Empirical Constructing of the Managerial Talent Category in Education

Justyna Śmietańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.006

Abstract


The article addresses the issue of modern management of educational institutions. The subject of empirical research was the category of managerial talent in education. Effort is made to present the indicated subject matter in a multidimensional and holistic manner, combining the category and advantages of quantitative research methodology, psychometric measurement, and qualitative research methods. The study group consisted of teachers and head teachers at Polish state schools (primary schools, junior high schools, upper-secondary schools). The head teachers were given in-depth individual interviews (IDIs) and psychological tests, and teachers responded to an Internet survey (CAWI). The main objective of the empirical research was to construct a category described as managerial talent in education. On the basis of the research, the characteristic components of this category were distinguished. Special emphasis was also placed on the pragmatic dimension of the studied phenomenon, the results obtained and conclusions drawn – for this reason the paper includes numerous reflections and practical implications concerning everyday educational life and modern education management


Keywords


managerial talent; management of education; headmaster; modern school; educational institutions

Full Text:

PDF

References


Anastasi, A., & Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne [Psychological Testing]. Translated by A. Jaworowska, A. Matczak, & T. Szustrowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi [Handbook of Human Resource Management Practice]. Translated by M. Klimowicz. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych [The Basics Social Research]. Translated by W. Betkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Banaszak, S. (2011). Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno- empiryczne [Managerial Education in Modern Society. A Theoretical and Empirical Study]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Banaszak, S. (2013). Zarządzanie oświatą w turbulentnym otoczeniu [Education Management in Turbulent Environment]. Studia Edukacyjne, 27, 65–74.

Banaszak, S. (2015). Edukacja menedżerska: geneza i znaczenie w nowoczesnych społeczeństwach [Managerial Education: Genesis and Importance in Modern Societies]. Studia Edukacyjne, 35, 85–99, doi: 10.14746/se.2015.35.4.

Banaszak, S. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle wybranych strategii rozwoju polskich uczelni publicznych [Human Resource Management: The Case of Selected Polish Schools of Higher Learning]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 2(109)/16, 73–83.

Banaszak, S. (2017). Teoria – empiria – praktyka. Status metodologiczny nauk społecznych [Theory – Empiricism – Practice. The Methodological Status of Social Sciences]. Studia Edukacyjne, 44, 65–77, doi: 10.14746/ se.2017.44.4.

Banaszak, S. (2019). Menedżerowie w społeczeństwie współczesnym. Studium z socjologii edukacji [Managers in Contemporary Society. A Study in The Sociology of Education]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Borkowska, S. (2005). Zarządzanie talentami. [Talent Management], Warszawa: IPiSS.

CSO [Central Statistical Office of Poland] – Report: Education and upbringing 2014/15. Retrieved 03 September 2018 from https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/9/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnm_2014-2015.pdf.

Chełpa, S. (2005). Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne [Self-realization of Talents – Opportunities and Intrapersonal Limitations], In: S. Borkowska (Ed.), Zarządzanie talentami [Talent Management], (pp. 28-26). Warszawa: IPiSS.

Cieślińska, J. (2014). Styl przywództwa dyrektora szkoły a rozwiązywanie konfliktów. Zwiad badawczy [Leadership Style of the School Principal vs. Conflict Resolution. Autonomous Research]. Studia Edukacyjne, 33, 243–259, doi:10.14746/se.2014.33.13.

Cieślińska, J. (2015). Talent menedżerski w oświacie – czy obecna procedura rekrutacji i selekcji umożliwia jego identyfikację? [Managerial Talent in Education – Whether the Current Recruitment and Selection Procedure for Principals Can Identify Talent?]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 3, 60, 13–29.

Duttagupta, R., (2005). Identifying and Managing Your Assets: Talent Management, London: PricewaterhouseCoopers.

Flick, U. (2007). Jakość w badaniach jakościowych [Managing Quality in Qualitative Research]. Translated by P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frankfort-Nachmias, Ch., & Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych [Research Methods in the Social Sciences]. Translated by E. Hornowska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Gephart, R.P. (1988). Ethnostatistics: Qualitative Foundations for Quantitative Research. Thousand Oaks: CA Sage Publications.

Greer, C.G. (2001). Strategic Human Resource Management. New Jersey: Prentice-Hall.

Griffin, R.W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami [Management]. Translated by A. Jankowiak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu [Cultures and Organizations]. Translated by M. Durska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Hornowska, E. (2007). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. [Psychological Tests. Theory and Practice]. Warszawa: Scholar.

Ingram, T. (2011), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi [Talent Management: Theory for Human Resource Management Practice]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ingram, T. (2016). Relationships between Talent Management and Organizational Performance: The Role of Climate for Creativity. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3), 195–205, doi: 10.15678/EBER.2016.040315.

Jick, T. (1983). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. In: J. von Maanen (Ed.), Qualitative Methodology (pp. 602–611). London: Sage.

Kwiatkowski, S.M., & Michalak, J.M. (2010), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce [Educational Leadership in Theory and Practice]. Warszawa: Engram.

Mazurkiewicz, G. (2009), Re-introducing Leadership. In. G. Mazurkiewicz, & J. Fischer (Eds.), Desining Authentic Education for Democracy (pp. 145–149). Expedition Inside Culture, Kraków: Bowling Green.

Miles, M.B., & Huberman, M. (2000). Analiza danych jakościowych [Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis]. Translated by S. Zabielski, Białystok: TransHumana.

Mintzberg, H. (1993). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. London: Prentice Hall.

Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie talentami w organizacji [Talent Management in the Organization]. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego [Psychological Test Laboratory Polish Psychological Association]. Retrieved 05 February 2019 from https://www.practest.com.pl/.

Robbins, S.P. (2010). Zachowania w organizacji [Essentials of Organizational Behavior]. Translated by A. Ehrlich, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Shoda, Y., Mischel, W., & Wright, J. C. (1994). Intrainstitutional Stability in the Organization and Patterning of Behavior: Incorporating Psychological Situations into the Idiographic Analysis of Personality. Journal of Personality and Social Psychology, 67(4), 674–687.

Silverman, D. (2012). Interpretacja danych jakościowych – metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji [Interpreting Qualitative Data. A Guide to the Principles of Qualitative Research]. Translated by M. Głowacka-Grajper, & J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stoner, J.A.F., & Wankel, Ch. (1992). Kierowanie [Management]. Translated by A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Śmietańska, J. (2016). Talent menedżerski w oświacie [Managerial Talent in Education]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Śmietańska, J. (2017). Inteligencja emocjonalna w biznesie [Emotional Intelligence in Business]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, I (II4)/17, 25–44.

Ustawa Prawo oświatowe (2016). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [Act of 14 December 2016, the Law on School Education]. Retrieved 05 February 2019 from http://isap.sejm.gov.pl/.

Ustawa Karta Nauczyciela (1982). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [Act of January 26, 1982 – Teacher’s Charter]. Retrieved 05 February 05 2019 from http://isap.sejm.gov.pl/.

Ustawa o systemie oświaty (1991). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Act of September 7, 1991, on the education system] Retrieved 05 February 2019 from http://isap.sejm.gov.pl/.


Partnerzy platformy czasopism