The Culture of Active Citizenship as the Reason of Social Life

Stanisław Chrobak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.007

Abstract


In the course of the transformations that take place in life, events that become part of a human being, fit into the history of his life, and identify important areas of his activity and commitment. The diverse memberships (family, territorial, class, religious, national) are not an obstacle but an abundance. Citizenship is a set of rights and obligations, and being a citizen in society means accepting its rules. The true human community is where the person finds himself through the gift of himself and the ability to accept the gift of another person. The whole meaning of the so-called worldly human life then only gains value when all that a man does now is merely the beginning of the “fulfilment” and achievement of the human person in his personal file.


Keywords


person; culture; society; values; community

Full Text:

PDF (Polish)

References


Appi, Franco. „Nowy humanizm a spójność Europy”. Społeczeństwo 1–2 (2015): 205–217.

Benedykt XVI. „List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania”. L`Osservatore Romano 4 (2008): 4–6.

Benedykt XVI. „Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2009 r.)”. L`Osservatore Romano 3 (2009): 5–7.

Benedykt XVI. „W obronie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. 30 III 2006 – do uczestników kongresu zorganizowanego przez Europejską Partię Ludową”. L`Osservatore Romano 8 (2006): 19–20.

Bogunia-Borowska, Małgorzata. „Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa”. W: Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, 13–45. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2015.

Cattaneo, Arturo. „Społeczna rola rodziny”. Społeczeństwo 3 (2014): 110–116.

Chrobak, Stanisław. „Człowiek twórcą/podmiotem rozwoju – wyzwania edukacyjne w globalizującym się społeczeństwie”. W: Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych, red. Elmar Anhalt, Dariusz Stępkowski, 151–164. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2012.

Chrobak, Stanisław. Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

De Meo, Francesco. „Komunikacja w służbie nauki społecznej Kościoła”. Społeczeństwo 3 (2014): 72–83.

Desol, Chantal. Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2003.

Flores d’Arcais, Giuseppe. „Propozycja personalistyczna”. W: Człowiek – Wychowanie – Kultura. Wybór tekstów, red. Franciszek Adamski, 80–95. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1993.

Franciszek. Adhortacja apostolska Amoris laetitia (19.03.2016). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2016.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013). Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2013.

Franciszek. „Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest opuszczenie. Przesłanie z okazji 20-lecia Papieskiej Akademii Pro Vita”. L`Osservatore Romano 3–4 (2014): 20–21.

Franciszek. „Solidarność między pokoleniami. Przesłanie z okazji 47. Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich”. L`Osservatore Romano 11 (2013): 32–34.

Galantino, Nunzio. „Wychowywać młodzież do odpowiedzialnego obywatelstwa”. Społeczeństwo 1–2 (2015): 172–176.

Heschel, Abraham Joshua. Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości, tłum. Aleksander Gomola. Poznań: W drodze, 2001.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis (Rzym, 4 marca 1979). Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1979.

Jan Paweł II. List apostolski Novo millennio ineunte (06.01.2001). Warszawa: Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, 2001.

Kaźmierczak, Maria, Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek. „Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii”. W: Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Teresa Rostowska, 216–235. Warszawa Wydawnictwo Difin, 2009.

Krakowiak, Piotr. „Edukacyjne funkcje wolontariatu i ich percepcja w nauczaniu Kościoła w XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2/32 (2013): 163–184.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Człowiek w kulturze. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999.

Maritain, Jacques. Pisma filozoficzne, tłum Janina Fenrychowa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1988.

Michalski, Jarosław. „Konstruowanie tożsamości podmiotowej w kontekście kategorii sensu w pedagogice”. Paedagogia Christiana 2/32 (2013): 11–25.

Nowak, Marian. „Pedagogika wzorów i pedagogika spotkania w dialogu pokoleń”. W: Dialog pokoleń. Studium interdyscyplinarne, red. Kazimierz Franczak, 76–98. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2007.

Olbrycht, Katarzyna. „Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji”. Paedagogia Christiana 1/29 (2012): 89–104.

Pezzotta, Savino. „Obecność katolików w polityce”. Społeczeństwo 5–6 (2013): 107–120.

Popielski, Kazimierz. „Pytanie o człowieka”. W: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, red. Kazimierz Popielski, 15–21. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Styczeń, Tadeusz. Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem? Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.

Sujak, Elżbieta. Rozważania o ludzkim rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998.

Tomaszewski, Tadeusz. Ślady i wzorce. Warszawa: WSiP, 1984.

Wojtyła, Karol. „Osoba: podmiot i wspólnota”. W: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 371–414. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 1994.

Zaborowski, Zbigniew. Problemy psychologii życia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PROFI, 2001.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism