Kultura aktywnego obywatelstwa racją życia społecznego

Stanisław Chrobak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.007

Abstrakt


W toku przemian dokonujących się na przestrzeni życia zdarzenia, które stają się udziałem człowieka, wpisują się w historię jego życia, wyznaczają ważne obszary jego aktywności i zaangażowania. Różnoraka przynależność (rodzinna, terytorialna, klasowa, religijna, narodowa) nie jest przeszkodą, ale bogactwem. Obywatelstwo jest zespołem praw i obowiązków, a bycie obywatelami w społeczeństwie oznacza akceptację jego reguł. Prawdziwa wspólnota ludzka jest tam, gdzie osoba odnajduje siebie poprzez dar z siebie i zdolność przyjęcia daru drugiego człowieka. Cały sens tak zwanego doczesnego życia ludzkiego wtedy tylko zyskuje wartość, gdy to wszystko, co człowiek czyni teraz, jest tylko zapoczątkowaniem „pełni” i spełnienia się ludzkiej osoby w jej aktach osobowych.


Słowa kluczowe


osoba; kultura; społeczeństwo; wartości; wspólnota

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appi, Franco. „Nowy humanizm a spójność Europy”. Społeczeństwo 1–2 (2015): 205–217.

Benedykt XVI. „List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania”. L`Osservatore Romano 4 (2008): 4–6.

Benedykt XVI. „Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2009 r.)”. L`Osservatore Romano 3 (2009): 5–7.

Benedykt XVI. „W obronie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. 30 III 2006 – do uczestników kongresu zorganizowanego przez Europejską Partię Ludową”. L`Osservatore Romano 8 (2006): 19–20.

Bogunia-Borowska, Małgorzata. „Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa”. W: Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, 13–45. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2015.

Cattaneo, Arturo. „Społeczna rola rodziny”. Społeczeństwo 3 (2014): 110–116.

Chrobak, Stanisław. „Człowiek twórcą/podmiotem rozwoju – wyzwania edukacyjne w globalizującym się społeczeństwie”. W: Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych, red. Elmar Anhalt, Dariusz Stępkowski, 151–164. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2012.

Chrobak, Stanisław. Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

De Meo, Francesco. „Komunikacja w służbie nauki społecznej Kościoła”. Społeczeństwo 3 (2014): 72–83.

Desol, Chantal. Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2003.

Flores d’Arcais, Giuseppe. „Propozycja personalistyczna”. W: Człowiek – Wychowanie – Kultura. Wybór tekstów, red. Franciszek Adamski, 80–95. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1993.

Franciszek. Adhortacja apostolska Amoris laetitia (19.03.2016). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2016.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013). Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2013.

Franciszek. „Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest opuszczenie. Przesłanie z okazji 20-lecia Papieskiej Akademii Pro Vita”. L`Osservatore Romano 3–4 (2014): 20–21.

Franciszek. „Solidarność między pokoleniami. Przesłanie z okazji 47. Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich”. L`Osservatore Romano 11 (2013): 32–34.

Galantino, Nunzio. „Wychowywać młodzież do odpowiedzialnego obywatelstwa”. Społeczeństwo 1–2 (2015): 172–176.

Heschel, Abraham Joshua. Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości, tłum. Aleksander Gomola. Poznań: W drodze, 2001.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis (Rzym, 4 marca 1979). Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1979.

Jan Paweł II. List apostolski Novo millennio ineunte (06.01.2001). Warszawa: Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, 2001.

Kaźmierczak, Maria, Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek. „Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii”. W: Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Teresa Rostowska, 216–235. Warszawa Wydawnictwo Difin, 2009.

Krakowiak, Piotr. „Edukacyjne funkcje wolontariatu i ich percepcja w nauczaniu Kościoła w XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2/32 (2013): 163–184.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Człowiek w kulturze. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999.

Maritain, Jacques. Pisma filozoficzne, tłum Janina Fenrychowa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1988.

Michalski, Jarosław. „Konstruowanie tożsamości podmiotowej w kontekście kategorii sensu w pedagogice”. Paedagogia Christiana 2/32 (2013): 11–25.

Nowak, Marian. „Pedagogika wzorów i pedagogika spotkania w dialogu pokoleń”. W: Dialog pokoleń. Studium interdyscyplinarne, red. Kazimierz Franczak, 76–98. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2007.

Olbrycht, Katarzyna. „Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji”. Paedagogia Christiana 1/29 (2012): 89–104.

Pezzotta, Savino. „Obecność katolików w polityce”. Społeczeństwo 5–6 (2013): 107–120.

Popielski, Kazimierz. „Pytanie o człowieka”. W: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, red. Kazimierz Popielski, 15–21. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Styczeń, Tadeusz. Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem? Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.

Sujak, Elżbieta. Rozważania o ludzkim rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998.

Tomaszewski, Tadeusz. Ślady i wzorce. Warszawa: WSiP, 1984.

Wojtyła, Karol. „Osoba: podmiot i wspólnota”. W: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 371–414. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 1994.

Zaborowski, Zbigniew. Problemy psychologii życia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PROFI, 2001.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism