Prorocki autorytet Papieża Franciszka

Andrzej Mrozek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.5.002

Abstrakt


Autorytet papieski to zagadnienie znane od blisko dwóch tysiącleci. Ile jednak w tym autorytecie jest elementu określanego jako prorocki? Zagadnienie profetyzmu w Kościele – ekklesii – zostało podjęte w dość znaczący sposób podczas Soboru Watykańskiego II. Była to przede wszystkim odpowiedź na problemy, jakie pojawiły się w relacjach mię- dzy ekklesią a światem. Te relacje zaczęły podlegać zasadniczym zmia- nom przynajmniej od końca wieków średnich, a zostały niemal zerwane w okresie oświecenia.

Papieski autorytet o charakterze prorockim należy interpretować właśnie w takim kontekście eklezjologicznym, bowiem profetyczność chrześcijaństwa leży u podstaw wspólnoty, jaką jest Kościół. Autorytet prorocki papieża Franciszka opiera się właśnie na tej profetyczności Kościoła. Terminologia opisu autorytetu prorockiego papieża ma swoje źródła w profetyzmie biblijnym. Jej podstawy tkwią w Chrystusowej potrójnej misji, z której jedna jest określana jako prorocka. Ten prorocki aspekt misji jest ściśle związany z nauczaniem, z Nauczycielskim Urzę- dem, który ma swoją bazę w misji prorockiej. Zatem nauczycielski autorytet papieża wynika również z jego uczestnictwa w misji proroc- kiej Chrystusa. Prorocki autorytet papieża to element realizacji zadań ekklesii posłanej w świat z misją. Oznacza odkrywanie problemów tego świata, a przede wszystkim wskazywanie propozycji ich   rozwiązań. 

Wobec świata, który jest równocześnie dany i tworzony, postać papieża, a dzisiaj papieża Franciszka, wyraża autorytet na wzór biblijnego pro- roka odkrywającego wyzwania, upominającego, ale równocześnie dają- cego nadzieję wynikającą z realizacji basilei czyli Królestwa.


Słowa kluczowe


autorytet; profetyzm; prorok; świat; papież Franciszek; kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bevans S., Evangelii Gaudium and Prophetic Dialogue, “Australian eJour- nal of Theology” 2015, 1(22), s. 11‒18.

Brigham E., The Church as a Field Hospital: The Ecclesiology of Pope Fran- cis, w: E. Brigham, D.E. DeCosse, M. Duffy (eds.), Pope Francis and the Future of Catholicism in the United States. The Challenge of Becoming a Church for the Poor, The Lane Center Series 3, University of San Francisco Press, San Francisco (CA) 2015, s. 25‒30.

Clifford C., Pope Francis’ Call for the Conversion of the Church in our Time, “Australian eJournal of Theology” 2015, 1(22), s. 33‒55.

DeCosse D.E., Conscience, Missionary Discipleship, and a Church for the Poor, w: E. Brigham, D.E. DeCosse, M. Duffy (eds.), Pope Francis and the Future of Catholicism in the United States. The Challenge of Becoming a Church for the Poor, The Lane Center Series 3, University of San Francisco Press, San Francisco (CA) 2015, s. 83‒88.

Farinola O.A., Don Tonino e Papa Francesco. Per una profezia di misericor- dia, VivereIn, Roma 2016.

Farinola O.A., Il potere dei segni. Don Tonino Bello e papa Francesco, Ed In- sieme, Terlizzi (Bari) 2014.

Fullam L., Pope Francis, Women, and the Church for the Poor, w: E. Brigham, DeCosse, M. Duffy (eds.), Pope Francis and the Future of Catholi- cism in the United States. The Challenge of Becoming a Church for the Poor, The Lane Center Series 3, University of San Francisco Press, San Francisco (CA) 2015, s. 55‒63.

Kasper W., Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, przeł. K. Markiewicz, Biblioteka Więzi, Warszawa 2015.

Mrozek A., Profetyczność Kościoła wobec wyzwań współczesnego świata ‒ zadanie dla stałej formacji wewnątrzeklezjalnej, w: Ponowoczesne prze- strzenie oddziaływań wychowawczo-formacyjnych Kościoła i „ziemie niczyje”, red. R. Jasnos, E. Miśkowiec, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 69‒84.

Papież Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (pol. Radość Ewangelii), Watykan 2013.

Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus (pol. Oblicze miłosierdzia), Watykan 2015.

Papież Franciszek, E. Scalfari, Rozmowy z niewierzącym, Wydawnictwo M, Kraków 2013.

Savoca G., Profezia, w: Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, P. Rossano, Ravasi, A. Girlanda (eds.), Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1988, s. 1232‒1247.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuosi- tatem”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 2 poprawione, Pallottinum, Poznań 2008, s. 379‒406.

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam Totius”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 2 popr., Pallottinum, Poznań 2008, s. 286‒300.

Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, dekla- racje, wyd. 2 popr., Pallottinum, Poznań 2008, s. 232‒254.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 2 popr., Pallottinum, Poznań 2008, s. 487‒518.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 2 popr., Pallottinum, Poznań 2008, s. 105‒170.

Svegliate il mondo. Colloquio di Papa Francesco con i Superiori Generali. Città del Vaticano, 29 novembre 2013, Civiltà Cattolica 3925 1/2014, 4 gennaio, s. 3‒17.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-5358
e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism