Wprowadzenie

Renata Jasnos

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/16505

Abstrakt


Katedra Kulturowych i  Chrześcijańskich  Podstaw  Edukacji w Instytucie Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krako- wie podjęła w 2013 roku wieloetapowy projekt badawczy pt. „Wy- chowawcze oddziaływania Kościoła w kontekście zmian społecz- no-kulturowych”. Pierwsze opracowanie realizujące cele projektu dotyczyło przestrzeni oddziaływań wychowawczych i opublikowane zostało w serii naukowej katedry Cultura – Spiritualitas – Educatio1. Prezentowana publikacja, poświęcona autorytetowi Kościoła wy- chowującego w kontekście zachodzących zmian społeczno-kulturo- wych, stanowi efekt realizacji drugiego etapu projektu.

Temat autorytetu jest przedmiotem licznych opracowań głów- nie w naukach społecznych. W odniesieniu do szeroko rozumianej edukacji zainteresowanie budzi zwłaszcza problematyka dotycząca relacji między stronami procesu wychowawczego, dynamiki tej rela- cji w odniesieniu do procesu dojrzewania wychowanka oraz wpisa- nego w tę relację fenomenu oddziaływań związanych z autorytetem wychowawcy. Autorytet w wychowaniu jest tematem wprawdzie podejmowanym od dawna, lecz wciąż aktualizowanym2.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Autorytet w wychowaniu i edukacji, red. D. Łażewska, Józefów 2013.

Autorytet. Czy potrzebny w procesie edukacji?, red. A. Olubiński, Toruń 2012.

Babik B., O potrzebie autorytetów wśród młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 2, s. 32‒37.

Banach W., Zagadnienie autorytetu. O. Józefa Marii Bocheńskiego analiza problemu, „Filo-Sofija” 2013, 2(21), s. 151‒157.

Buchta R., Dziekoński S. (red.), Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, Katowice 2011.

Dekret o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis. Tekst polski za: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002. 377.

Dziekoński S., Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostat nich wieków, Warszawa 2004.

Dziekoński S., Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od początku wieku XIX do Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2000.

Mazur P., Wychowanie w czasach kryzysu autorytetu, „Zeszyty Społeczne KIK” 2011.

Mit autorytetu – autorytet mitu, red. J. Sieradzan, Białystok 2009.

Niewęgłowski J., Kościół i wychowanie. Zarys problematyki, „Seminare” 2005, 21, s. 453‒460.

Petrowa-Wasilewicz A., Książka religijna – nowe trendy i perspekty- wy, [dostęp: 15.09.2017].

Ponowoczesne przestrzenie oddziaływań wychowawczo-formacyjnych Kościoła i „ziemie niczyje” (Cultura – Spiritualitas – Educatio), red. R. Jasnos, E. Miśkowiec, Kraków 2015.

Rynio A., Tradycyjne i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego, w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocz- nicę urodzin, red. A. Walulik, J. Mółka, Kraków 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-5358
e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism