Starzenie się populacji osadzonych nowym wyzwaniem dla Służby Więziennej w Polsce (?)

Renata Deka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.1.005

Abstrakt


Starość to szczególny etap w życiu człowieka, etap który pociąga za sobą rozliczne zmiany w funkcjonowaniu jednostki. Zmiany te dotyczą różnych obszarów życia człowieka: fizycznego, psychicznego, społecznego i rzutują na dalszą sytuację osoby. Starość, jakkolwiek dotyka wszystkich ludzi, jest procesem zindywidualizowanym i u każdego przebiega w odmienny sposób. Sposób ten stanowi konsekwencję dotychczasowego życia i aktywności jednostki, przy czym warunkowany jest przez pojawiające się czynniki dodatkowe, jak np. choroby. Mając na uwadze, że osoby w wieku starszym stanowią niezwykle cenny element społeczeństwa,  konieczne staje się udzielenie im wsparcia i pomoc w  prowadzeniu godnego życia. Wspomniane wsparcie staje się szczególnie istotne w odniesieniu do seniorów odbywających kary pozbawienia wolności. Grupa ta, choć rosnąca w sposób najbardziej dynamiczny jeżeli chodzi o populację więźniów, z reguły jest marginalizowana i pomijana w przypadku tworzenia programów penitencjarnych czy opracowywania metod pracy z osadzonymi.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sytuacji skazanych w wieku senioralnym. W kolejnych częściach tekstu zostały omówione zróżnicowanie społeczności więźniów seniorów oraz przebieg procesu starzenia się w warunkach izolacji. Całość zamykają wskazania, postulaty dotyczące pracy z osobami w wieku starszym.


Słowa kluczowe


starość; więźniowie; resocjalizacja; praca z osadzonymi seniorami; Służba Więzienna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baidawi S., Turner S., Trotter C., Browning C., Collier P., O’Connor D., Sheehan R., Older Prisoners – A Challenge for Australian Corrections, „Trends & Issues in Crime and Criminal Justice” 2011, nr 426, s. 1–8.

Bank Światowy, Life expectancy at birth, total (years), 2013, http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN.

Błędowski P., Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. A. Mossakowska, A. Węcek, P. Błędowski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012, s. 11–23.

„Buried alive”: the old men stuck in Britain’s prisons, https://www.theguardian.com/news/2017/jun/20/buried-alive-the-old-men-stuck-in-britains-prisons.

Centralny Ośrodek Służby Więziennej, Szkolenie zawodowe, https://www.cossw.pl/szkolenie-zawodowe,41,1.html.

Cornish N., Edgar K., Hewson A., Ware S., Social care or systematic neglect? Older people on release from prison, Prison Reform Trust, London 2016.

Czerniawska O., Starość wczoraj, dziś i jutro, w: Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse, nadzieje, potrzeby, red. W. Wnuk, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2002, s. 10–13.

Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html.

Grzesiak S., Człowiek stary w placówce penitencjarnej, w: Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne, metodyczne, red. A. Jaworska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 247–257.

Grzesiak S., Praca penitencjarna z więźniami seniorami, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2013.

Grzesiak S., Seniorzy w jednostkach penitencjarnych w sytuacji naznaczenia społecznego, w: Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia, red. S. Przybyliński, D. Wajsprych, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009, s. 361–378.

Gutowska A., (Nie)pełnosprawna starość – przyczyn, uwarunkowania, wsparcie, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2015, nr 8, s. 9–33.

House of Commons Justice Committee, Older prisoners. Fifth Report of Session 2013–14, https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/justice/older-prisoners.pdf.

Izdebski P., Polak A., Bilans życia i poczucie koherencji osób starszych w zależności od ich aktualnej sytuacji życiowej, „Gerontologia Polska” 2005, t. 13, nr 3, s. 188–194.

Jan Paweł II, List do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_starszych_ 01101999.html.

Jaworska A., Resocjalizacja osadzonych w wieku senioralnym, w: Psychologia penitencjarna, red. M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 232–240.

Kulik T.B., Janiszewska M., Piróg E., Pacian A., Stefanowicz A., Żołnierczuk-Kieliszek D., Pacian J., Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2011, t. 17, nr 2, s. 90–95.

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Mihilewicz S., Mihilewicz E., Przejawy starości. Zjawisko aktywności, samotności i osamotnienia, w: Schola gerontologia, red. P. Mühlpachr, Masarykova univerzita, Brno 2005, s. 223–225.

More Prisoners Die of Old Age Behind Bars, https://californiahealthline.org/news/more-prisoners-die-of-old-age-behind-bars/.

Nawój-Śleszyński A., Problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności wobec więźniów w wieku senioralnym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 83, s. 97–119.

Niemcy: duża liczba więźniów powyżej 60. roku życia, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemcy-duza-liczba-wiezniow-powyzej-60-roku-zycia/08r59.

Omolade S., The needs and characteristics of older prisoners: Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) survey, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/368177/needs-older-prisoners-spcr-survey.pdf.

Pakuła M., Edukacja jako czynnik poprawy jakości życia osób starszych, „Edukacja Dorosłych” 1996, nr 3, s. 223–226.

Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa 1973.

Prisons taking role of care homes and hospices as older population soars, https://www.theguardian.com/society/2017/jun/20/prisons-taking-role-of-care-homes-and-hospices-as-older-population-soars.

Sinkiewicz W., Serce w wieku podeszłym. Odrębności czynnościowe, http://kardiologia.biziel.pl/e14.pdf.

Służba Więzienna, Statystyki – Luty 2017 r., http://www.sw.gov.pl/assets/63/29/05/3846f59d6806badbc2c3ba20f4c90d62fe7bf73b.pdf.

Szarota Z., Społeczno-demograficzne aspekty starzenia się społeczeństwa, w: Starość. Między diagnozą a działaniem, red. R.J. Kijak, Z. Szarota, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Tarnów: mają specjalny program dla więźniów w podeszłym wieku, http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/tarnow_maja_specjalny_program_dla_wiezniow_w_podeszlym_wieku,6085.html.

Tłokiński W., Słowo wstępne, w: Wypełnianie starości – trening ku życiu, red. M. Krawczyński, A.E.L. Publishing House, Gdańsk 1997, s. 7–10.

Tokaj A., U progu starości (studium socjopedagogiczne), „Eruditus”, Poznań 2000.

Why Older Offenders?, http://www.recoop.org.uk/pages/resources/.

World Population Policies 2009, http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2009/Publication_complete.pdf.

Zych A.A., Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, „Interart”, Warszawa 1995.

Zych A.A., Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Zych A.A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism