Między ujarzmiającym a wyzwalającym – o autorytecie Kościoła wychowującego z wierzącymi

Renata Jasnos, Anna Seredyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.5.006

Abstrakt


Podział na autorytet wyzwalający i ujarzmiający wskazuje na dynamikę oddziaływania autorytetu na osoby uznające ten autorytet. Kościół katolicki w Polsce cieszy się dużym autorytetem. Jaki jednak jest autorytet Kościoła według wierzących katolików: wyzwalający czy ujarzmiający? Podstawą dla wyprowadzanych wniosków są wyniki ankietowych badań sondażowych oraz wywiadów fokusowych przeprowadzonych wśród studentów i pracowników naukowych uczelni katolickiej. Wnioski z badań pozwoliły zdefiniować dwa różne problemy. Pierwszy wskazują młodzi wierzący, którzy oczekują Kościoła wyzwalającego, a zderzają się z przejawami tego ujarzmiającego. Drugi problem stanowi grupa wierzących, którzy nie umieją bądź nie chcą podejmować ryzyka decydowania i od duchownych oczekują instrukcji „co myśleć” i „co robić”. Akceptują w ten sposób autorytet ujarzmiający Kościoła, który utrwala ich niedojrzałość osobową. 

Słowa kluczowe


autorytet ujarzmiający; autorytet wyzwalający; autorytet Kościoła; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach W., Zagadnienie autorytetu. O. Józefa Marii Bocheńskiego analiza problemu, „Filo-Sofija” 2013, 2(21), s. 151‒157.

Bocheński J., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Wydawnictwo Philed, Kraków 1994.

Gałkowski S., Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie – Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Janiak A., Możliwości antropologii komunikacji w rzeczywistości zmediatyzowanej – na przykładzie funkcjonowania pojęcia autorytetu, „Via Communicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej” 2012, nr 1, s. 53‒68.

Jarmoszko S., Autorytet czy może władza – u podstaw nieporozumień, uproszczeń i mistyfikacji, w: Autorytet w wychowaniu i edukacji, red. D. Łażewska, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013, s. 22‒57.

Jazukiewicz I., Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.

Juda-Mieloch M., Ucieczka od odpowiedzialności. O Posłuszeństwie wobec autorytetu,„Znak” 2009, nr 648; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6482008malgorzata-juda-mielochucieczka-od-odpowiedzialnosci-o-posluszenstwie-wobec-autorytetu [dostęp: 12.08.2017].

Krajewska A., Kryzys autorytetu w wychowaniu, w: Autorytet w wychowaniu i edukacji, red. D. Łażewska,Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013,

s. 112‒124.

Majewski J., Spór o rozumienie Kościoła. Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku,Więź, Warszawa 2005.

Mariański J., Kontrowersje wokół relacji religii i moralności – tożsamość czy rozdział?, „Universitas Gedanensis” 2009, nr 1‒2, s. 16‒42.

Mazur P., Wychowanie w czasach kryzysu autorytetu, „Zeszyty Społeczne KIK” 2011, s. 183‒192.

Milgram S., Posłuszeństwo wobec autorytetu, przeł. M. Hołda, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Offmański A., Młodzież a Kościół – relacje młodzieży względem Kościoła, w: Katecheza w Kościele i dla Kościoła, red. R. Czekalski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2006, s. 37‒51.

Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Olubiński A., Rola autorytetu w procesie edukacji, w: Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji?, red. A. Olubiński, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012, s. 7‒20.

Sękowski P., Autorytet – teoria i eksperyment. Bocheński versus Milgram,„Hybris” 2012, nr 17, s. 20‒49.

Sieradzan J., Mit i magia autorytetu, w: Mit autorytetu – autorytet mitu, red. J. Sieradzan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 19‒71.

Skolimowski H., Filozofia żyjąca. Eko-filozofia jako drzewo życia, Pusty Obłok, Warszawa 1993.

Szczepański J., Autorytet w nauce, w: Autorytet w nauce, red. P. Rybicki, J. Goćkowski, Ossolineum, Wrocław 1980, 13‒18.

Walesa C., Kształtowanie się religijności u młodzieży, w: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Wyd. Jedność, Kielce 2004, s. 155‒176.

Wysocka E., Wymiary religijności młodzieży w społeczeństwie ponowoczesnym, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków, teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, red. J. Baniak, UAM, Poznań 2002, s. 167‒184.

Wysocka E., Mit autorytetu – zagrożenia i znaczenie autorytetów w życiu społecznym i wychowaniu (z uwzględnieniem poglądów i doświadczeń Studentów pedagogiki), „Studia z Teorii Wychowania” 2011, 2/1(2), s. 90‒125.

Wysocka E., Młodzież a autorytety: analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje. Funkcjonowanie autorytetów w życiu codziennym młodzieży szkół średnich a religijność, w: Mit autorytetu – autorytet mitu, red. J. Sieradzan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009,s. 285‒322.

Zimnica-Kuzioła E., Nadzwyczajne i zwyczajne źródła przeświadczeń i zachowań religijnych ludzi wierzących, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2010, t. 24, s. 411‒428.

Zimny J., Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia, „Pedagogika Katolicka” 2011, nr 8(1), s. 20‒30.

Żywczok A., Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka), „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, 1(199), s. 29‒42.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-5358
e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism