Analiza jakościowa zachowań prawidłowych i nieprawidłowych uczniów głuchoniewidomych na tle edukacji rodzinnej i instytucjonalnej – rozwiązania metodologiczne

Hanna Rudomska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.012

Abstrakt


Badania nad zachowaniami dzieci głuchoniewidomych prowadzone były w strategii jakościowej i obejmowały następujące etapy:

-         skonstruowanie narzędzi,

-         zbieranie danych metodą wywiadu narracyjnego z rodzicami i wychowawcami dzieci głuchoniewidomych,

-         opracowywanie danych empirycznych – spisanie nagranych wywiadów, ich transkrypcja oraz kodowanie,

-         opis i analiza indywidualnych przypadków,

-         podsumowanie.


Słowa kluczowe


analiza jakościowa, uczniowie głuchoniewidomi, edukacja instytucjonalna, rodzina dzieci głuchoniewidomych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumann T. (2001), Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych w: Pilch T., Baumann

T., Zarys badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie

Żak, Warszawa.

Brzeziński J. (2004), Metodologia badań pedagogicznych, PWN, Warszawa.

Jakob G. (2001), Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych w: Urbaniak-Zając D.,

Piekarski J., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP,

Warszawa.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2003), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. I, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Kwieciński Z., Witkowski I. (red.) (1993), Spory o edukację: dylematy i kontrowersje we

współczesnych pedagogiach: zbiór, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa–Toruń.

Miles M. B., Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Moustacas C. (2001), Fenomenologiczne metody badań, Trans Humana, Białystok.

Nowak-Dziemianowicz M. (2002), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja

sensów i znaczeń, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ostrowska U. (2000), Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna Wydawnicza

Impuls, Kraków.

Pilch T., Baumann T. (2001), Zarys badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Pilch T., Lepaczyk I. (red.) (2004), Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się

świecie, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.

Szlachta B (red.) (2004), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Tokarska U. (1999), W poszukiwaniu jedności i celu. Wybrane techniki narracyjne, w: Gałdowa A. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Urbaniak-Zając D. (2006) W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych w: Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism