Kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Małgorzata Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.018

Abstrakt


We wprowadzeniu do artykułu podkreślono znaczenie profesjonalizmu i ukazano złożony charakter pracy nauczyciela. Podkreślono, że efektywne działania edukacyjne są możliwe dzięki posiadanym przez nauczycieli kwalifikacjom i cechom osobowości oraz  ich świadomości samego siebie. Zwrócono uwagę, że przygotowanie przyszłych pedagogów do zawodu jest procesem stawania się nauczycielem, który nie będzie bezradny w rzeczywistości szkolnej i poradzi sobie z napotykanymi problemami wychowawczymi i dydaktycznymi.

Przedstawiono sposób wprowadzania standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Ukazano główne założenia koncepcyjne oraz dokonywane modyfikacje w zakresie kształcenia inspirowane doświadczeniami podczas ich wdrażania oraz przesłankami organizacyjnymi.


Słowa kluczowe


edukacja nauczycieli, profesjonalizm w pracy nauczycieli, standardy edukacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arends R.I. (2002), Uczymy się nauczać, WSiP: Warszawa.

Day Ch. (2004), Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP: Gdańsk.

Gołębniak B.D. (2006), Szkoła wspomagająca rozwój [w:] Pedagogika, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Kaja B. (2001), Problemy psychologii wychowania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego: Bydgoszcz.

Kowalik S. (red.) (2011), Psychologia ucznia i nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.

Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Warszawa.

Kwaśnica R. (2007), Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji: Wrocław.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

(Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Speck O. (2005), Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, GWP: Gdańsk.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism