Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Przegląd Badań Edukacyjnych?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania prac do publikacji w Wydawnictwie UMK

 

 1. Preferujemy teksty w języku angielskim. Autorzy i autorki mogą przesyłać teksty w języku polskim. Po podjęciu decyzji o publikacji artykułu, prosimy o przetłumaczenie tekstu na język angielski. Językami publikacji są również inne języki kongresowe oraz język polski.
 2. Publikacja powinna być złożona w formie elektronicznej (*.doc lub *.rtf), po wcześniejszej rejestracji na Platformie Czasopism UMK (film instruktażowy rejestracji).
 3. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: prawy 35 mm, pozostałe - 30 mm, interlinie: 1,5 wiersza, wydrukowane czcionką Times New Roman 12 p. Maksymalna objętośc tekstu powinna wynosić 25 000 znaków ze spacjami, tabelami, wykresami i bibliografią.
 4. Rysunki i tabele w zapisie komputerowym powinny być dostosowane do formatu publikacji B5 (maks. wymiary 126 x 189 mm).
 5. Bibliografię należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w tekście zaś zaznaczyć nazwisko autora i rok wydania.
 6. W bibliografii należy podać numer identyfikatora cyfrowego publikacji DOI (Digital Object Identifier). Czy pozycja posiada DOI można ustalić na stronie internetowej http://www.crossref.org/guestquery
 7. Do artykułu należy dołączyć:
 • abstrakt (100-300 słów) w języku polskim i angielskim (abstrakt powinien zawierać: w przypadku artykułu badawczego - problem/pytanie badawcze, metody analizy danych, wskazanie próby badawczej, główne wyniki, wnioski; w przypadku innych artykułów - cel/pytanie postawione w artykule, kontekst przedstawionego w artykule zagadnienia (określony w sposób zwięzły), główne wnioski.
 • angielskie tłumaczenie tytułu artykułu
 • pięć haseł kluczowych w języku polskim i angielskim, określających zawartość artykułu
 • bibliografię, sporządzoną w układzie alfabetycznym, według następującego wzoru

Wzór podawania publikacji w bibliografii na końcu tekstu: nazwisko i inicjał imienia autora (rok wydania). Tytuł. Miejsce wydania: Nazwa wydawnictwa, numery stron, np.:

   • Jaworski, M. (1997). Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. [publikacja polskojęzyczna]
   • Kornhaber, M.L., Fierros, E.G., Veenema S.A. (2004). Multiple Intelligences: Best Ideas from Research and Practice. Boston: Pearson. [publikacja anglojęzyczna] [jeśli jest to publikacja zwarta (książka)]
   • Szulakiewicz, W. (2013). Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 1(16), s. 65-84, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.006. [publikacja polskojęzyczna w artykule napisanym w języku polskim]

   • Szulakiewicz, W. (2013). Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1(16), pp. 65-84, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.006. [publikacja polskojęzyczna w artykule napisanym w języku angielskim]

   • Brylinsky, J. A., & Moore, J. C. (1994). The Identification of Body Build Stereotypes in Young Children. Journal of Research in Personality, nr 28(2), s. 170-181 [publikacja anglojęzyczna w artykule napisanym w języku polskim] [jeśli jest to artykuł w czasopiśmie]
   • Brylinsky, J. A., & Moore, J. C. (1994). The Identification of Body Build Stereotypes in Young Children. Journal of Research in Personality, 28(2), pp. 170-181 [publikacja anglojęzyczna w artykule napisanym w języku angielskim] [jeśli jest to artykuł w czasopiśmie]

   • Sławecki, B. (2012). Znaczenie pardygmatów w badaniach jakościowych. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie (s. 57-87). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [publikacja polskojęzyczna w artykule napisanym w języku polskim]

   • Sławecki, B. (2012). Znaczenie pardygmatów w badaniach jakościowych. In: D. Jemielniak (ed.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie (pp. 57-87).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [publikacja polskojęzyczna w artykule napisanym w języku angielskim]

   • Kuhn, D. (2006). What Develops and How? In: J.A. Schaler (ed.). Howard Gardner under Fire (pp. 33-38). Illinois: Open Court. [publikacja anglojęzyczna w artykule napisanym w języku angielskim]

   • Kuhn, D. (2006). What Develops and How? W: J.A. Schaler (red.). Howard Gardner under Fire (s. 33-38). Illinois: Open Court. [publikacja anglojęzyczna w artykule napisanym w języku polskim]
   • a w tekście
 • (Jaworski, 1997) lub np.: ,,według badań Kołodzieja (1974)...".


7.   Zalecane jest, aby bibliografia obejmowała wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
8.   Praca powinna być poprawna pod względem ortograficznym, stylistycznym, interpunkcyjnym itp. (poprawki naniesione w pliku).
9.   Sposoby wyróżnień w tekście należy ograniczać do niezbędnego minimum, wygrubienia - do podkreśleń własnych.
10. Autor powinien także załączyć (jako plik pomocniczy) wypełnione i podpisane  oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie pracy.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
 4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism