Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Przegląd Badań Edukacyjnych?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania prac do publikacji w Wydawnictwie UMK

1. Publikujemy teksty w języku angielskim. Autorzy i autorki przesyłając tekst w języku polskim, deklarują jednocześnie, że po uzyskaniu pozytywnych recenzji i decyzji redakcji o publikacji, przetłumaczą tekst na język angielski. Wymagamy profesjonalnego tłumaczenia (zasady tłumaczenia). Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułu, który zawiera dużą liczbę błędów językowych.

Wyjątkowo publikujemy teksty w języku polskim, ale decyzję o publikacji takiego artykułu podejmuje redakcja.

Artykuły w dziale "Krótkie artykuły badawcze" przesłane przez polskich autorów/ki publikowane są w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Jeżeli osoba przesyłająca artykuł nie ma afiliacji polskiej, przesyła tekst tylko w języku angielskim.

2. Publikacja powinna być złożona w formie elektronicznej (*.doc lub *.rtf), po wcześniejszej rejestracji na Platformie Czasopism UMK (film instruktażowy rejestracji).

3. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: prawy 35 mm, pozostałe - 30 mm, interlinie: 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman 12 p. Maksymalna objętość tekstu powinna wynosić 35 000 znaków ze spacjami, tabelami i wykresami (do liczby znaków nie wchodzi bibliografia).

4. Tekst zgłoszony do działu "Krótkie artykuły badawcze" wraz z tytułem i literaturą cytowaną nie może przekroczyć 1000 słów. Mogą w nim być nie więcej niż 2 tabele z danymi statystycznymi oraz nie więcej niż cztery odwołania do literatury. Abstrakt nie może przekroczyć 100 słów. Można podać nie więcej niż 4 słowa klucze. Tytuł nie może liczyć więcej niż 10 słów innych niż spójniki.

5. Artykuły w dziale "Krótkie artykuły badawcze" stanowią krótkie raporty z badań rozwiązujących jakiś problem: hipotezę lub pytanie badawcze. Muszą składać się z trzech części: 1. Hipoteza. W tej części wyprowadza się problem z teorii, formułuje się hipotezę – jeśli badania są weryfikacyjne, lub pytanie badawcze, jeśli eksploracyjne, diagnostyczne lub oceniające. Ponadto należy tu zdefiniować zmienne i podać teoretyczną podstawę dla interpretacji wyników. 2. Metoda. W tej części podaje się informacje o metodologii badania, szczególnie o schemacie – modelu, zbieraniu danych i ich analizie. Ważne by przedstawione informacje nie pozostawiały wątpliwości, co do trafności zastosowanej procedury. 3. Wyniki. W tej części zamieszcza się analizę danych, weryfikuje się hipotezę lub pytanie badawcze oraz krótko interpretuje się wyniki. 4. Literatura cytowana. 

6.Tekst powinien być pozbawiony wszelkich danych identyfikujących autora (na pliku Word nie podaje się nazwisk, informacji o miejscu pracy itp.).

7. Rysunki i tabele w zapisie komputerowym powinny być dostosowane do formatu publikacji B5 (maks. wymiary 126 x 189 mm).

8. Bibliografię należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w tekście zaś zaznaczyć nazwisko autora i rok wydania.

9. W bibliografii należy podać numer identyfikatora cyfrowego publikacji DOI (Digital Object Identifier). Czy pozycja posiada DOI można ustalić na stronie internetowej http://www.crossref.org/guestquery

10. Do artykułu należy dołączyć:

  • abstrakt (100-300 słów; w przypadku artykułów zgłoszonych do działu "Krótkie artykuły badawcze - 100 słów) w języku polskim i angielskim (abstrakt powinien zawierać: w przypadku artykułu badawczego - problem/pytanie badawcze, metody analizy danych, wskazanie próby badawczej, główne wyniki, wnioski; w przypadku innych artykułów - cel/pytanie postawione w artykule, kontekst przedstawionego w artykule zagadnienia (określony w sposób zwięzły), główne wnioski.
  • angielskie tłumaczenie tytułu artykułu
  • pięć haseł kluczowych w języku polskim i angielskim, określających zawartość artykułu (w przypadku artykułów zgłaszanych do działu "Krótkie artykuły badawcze - cztery słowa kluczowe)
  • bibliografię, sporządzoną w układzie alfabetycznym, według następującego wzoru

Wzór podawania publikacji w bibliografii na końcu tekstu (link)

(Prosimy o zwrócenie uwagi na zapis tytułów publikacji w j. angielskim z wielkich liter - przykłady znajdują się pod linkiem powyżej)

11. Zalecane jest, aby bibliografia obejmowała wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
12. Praca powinna być poprawna pod względem ortograficznym, stylistycznym, interpunkcyjnym itp. (poprawki naniesione w pliku).
13. Sposoby wyróżnień w tekście należy ograniczać do niezbędnego minimum, wygrubienia - do podkreśleń własnych.
14. Redakcja i wydawca nie pobierają żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, poddanie procedurze recenzowania i publikację.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Tekst spełnia wszystkie wymogi opisane w dziale „Wytyczne dla autorów.
  3. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  4. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism