teoria a praktyka edukacyjna. Toruń: Wyd. A. Marszałek, s. 451–466.

Chomczyńska-Rubacha M. (2012). Równość rodzajowa w edukacji jako konstrukt teoretyczny i praktyka oświatowa. Kultura i Edukacja, nr 4 (90), s. 88–101.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2012a). Gender Schemas and Stress-coping Styles. New Educational. Review, Vol. 29 nr 3, s. 319–327.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2013a). The Values Underlying Teachers’ and Employers’ Expectations. Kultura i Edukacja, nr 5 (98), s. 142–152.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2013d). Educational Strategies of Teachers with Various Senses of Efficacy. New Educational Review, Vol. 31 nr 1, s. 105–115.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2013b). Ethical Orientations and Sex in Teachers with Varied Educational Strategies. New Educational Review, Vol. 33 nr 3, s. 239–248.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2013). Test Poczucia Skuteczności : opracowanie teoretyczne i psychometryczne Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 16, s. 85–105.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2013c). Test Poczucia Skuteczności Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 16a.

Chomczyńska-Rubacha M. (2014). Możliwa jest szkoła walcząca o równość. W: Gender. Przewodnik krytyki politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 264–277;

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2014c). Ethical Orientations (competencies) of Men and Women in Early, Middle and Late Adulthood. Edukacja. Dorosłych, nr 1, s.79–86;

Chomczyńska-Rubacha M. (2014b). Psychosocial and Organizational Aspects of Didactic Achievement: Sex, School-type, and Self-esteem. New Educational Review, Vol. 37 nr 3, s. 150–160;

Chomczyńska-Rubacha M., Pankowska D. (2014a). Wyznaczniki tożsamości młodych kobiet i mężczyzn w percepcji studentów i studentek. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 4 (68), s. 133–146.

Rubacha K., Chomczyńska-Rubacha M. (2015). Rodzajowa kultura szkoły: co i jak badać? W: J. Danek, M. Droščák (red.). Edukačné prostredie a kultura. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, s. 310–315.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2015b). Ethical Orientations of Young Women in Poland and Serbia : Comparative Studies. Rocznik Andragogiczny 2015, s. 267–276.

Pankowska D., Chomczyńska-Rubacha M. (2015a). Formalne podstawy edukacji a polityka gender mainstreaming. Studia Edukacyjne, Nr 36, s. 55–72.

Pankowska D., Chomczyńska-Rubacha M. (2016f) , Płeć i rodzaj w edukacji formalnej. W: Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A. (red.) Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. Tom I: O projekcie. Metodologia badań. Wprowadzenie teoretyczne. Warszawa: Fundacja Feminoteka.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2016e). Metodologiczne parametry feministycznych badań nad ukrytymi przekazami podręczników szkolnych. W: Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A. (red.). Gender w podręcznikach. Raport badawczy. T. I: O projekcie. Metodologia badań. Wprowadzenie teoretyczne. Warszawa: Fundacja Feminoteka.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2016d). Readiness to Resist: Biological Sex and Cultural Definition of Feminity and Masculinity. Gender and Power, Vol. 6, nr 2, s. 77–87.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2016 c). Przestrzeń aksjologiczna szkoły I. Konstrukt teoretyczny. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 23 (2), s. 145–164.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2016b). Przestrzeń aksjologiczna szkoły II. Metodologiczne parametry badania. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 23 (2), s. 231–246.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2016a). Modele szkolnej edukacji moralnej wobec rozwoju kompetencji moralnych. Analiza porównawcza. Studia Edukacyjne, nr 42, s. 7–29.

Madsen K. (1980) Współczesne teorie motywacji. Warszawa: PWN.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism