Methodological Aspects of Pedagogy’s Two-Discipline Location

Danuta Urbaniak-Zając

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.029

Abstract


The area of pedagogy research penetration is situated in the disciplines of social sciences and humanities. The answer to the question what methodological consequences this brings to the practice of pedagogy favours the broadening of the ethodological awareness of pedagogues. The author adopts a conventional starting point, established by W. Dilthey’s statement that some sciences explain the world and other understand it, in which the research practice of social sciences, which adapted the method of natural sciences, was diametrically different from the research in the humanities. This difference is expressed, among other things, in the different treatment of the method, as well as the different position of the researcher in the research process. Nowadays the methodology of social sciences is internally diverse. There is a current within it, referred to as qualitative research, in which the influence of achievements in the field of humanities is clearly visible, and which becomes a source of premises for the recognition of reality in empirical cognition.


Keywords


methodology of social sciences; methodology of the humanities; understanding

Full Text:

PDF

References


Ablewicz, K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej [Theoretical and Methodological Basis of Anthropological Pedagogy. Study of the Educational Situation]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Amsterdamski, S. (1983). Między historią a metodą [Between History and Method]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (Eds.) (2009). Metody badań jakościowych [Methods of Qualitative Research], vol.1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dilthey, W. (2002) Selected Works Vol III: The Formation of the Historical World in the Human Sciences. R. A. Makkreel, & F. Rodi (Eds.). Princeton and Oxford: Princeton UP.

Dilthey, W. (1982). Powstanie hermeneutyki [The Creation of Hermeneutics]. In: W. Dilthey Pisma estetyczne [Aesthetic Texts], (pp. 290–311). Warszawa: PWN.

Diekmann, A. (1995). Empirische Sozialforschung [Empirical Research in Social Sciences]. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Gadamer, H.G. (1993). Prawda i metoda [Truth and Method]. Kraków: inter esse.

Gnitecki, J. (2007). Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych [Introduction to the General Methodology of Research in Pedagogical Sciences], vol. 2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kamiński, S. (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk [Science and Method. The Concept of Science and Science Classification]. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kołakowski, L. (2003). Filozofia pozytywistyczna [Positivistic Philosophy]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (1995). Czy pedagogika może wybić się na naukowość? [Is Pedagogy able to Attain a Status of Science?]. In: J. Rutkowiak (Ed.), Odmiany myślenia o edukacji. [The Ways of Thinking About Education], (pp.119–114). Kraków: Impuls.

Kubinowski, D., & Nowak, M. (Eds.) (2006) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie [Methodology of Humanist-Oriented Pedagogy]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kucner, A. (2006), Transcendentalny oraz immanentny sens humanistyki jako nauki [The Transcendent and Immanent Sense of Humanities as Science]. In: J. Kowalewski, & W. Piasek (Eds.), Granice dyscyplinarne w humanistyce [Disciplinary Boundaries in Humanities], (pp. 9 – 22).Olsztyn: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie.

Kuderowicz, Z. (1987). Dilthey. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kuhn, T. (2001). Struktura rewolucji naukowych [The Structure of Scientific Revolutions]. Warszawa: Aletheia.

Malewski, M. (1997). Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność [Quantitative and Qualitative Methods in Education Research. A Dispute over a Methodological Complementarity]. Kultura i Edukacja, 1–2, 17–35.

Motycka, A. (Ed.) (2007). Wiedza a kultura [Knowledge and Culture]. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.

Motycka, A. (Ed.) (1999). Wiedza a założeniowość [Knowledge and Assumption]. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.

Piasek, W. (2006). Granice dyscyplin i „integracja nauk” – interdyscyplinarność w historiografii modernistycznej [The Boundaries of Disciplines and “The Integration of Sciences” – Interdisciplinarity in Modernist Historiography]. In: J. Kowalewski, & W. Piasek (Eds.), Granice dyscyplinarne w humanistyce [Disciplinary Boundaries in Humanities], (pp. 111–121). Olsztyn: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie.

Piekarski, J. (2010). Kryteria waloryzacji praktyki badawczej – między inhibicją metodologiczną a permisywnym tolerantyzmem [Criteria for Valorisation of Research Practice – Between Methodological Inhibition and Permissive Tolerantism]. In: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, & K.J. Szmidt (Eds.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki [Methodological Problems of Knowledge Creation in Pedagogy. The Face of Academic Practice], (pp.151–173). Kraków: Impuls.

Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych [The Principles of Pedagogical Research]. Warszawa: Żak.

Rorty, R. (1994). Filozofia a zwierciadło natury [Philosophy and Mirror of Nature]. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.

Rubacha, K. (2019). Empiryczne badania ilościowe w pedagogice [Empirical Quantitative Research in Pedagogy]. In: Z. Kwieciński, & B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki [Pedagogy. Academic Manual], (pp. 433–451).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rubacha, K. (2013). Metodologiczna analiza praktyki badań pedagogicznych [Methodological Analisis of the Pedagogy Research Practice]. In: T. Bauman (Ed.), Praktyka badań pedagogicznych [Pedagogy Research Practice] (pp. 69–80). Kraków: Impuls.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją [Methodology of Education Research]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Siemek, M. (1982). Filozofia, dialektyka, rzeczywistość [Philosophy, Dialectics, Reality]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sojak, R. (2004). Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa [The Anthropological Paradox. Sociology of Knowledge as a Perspective of General Theory of Society]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tatarkiewicz, W. (1988). Historia filozofii [Philosophy History], vol. 2. Warszawa: PWN.

Zamiara, K. (2007). Czy epistemologiczna analiza koncepcji naukowych może być zarazem analizą kulturoznawczą? [Can Epistemological Analysis of Scientific Concepts Also Be a Cultural Studies Analisis?]. In: K. Zamiara (Ed.), Kultura komunikacja podmiotowość. Szkice epistemologiczno-kulturoznawcze [Culture Communication Subjectivity. Epistemological-Cultural Drafts], (pp. 7–13). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.


Partnerzy platformy czasopism