Oddziaływanie autorytetu w procesie samowychowania

Ewa Miśkowiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.5.011

Abstrakt


Samowychowanie to świadome i celowe kierowanie sobą, które wyraża się w aktywności własnej. Podejmowane wysiłki samowychowawcze wyrażają się w samodzielnym określaniu sobie celów, do których się dąży we własnym rozwoju, dobieraniu metod, ustalaniu wartości, stawianiu sobie zadań i wymagań oraz ocenianiu postępów. U podstaw samowychowania stoi przyswojenie sobie i zaakceptowanie ideału/wzorca „ja idealnego”, które będzie stanowić punkt wyjścia do reeksji i pod-jęcia pracy nad sobą, ale również będzie wyznaczać aktywność własną jednostki we wszystkich etapach samowychowania. Celem artykułu jest ukazanie roli jaką może odegrać uznany przez młodego człowieka autorytet w jego własnym rozwoju. Wskazane zostały elementy charakteryzujące istnienie autorytetu, takie jak: kształtowanie się autorytetu, sposób jego oddziaływania, funkcjonowanie w relacji osobowej oraz dobrowolność jego uznania. Mogą one pomóc młodym w procesie rozwoju, w dochodzeniu do osiągania własnego „ja”. 


Słowa kluczowe


autorytet; samowychowanie; aktywność własna; praca nad sobą

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bocheński J., Logika i filozofia. Wybór pism,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Czerepaniak-Walczak M., Podmiotowość w perspektywie pedagogiki, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski 1994.

Ekel J., Jaroszyński J., Ostaszewski J., Autorytet, w: Mały słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.

Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

Jazukiewicz I., Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.

Kalinowski M., Dlaczego rodzice tracą autorytet, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1982.

Łobocki M., Autorytet nauczyciela jako warunek pedagogicznej relacji rodzina‒szkoła, w: Pedagogiczna relacja rodzina‒szkoła. Dylematy czasu przemian, red. A. Janke, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1995.

Łobocki M., Autorytet w wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1994, nr 9, s. 5‒9.

Łobocki M., Wybrane problemy wychowawcze nadal aktualne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Łopatkowa M., Pedagogika serca, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

Marcińczyk B., Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 1991.

Obrębski M., Wpływ autorytetu dorosłych na wychowanie dzieci i młodzieży, w: Kształtowanie sprawności moralnych, red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.

Olubiński A., Autotytet. Czy potrzebny w procesie edukacji?, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012.

Pawlikowska-Łagód K., O kryzysie autorytetów w dobie XXI wieku, w: Autorytet. Wyzwania – oczekiwania ‒ zadania, red. J. Zimny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2016.

Posmyk I., Nawyki skutecznego działania w samowychowaniu do dojrzałej dorosłości, w: Samowychowanie do dojrzałej osobowości, red. Z.M. Nowak, T. Olewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarzadzania i Administracji w Opolu, Opole 2015.

Sowiński A.J., Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, Oficyna „In Plus”, Szczecin 2006.

Sowiński A.J., Podstawy teoretyczne pracy wychowawczej. Zeszyt 4: Pedagogiczny sens samowychowania,Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Szczecin ‒ Gorzów Wielkopolski 1995.

Szczepański J., Autorytet w nauce, w: Autorytet w nauce, red. P. Rybicki, J. Goćkowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław ‒ Warszawa ‒ Kraków ‒ Gdańsk 1980.

Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Tchorzewski A.M. de, Wstęp do teorii wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Turowicz J., Przedmowa, w: M. Fik, Autorytecie wróć. Szkice o postawach polskich intelektualistów po październiku 1956, Wydawnictwo Wydawnicza „Errata”, Warszawa 1997.

Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-5358
e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism