Analysis of quality data correct and incorrect behaviors of deaf-blind children in family and institutional education – methodological solutions

Hanna Rudomska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.012

Abstract


The researches were focused on correct and incorrect bahaviour of deaf-blind children and made according to the research practise and were divided into following steps:

  • the researched tools were prepared,
  • collecting of empiric data step where deaf-blind children's parents and teachers were interviewed and recorded,
  • studing and ordering of data step where interviews were written down, transcripted and coded,
  • description and analysis step where individual cases observed and analised,
  • conclusion step.

Keywords


Analysis of quality data, institutional education, deaf-blind children, family of deaf-blind children

Full Text:

PDF (Polish)

References


Baumann T. (2001), Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych w: Pilch T., Baumann

T., Zarys badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie

Żak, Warszawa.

Brzeziński J. (2004), Metodologia badań pedagogicznych, PWN, Warszawa.

Jakob G. (2001), Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych w: Urbaniak-Zając D.,

Piekarski J., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP,

Warszawa.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2003), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. I, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Kwieciński Z., Witkowski I. (red.) (1993), Spory o edukację: dylematy i kontrowersje we

współczesnych pedagogiach: zbiór, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa–Toruń.

Miles M. B., Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Moustacas C. (2001), Fenomenologiczne metody badań, Trans Humana, Białystok.

Nowak-Dziemianowicz M. (2002), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja

sensów i znaczeń, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ostrowska U. (2000), Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna Wydawnicza

Impuls, Kraków.

Pilch T., Baumann T. (2001), Zarys badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Pilch T., Lepaczyk I. (red.) (2004), Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się

świecie, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.

Szlachta B (red.) (2004), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Tokarska U. (1999), W poszukiwaniu jedności i celu. Wybrane techniki narracyjne, w: Gałdowa A. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Urbaniak-Zając D. (2006) W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych w: Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.


Partnerzy platformy czasopism