Notion of Market Manipulation in the Areas of Administrative Law and Criminal Law in the Legal Systems of Selected Member States of the European Union

Paweł Szwajdler

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.016

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest wskazanie granic pomiędzy penalizowaną manipulacją instrumentami finansowymi a manipulacją, która może rodzić wyłącznie konsekwencje w postaci nałożenia sankcji administracyjnoprawnych. Określone powyżej zadanie zostało zrealizowane na podstawie analizy regulacji normatywnych, które obowiązują w Niemczech, we Francji, we Włoszech oraz w Hiszpanii. Badając poszczególne przepisy prawne obowiązujące w wymienionych państwach, posiłkowano się zagadnieniami teoretycznymi, które przedstawione zostały we fragmencie niniejszego artykułu dotyczącym definicji manipulacji instrumentami finansowymi. W opracowaniu tym omówione zostały również regulacje wtórnego prawa unijnego stanowiące źródło, na podstawie którego stworzono analizowane przepisy. W sposób syntetyczny różnice pomiędzy dwoma omawianymi typami manipulacji zostały przedstawione i twórczo przeanalizowane w odrębnym fragmencie pracy. Artykuł zakończony został podsumowaniem, w którym wskazano teoretycznoprawne źródła zastosowanych w przedmiotowych regulacjach prawnych kryteriów rozróżniania obu rodzajów manipulacji instrumentami finansowymi.


Słowa kluczowe


manipulacja instrumentami finansowymi; odpowiedzialność administracyjnoprawna; odpowiedzialność karnoprawna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Birkner S., Der Einwirkungserfolgbeider Marktmanipulationim Kontextnationalen und europäischen Rechts, http://telc.jura.uni-halle.de/sites/default/files/BeitraegeTWR/Heft%20155.pdf (access: 21.05.2020 r.).

Brennan T., De- Mystifying Market Manipulation (Reviews), “Regulations” 2019, Vol. 42, Issue 3.

Brigant J. M., Infractions boursieres, https://www.cairn.info/revue-descience-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2014-1-page-85.htm (access: 21.05.2020 r.).

Castanion J., Problemas de tipicidad en las conductas de manipulación de precios de los mercados de valores, “Nuevo Foro Penal” 2014, No. 82.

Chitimira H., Selected Aspects of the Regulation of Insider Trading and Market Manipulation in the European Union and South Africa, “African Journal of Legal Studies” 2016, Vol. 8, Issues 3–4.

Chitimira H., Some Comments on the Enforcement Committee’s Jurisdiction in the Adjudication and Settlement of Market Manipulation Cases: Pather and Another v Financial Services Board and Others [2014] 3 All SA 208(GP), “Journal of African Law” 2018, Vol. 62, No. 3.

Dolgopolov S., Securities Fraud Embedded in the Market Structure Crisis: High-Frequency Traders as Primary Violators, “William and Mary Business Law Review” 2018, Vol. 9.

Fischel D., Ross D., Should the law prohibit “manipulation” in financial markets?, “Harvard Law Review” 1991, Vol. 105, No. 2.

Fletcher G. G. S., Legitimate Yet Manipulative: The Conundrum of Open-Market Manipulation, “Duke Law Journal” 2018, Vol. 68.

Fox M., Glosten L., Rauterberg G., Stock Market Manipulation and Its Regulation, “Yale Journal on Regulation” 2018, Vol. 35.

Gerace D., Chew C., Whittaker C., Mazzola P., Stock Market Manipulation on the Hong Kong Stock Exchange, “AABFJ” 2014, Vol. 8, No. 4, Special Issue on Financial Planning & Financial Instruments.

Klepitskij I., Market Manipulation in Russia and in Europe: the Criminal Law Dimension, “Russian Law Journal” 2016, Vol. IV, Issue 3.

Kozinn B., The Great Copper Caper: Is Market Manipulation Really a Problem in the Wake of the Sumitomo Debacle, “Fordham Law Review” 2000, Vol. 69.

Lin T., The New Market Manipulation, “Emory Law Journal” 2017, Vol. 66.

Londoño Martínez F., Ilícito De Manipulación Bursátil: Fenómeno Y Lesividad. Aspectos De Política Sancionatoria, “Política Criminal” 2013, Vol. 8. No. 15.

Nelemans M., Redefining Trade- Based Manipulation, “Valparaiso University Law Review” 2008, Vol. 42, No. 4.

Petcu B., Fake News and Financial Markets: a 21st Century Twist on Market Manipulation, “American University Business Law Review” 2018, Vol. 7.

Putniņš T., Market Manipulation a Survey, “Journal of Economic Surveys” 2012, Vol. 26, No. 5.

Staikouras P., Regulating Insider Trading and Market Manipulation in Greece: Normative Transplants and Conceptual Confusion, “Yearbook of International Financial and Economic Law” 2000–2001, Vol. 5.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism