Idee pedeutologiczne w szkole lwowsko-warszawskiej Władysława Szulakiewicz, O uczących i uczonych: szkice z pedeutologii historycznej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 276.

Joanna Falkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/11369

Abstrakt


Książka pt. O uczących i uczonych Władysławy Szulakiewicz ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zamierzeniem Autorki tej publikacji było odczytanie myśli pedeutologicznej w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. W pracy zaprezentowano portrety wybitnych twórców polskiej humanistyki, w perspektywie pojmowania przez nich służby nauczycielskiej. Ponadto ukazano style pracy pedagogicznej wybitnych uczonych, nauczycieli akademickich, którzy łączyli pracę naukową z działalnością dydaktyczną i oświatową. Ważną częścią publikacji jest także próba ukazania istoty relacji mistrz – uczeń. Autorka podkreśliła również, że istotnym elementem łączącym bohaterów tego opracowania jest wspólny rodowód akademicki i tworzenie przez nich szkoły naukowej skupiającej wielu równie cenionych uczniów. Do grona tych wybitnych uczonych Szulakiewicz zaliczyła Kazimierza Twardowskiego, Ludwika Jaxa--Bykowskiego, Tadeusza Czeżowskiego oraz Izydorę Dąmbską.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz K., Pozanaukowa działalność Kazimierza Twardowskiego, „Ruch

Filozoficzny” 1959, t.19, nr 1–2.

Jadczak R., Kazimierz Twardowski – twórca szkoły lwowsko-warszawskiej,

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1991.

Jaxa-Bykowski L., Nauczyciel szkoły powszechnej jako pracownik naukowy, „Szkoła” 1919.

Jaxa-Bykowski L., O godności stanu nauczycielskiego, „Pedagogjum”, Kraków 1928.

Jaxa-Bykowski L., Praca naukowa nauczyciela jako ważny czynnik pracy dydaktycznej, „Czasopismo Przyrodnicze” 1933, z. 5–7.

Jaxa-Bykowski L., Zasady pedagogiki doświadczalnej ze szczególnem uwzględnieniem szkoły polskiej: powszechne wykłady uniwersyteckie wygłoszone we Lwowie w roku 1917, Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1920.

Nalaskowski S., Szulakiewicz W., Pedagogika Toruńska. Od katedry do wydziału, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.

Szulakiewicz W., „Rozprawy z Dziejów Oświaty” (1958–2002). Studium z historii czasopisma, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.

Szulakiewicz W., Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918–1939. Studium historiograficzne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000.

Szulakiewicz W., Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944–1956, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Szulakiewicz W., Historia oświaty i wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, „Biuletyn Historii Wychowania” 2007, nr 23.

Szulakiewicz W., O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014.

Szulakiewicz W., Problemy ideałów wychowania i ustroju szkolnego w poglądach Ludwika Jaxy-Bykowskiego, w: Biografie pedagogiczne. Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii, red. C. Majorek, J. Potoczny, (Galicja jej dziedzictwo, t. 9), Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997.

Szulakiewicz W., Stanisław Łempicki – twórca lwowskiej szkoły historii wychowania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2012.

Szulakiewicz W., Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995.

Szulakiewicz W., Wanda Bobkowska (1880–1948). Szkic z historii polskiej historiografii edukacyjnej, Fosze, Rzeszów 1998.

Tadeusz Czeżowski (1889-1981). Dziedzictwo idei: logika, filozofia, etyka, red.

W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.

Woleński J., Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach, Scholar, Warszawa 1997.

Woleński J., Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986.

Twardowski K., O dostojeństwie uniwersytetu, Uniwersytet Poznański, Poznań 1933.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism