Badania biograficzne w pedeutologii. Stan i kierunki ewolucji

Wanda Dróżka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.030

Abstrakt


Badania biograficzne w pedeutologii dotyczą gromadzenia oraz zgłębiania narracji (opowieści) o życiu, o jego historii, przebiegu i treści, a także o różnych sferach czy fazach życiowej, zawodowej i społecznej aktywności nauczycieli i pedagogów w ich własnej, osobistej   interpretacji.

Badania biograficzne to temat bardzo obszerny, wielowątkowy, wieloparadygmatyczny.  W prowadzonych w  artykule  rozważaniach nawiązano przede wszystkim do podmiotowych i subiektywnych aspektów badań biograficznych, lokując je w obszarze metodologii jakościowej,  interpretatywnej. Nade wszystko podjęto próbę przybliżenia pewnych zasadniczych kwestii, takich jak metoda autobiograficzna, zasada współczynnika humanistycznego, interpretacja danych jakościowych. 

W  szczególności zaś,  omówione zostały  takie zagadnienia jak, rozważania terminologiczne,  definicje,  orientacje metodologiczne; wykorzystanie metody (auto)biograficznej w pedeutologii;  kategorie analiz i interpretacji w badaniach nad autobiografiami  i  pamiętnikami nauczycieli;  kierunki ewolucji badań (auto)biograficznych w pedeutologii. Podkreślono ponadto wzrastającą rangę badań autobiograficznych w rozwijaniu i wzbogacaniu wiedzy o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim we współczesnych uwarunkowaniach. Doceniono także znaczenie tych badań dla rozwijania refleksyjnej tożsamości nauczycieli w procesie ich  kształcenia oraz w dalszym rozwoju zawodowym. 


Słowa kluczowe


nauczyciel, zawód nauczycielski, biografia, autobiografia, refleksyjność, metody jakościowe

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism