Nauczanie religii młodzieży w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata

Radosław Mazur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.4.006

Abstrakt


Celem artykułu jest zaobserwowanie wpływu nauczania religii młodzieży na przezwyciężenie chaosu aksjonormatywnego charakterystycznego zarówno dla współczesnego świata; jak i dla okresu rozwojowego; w którym znajdują się młodzi ludzie. W celu zaobserwowania wpływu posłużono się analizą dokumentów katechetycznych; które zarysowują koncepcję nauczania religii; oraz tymi; które programują jej treści na poszczególne etapy edukacyjne. Po krótkiej charakterystyce źródeł chaosu aksjonormatywnego (zewnętrznych i wewnętrznych); przeanalizowana została koncepcja nauczania religii; ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej możliwości w przezwyciężeniu chaosu; a także pomocy w utorowaniu drogi do dorosłości. Następnie ukazane zostały specyficzne treści katechezy młodzieży; również w kluczu ich możliwości integrujących i ukazujących trwałe; niezmienne fundamenty życia dorastających. Zwrócono też uwagę na osobiste cechy nauczyciela religii; które mogą pomóc lub zaburzyć realizację założonych celów. Z przeprowadzonej analizy wynika; że nauczanie religii ma szansę stać się pomocą w orientacji młodych ludzi w chaosie aksjonormatywnym oraz w przezwyciężeniu go; co jest warunkiem odpowiedzialnego podjęcia zadań i obowiązków człowieka dorosłego.


Słowa kluczowe


nauczanie religii; młodzież; chaos aksjonormatywny; katecheza; dokumenty katechetyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI; Misja Kościoła w dziedzinie wychowania. Przemówienie do I grupy biskupów; 26.11.2005; https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/adliminapl1_26112005.html [dostęp 22.08.2018].

Błasiak A.; Młodzież wobec wartości; „Horyzonty Wychowania” 2004; t. 3; nr 6; s. 87‒100.

Jan Paweł II; List do młodych całego świata (Parati semper) z okazji międzynarodowego roku młodzieży; 31 marca 1985 r.; „Acta Apostolicae Sedis” 1985; t. 77; s. 579‒628.

Konferencja Episkopatu Polski; Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce; Wydawnictwo WAM; Kraków 2010.

Kongregacja ds. Duchowieństwa; Dyrektorium ogólne o katechizacji; tekst polski; Pallottinum; Poznań 1998.

Kostorz J.; Katecheza dzieci w młodszym i średnim wieku szkolnym; w: Katechetyka szczegółowa; red. J. Stala; Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos; Tarnów 2003; s. 61‒168.

Krakowiak C.; Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Aspekt pastoralno-liturgiczny; w: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym; cz. 2. Wychowanie religijne i katecheza; red. J. Stala; Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos; Tarnów 2007; s. 155‒207.

Marek Z.; Edukacja chrześcijańska drogą do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości; w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku; red. A. Kiciński; Księgarnia Świętego Wojciecha; Poznań 2007; s. 350–360.

Mąkosa P.; Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywa rozwoju; Wydawnictwo KUL; Lublin 2009.

Murawski R.; Rozwój religijny; w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej; red. R. Murawski; Wydawnictwo Salezjańskie; Warszawa 1989; s. 70–95.

Ojciec Święty Franciszek; Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie; tekst polski; Edycja Świętego Pawła; Częstochowa 2014.

Olbrycht K.; O roli przykładu; wzoru; autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2007.

Parysiewicz B.M.; Czynnik religijny w wychowaniu i samowychowaniu; „Family Forum” 2015; nr 5; s. 95‒110.

Szpet J.; Dydaktyka katechezy; UAM Wydział Teologiczny; Poznań 1999.

Śliwerski B.; Pedagog wobec pluralizmu współczesnych teorii wychowania; „Horyzonty Wychowania” 2004; t. 3; nr 6; s. 71‒85.

Świątkiewicz W.; Młodzież i religia; w: Leksykon Pedagogiki Religijnej; red. C. Rogowski; Verbinum; Warszawa 2007; s. 415.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism