Integracja podmiotów edukacji w perspektywie aksjologicznej jako priorytetowe zadanie szkoły

Krystyna Chałas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2019.1.001

Abstrakt


Celem poniżej przedstawionego opracowania jest ukazanie istoty integracji podmiotów edukacji wokół wartości. Podstawowy problem zawiera się w pytaniu: W jakich obszarach pracy szkoły, wyrasta pilna potrzeba integracji podmiotów edukacji, by pełniej realizować funkcje szkoły, a tym samym budować przestrzeń rozszerzającego horyzontu aksjologicznego? W rozwiązaniu tego problemu zastosowano metodę analityczno-syntetyczną. Szkoła winna być postrzegana jako ważny podmiot edukacji obywatelskiej. W tym zakresie podejmowane przez szkołę zadania powinny koncentrować na zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy i umiejętności obywatelskich uczniom poprzez doświadczenia i praktykowanie określonych działań obywatelskich, czy też w rozwiązywaniu problemów społecznych i lokalnych. Ważnym zadaniem szkoły również będzie podejmowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-kulturowym. Chodzić będzie o włączanie młodzieży między innymi w realizację programów instytucjonalnych, czy też projektów działalności społeczno-­obywatelskiej. Wynikiem analiz jest ukazanie teoretycznego zarysu integracji społecznej, ze zwróceniem uwagi na jej rodzaje; ukazanie priorytetowych zadań w aspekcie integracji podmiotów szkoły. Wyróżniono trzy zadania: integrację wokół realizacji nadrzędnego celu szkoły, integrację na rzecz budowania szkoły środowiskowej, integrację wspomagającą edukację obywatelską.

 


Słowa kluczowe


integracja społeczna; podmioty edukacji; wartości; rodzaje integracji społecznej; zadania w aspekcie integracji podmiotów szkoły

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Chałas K., Przyszłość należy do świadomych obywateli. Jakie konsekwencje są niezbędne świadomemu i aktywnemu obywatelowi? Jak skutecznie je kształtować? (Perspektywa aksjologiczna), w: S.M. Kwiatkowski, Kompetencje przyszłości, Wydawnictwo Fun-dacji Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2018.

Chałas K., W poszukiwaniu pedagogii szkoły wiejskiej, Wydawnic-two PL, Lublin 1997.

Chałas K., W poszukiwaniu tożsamości szkoły wiejskiej, „Fosze”, Rzeszów 1994.

Chałas K., Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia, ORE, Warszawa 2017.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju ucznia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1984.

Jacher W., Zagadnienia integracji systemu społecznego, PWN, War-szawa 1976.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004.

Lis F.J., Lis R., Integracja społeczna, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Polwen, Radom 2016, s. 435‒440.

Lis F.J., Lis R., Integracja społeczna a wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1987.

Nowakowska-Siuta R., Kamień na kamieniu – o zasadzie kompletności w pracy szkoły, w: Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian, red. M. Dudzikowa, S. Jaskulska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Potulicka E., Wychowanie obywatelskie – nowy przedmiot nauczania w Anglii, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t. 4, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańskie Wydawnic-two Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 37‒53.

Sobór Watykański II 1986. Konstytucje. Deklaracje. Dekrety, Pallot-tinum, Poznań 2002.

Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993.

Winiarski M., Współdziałanie szkoły i środowiska jako droga do uspołecznienia szkoły, „Edukacja” 1990, nr 2, s. 32‒35.

Winiarski M., Współdziałanie szkoły i środowiska, Wydawnictwo UW, Warszawa 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism