Profesor Stanisław Litak (1932-2010) – przyczynek do biografii naukowo-dydaktycznej

Joanna - Szady

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.2.005

Abstrakt


Sylwetka naukowo-dydaktyczna prof. Stanisława Litaka obejmuje znaczący obszar badań nad historią społeczno-religijną epoki nowożytnej, realizowaną w trakcie wieloletniej pracy zawodowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1961–2005. W trakcie aktywności zawodowej prof. Litak współtworzył lubelskie środowisko badaczy struktur Kościoła nowożytnego i geografii historycznej oraz reprezentował je na forum międzynarodowym. Równorzędną rolę w Jego naukowych zainteresowaniach pełniła historia oświaty epoki przedrozbiorowej, która zaowocowała autorstwem popularnego podręcznika akademickiego o historii wychowania, wykorzystywanego do dziś przez studentów zainteresowanych zagadnieniami historii edukacji. Dualizm pracy naukowej odzwierciedlają również okoliczności zatrudnienia prof. Litaka zarówno w Instytucie Historii oraz w Instytucie Pedagogiki KUL. Pokłosiem lat pracy są liczne publikacje naukowe, utrzymane w konwencji przyjętych kierunków badawczych. Nieoceniona pozostaje też spuścizna Profesora w postaci kapitału ludzkiego – seminarzystów, uczniów naukowych, współpracowników, którzy podejmują trud kontynuacji obranych przez Niego kierunków badawczych. Profesor Litak wyznaczył standardy w pracy naukowej, które pozostają godne naśladowania, dał się również poznać jako ciepły, skromny, ale wymagający nauczyciel akademicki i kierownik zespołów pracowniczych. Warto podkreślić i docenić Jego zasługi dla humanistyki polskiej, ze względu na wartość merytoryczną prac, które na stałe weszły do historiografii. Pamięć o Nim, jako o człowieku nauki, który niósł ze sobą wartości badawcze i utrzymywał dobre relacje międzyludzkie, zasługuje również na propagowanie w środowiskach akademickich.


Słowa kluczowe


Stanisław Litak; historia Kościoła; geografia historyczna; historia szkolnictwa; historia wychowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia prac Stanisława Litaka za lata 1958–2001, oprac. T. Litak, w: M. Surdacki, Profesor Stanisław Litak – historyk Kościoła, wychowania i szkolnictwa, w: Religie – edukacja – kultura. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 743–766.

Bibliografia prac Stanisława Litaka za lata 1958–2010, oprac. T. Litak (za lata 1958–2002) i J. Szady (za lata 2003–2010), w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 227–251.

Bieńkowski L., Oświecenie i katastrofa rozbiorów (2 poł. XVIII w.), w: Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian. 966–1979, red. J. Kłoczowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992, s. 295–372.

Draus J., Pamięci Profesora Stanisława Litaka, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 62–65.

Grzebień L., Wspomnienie o przyjacielu i współpracowniku, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 88–90.

Litak S., Moje potyczki z „władzą ludową”, w: Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944–1989, red. J.F. Fert, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 113–123.

Litak-Pietroń M., Mój Tato, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 39–45.

Litak-Ścibior A., Życie poświęcił nam, uczniom i Uniwersytetowi, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 46–49.

Miąso J., „Prace z historii szkolnictwa w Polsce”, pod red. Stanisława Litaka, Lublin 1998, [recenzja], „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2005, t. 44, s. 211–216.

Posłowie, w: S. Litak, Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII–XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 279.

Prace magisterskie i doktorskie napisane pod kierunkiem profesora Stanisława Litaka, oprac. T. Litak (za lata 1974–2002), J. Szady (za lata 2003–2008), w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 253–262.

Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL, http://hgis.kul.pl/projekty/ [dostęp: 9.01.2018].

Przedmowa do III wydania, w: S. Litak, Historia Wychowania, t. 1: Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wyd. III poszerzone i uzupełnione, Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2010, s. 11.

Puszka A., Szady J., Profesor Stanisław Litak w Instytucie Historii KUL (1961–2005), w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 31–34.

Sekcja Historii: Katedra Historii Szkolnictwa, oprac. W. Matwiejczyk, w: Księga Pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968–1993, red. M. Rusecki, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 294.

Sobieraj M., Między oporem a lojalnością. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Lublinie, Lublin 2015.

„Solidarność” na KUL-u, cz. 1: W okresie od 18 września 1980 do 4 marca 1988 r., oprac. E. Jabłońska-Deptuła, w: Księga Pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968–1993, red. M. Rusecki, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 773–780.

Surdacki M., Od Redaktora serii, w: S. Litak, Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII–XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 5.

Surdacki M., Profesor Stanisław Litak – historyk Kościoła, wychowania i szkolnictwa, w: Religie – edukacja – kultura. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 5–14.

Szady B., Litak Stanisław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL (w druku).

Szady J., Profesor Stanisław Litak historyk Kościoła, szkolnictwa i wychowania (1932–2010), „Teka Komisji Historycznej – OL PAN” 2011, t. 8, s. 236–238.

Wstęp, w: S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 9–29.

Wykaz recenzowanych podręczników, oprac. J. Szady, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 265–266.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism