Smartfon w zaspokajaniu potrzeb duchowych. Współczesne wyzwanie dla Kościoła

Czesław Adam Kustra

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2021.1.006

Abstrakt


Autor artykułu stawia tezę, że smartfon może być środkiem w zaspokajaniu potrzeb duchowych dzisiejszych wiernych. Pyta również, czy współczesny Kościół jest przygotowany na nowe wyzwania w zakresie duszpasterstwa poprzez massmedia. W dalszej części tekstu wskazuje, czym jest duchowość w zachodniej kulturze, która ma swoje korzenie w Biblii. Natomiast socjologia religii opisując religijność zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym ukazuje duchowość jako formę doświadczenia religijnego, istotny komponent pogłębionego życia religijnego, w którym ważną rolę pełnią potrzeby duchowe człowieka. Autor wskazuje, że potrzebne są szersze badania nad współczesnymi formami zaspokajania potrzeb duchowych w Kościele. Pandemia koronawirusa pokazała, że można uczestniczyć we mszy św. i innych praktykach religijnych poprzez massmedia, także za pośrednictwem smartfona. Czy można jednak np. udzielać odpustu zupełnego osobom, które nie były fizycznie w kościele, czy możliwa jest spowiedź przez smartfona? Współczesne problemy społeczne i nowe możliwości technologiczne powinny być punktem wyjścia do przemyśleń nad tradycyjnymi formami religijności oraz nad środkami stosowanymi w działalności duszpasterskiej.


Słowa kluczowe


potrzeby duchowe; religia; duchowość; Kościół; smartfon; massmedia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowik I. (2004), Prywatyzacja religii, [w:] Leksykon socjologii religii, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum, s. 320–322.

Dobroczyński B. (2008), Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Franciszek (2019). Orędzie papieża Franciszka na VIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. „Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich, Watykan, 24 stycznia 2019 roku, www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html [dostep: 21.03.2020].

Gałdowa A. (1990). Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej, „Przegląd Psychologiczny”, t. 33, nr 1, s. 13–27.

Górski K. (1986). Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków: Znak.

Grotowska S. (1999), Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Grzegorczykowa R. (2006). Co o fenomenie duchowości mówi język? Fenomen duchowości, [w:] Fenomen duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 21–28.

Heszen-Niejodek I. (2003). Wymiar duchowy człowieka a zdrowie, [w:] Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, red. Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 33–47.

Jan Paweł II (1998). Być człowiekiem sumienia, wybór i opracowanie K. Gryz, Kraków: Wydawnictwo M.

Kreppold G. (2011). Kryzys – punkt zwrotny w życiu, Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Leszczyńska K., Pasek Z. (2008). Nowa duchowość w badaniach społecznych, [w:] Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. K. Leszczyńska, Z. Pasek, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 9–20.

Marcyński K. (2020). Czy w seminarium potrzebny jest smartfon?, https://misyjne.pl/czy-w-seminarium-potrzebny-jest-smartfon-rozmowa/ [dostep: 21.03.2020].

Pargament I.K. (1997). The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice, New York: Guilford Press.

Socha P. (2003). Na tropach duchowości – czym jest i czym może być duchowość? „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, nr 43–44, s. 19–39.

Szlachcicowa I. (2010). Duchowość jako przedmiot badań socjologicznych – refleksje metodologiczne, [w:] Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 217–230.

Wulff D. (1999). Psychologia religii. Klasyczna i współczesna, przeł. P. Jabłoński, M. Sacha-Piekło, P.M. Socha, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zohar D., Marshall I. (2001). Inteligencja duchowa. Najwyższa z inteligencji, przeł. P. Turski, Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism