Studia Iuridica Toruniensia https://apcz.umk.pl/SIT Studia Iuridica Toruniensia publikuje artykuły, studia, glosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych. pl-PL sit@umk.pl (Anna Frydrych-Depka) greg@umk.pl (Grzegorz Kopcewicz) Sat, 16 Oct 2021 17:56:31 +0200 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Państwo prawa w obiektywie społecznego nauczania Kościoła katolickiego. Zarys problematyki https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35731 <p>Najpierw autor krótko referuje historyczny rozwój idei rządów w granicach prawa. Następnie przechodzi do opisu oceny, z jaką ta kategoria filozofii społecznej spotykała się ze strony Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w XIX i XX w. Niechęć ustępuje akceptacji wraz z encykliką Jana XXIII Pacem in terris oraz dwoma dokumentami II Soboru Watykańskiego: deklaracją Dignitatis Humanae i konstytucją Gaudium et spes. Kościół opowiada się za poszanowaniem zasady państwa prawa, ale nie rozumie jej na sposób pozytywistyczny. Zdaniem Urzędu Nauczycielskiego w aspektach formalnych praworządności widzieć należy gwarancje służące zabezpieczeniu przyrodzonych praw osoby ludzkiej.</p> Paweł Boike Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35731 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Więzi rodzinne a problematyka dóbr osobistych https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35732 <p>Celem artykułu jest analiza statusu więzi rodzinnych jako dobra osobistego w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo i poglądy doktryny. Rozważania koncentrują się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o zasadność przyznania im statusu dobra osobistego w rozumieniu art. 23 k.c. Autorka zwraca uwagę na niepewność prawną związaną z funkcjonującymi w obrocie prawnym uchwałami Sądu Najwyższego, prezentującymi odmienne stanowiska co do analizowanego zagadnienia, i konieczność jej rozstrzygnięcia.</p> Kinga Grablis Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35732 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Definicja zgwałcenia jako jabłko niezgody w polskim systemie prawnym https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35746 <p>Definicja zgwałcenia jest obecnie wysoce kontrowersyjna. Ta wypracowana w polskim systemie prawnym odbiega pod względem treści od postulowanej w art. 36 Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W nawiązaniu do społecznego odbioru przestępstwa z art. 197 Kodeksu karnego wydaje się, iż wyjaśnienia wymagają różnice leżące u podstaw obu definicji. Artykuł poświęcony będzie dokładnej analizie przepisu przestępstwa z art. 197 k.k., art. 36 Konwencji, wskazaniu ich różnic oraz rozważeniu potrzeby zmiany definicji w polskim Kodeksie karnym.</p> Marika Jarocka Prawa autorskie (c) 2021 Marika Jarocka https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35746 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Zasadność zawężenia stosowania przepisów o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów dokonywanym na podstawie art. 232b k.p.k. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35747 <p>Artykuł dotyczy omówienia trybu nieodpłatnego przekazania przedmiotów mających znaczenie dla zdrowia i życia publicznego, wprowadzonego do przepisów k.p.k. w związku ze zwalczaniem COVID-19. Przedstawiono w nim szczegółowo warunki, jakie muszą zostać spełnione w celu skorzystania z trybu wskazanego w art. 232b k.p.k., a także zasygnalizowano konieczność jego doprecyzowania. Jako główne postulaty wskazano ograniczenie podmiotów wydających postanowienie o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów do organów sądowych, poszerzenie listy beneficjentów, którym można je przekazać, a także samej listy przedmiotów, które powinny zostać zakwalifikowane jako posiadające znaczenie dla zdrowia i życia publicznego. Zaproponowano wprowadzenie zasad wstrzymania wykonania postanowienia o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów do czasu rozpoznania wniesionego na nie zażalenia, a także szybkiej procedury uzyskania odszkodowania w przypadku naruszenia prawa własności.</p> Agnieszka Łozińska-Piekarska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35747 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Problem zmiany nazwiska pasierba w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35745 <p>W artykule dokonano krytycznej analizy art. 90 k.r.o. odnoszącego się do zmiany nazwiska pasierba przy uwzględnieniu polskiego i zagranicznego dorobku piśmiennictwa i judykatury oraz sformułowano kilka uwag de lege ferenda. Zidentyfikowano także sześć obszarów problemowych: 1) brak wymogu uzyskania zgody drugiego rodzica na zmianę nazwiska dziecka, 2) uniezależnienie dopuszczalności wnioskowania o zmianę nazwiska od sprawowania nad dzieckiem bieżącej pieczy, 3) oderwane od rzeczywistych stosunków rodzinnych wyjątki w zakresie dopuszczalności zmiany nazwiska, 4) niedające się dłużej utrzymać ratio legis wyłączeń z art. 90 § 2 k.r.o., 5) brak wyraźnego zakreślenia granic czasowych na dokonanie zmiany nazwiska oraz 6) zbyt wysoko ustalona granica wiekowa dla dziecka, po przekroczeniu której jest zobowiązane do wyrażenia zgody na zmianę nazwiska.</p> Ewa Kabza Prawa autorskie (c) 2021 Ewa Kabza https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35745 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Piecza zastępcza w perspektywie władzy rodzicielskiej oraz realizacji dobra dziecka. Wybrane zagadnienia https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35752 <p>Celem niniejszej pracy jest zbadanie wybranych zagadnień z zakresu pieczy zastępczej. Tekst porusza problem wykonywania władzy rodzicielskiej w sytuacji umieszczenia dziecka poza rodziną. Zaprezentowane zostały prawa i obowiązki rodziców oraz opiekunów, których analiza została dokonana w perspektywie dobra dziecka oraz jego prawnej ochrony.</p> Dominika Kuna Prawa autorskie (c) 2021 Dominika Kuna https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35752 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Wynagrodzenie zasadnicze składnikiem wynagrodzenia za pracę w Kodeksie pracy https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35754 <p>W niniejszym artykule zaprezentowano dość śmiałą tezę, że Kodeks pracy nie stanowi obowiązku wyodrębnienia wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników. W celu uzasadnienia powyższego stanowiska dokonano analizy de lege lata przepisów regulacji kodeksowej dotyczących wynagrodzenia zasadniczego pracowników sfery prywatnej. Zadanie to było utrudnione, gdyż Kodeks pracy wobec pracowników z sektora prywatnego nie odnosi się wprost do wynagrodzenia zasadniczego. Dlatego też w pierwszej kolejności rozważania zmierzają do ustalenia miejsca występowania tytułowego wynagrodzenia w regulacji kodeksowej. Dalej dociekania koncentrują się wokół źródeł ustalania wynagrodzenia zasadniczego, wreszcie analizy miejsca i pozycji, jakie tytułowe wynagrodzenie zajmuje w strukturze wynagrodzenia za pracę.</p> Mariusz Liskowski Prawa autorskie (c) 2021 Mariusz Liskowski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35754 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Na służbie imperium Zła. Sudopłatow i Sierow o 17 września 1939 r. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35755 <p>W 1994 r. ukazały się Pawła Sudopłatowa "Wspomnienia niewygodnego świadka". „Prawdopodobnie od chwili opublikowania tajnego przemówienia Chruszczowa nikt bardziej nie rozszerzył naszej wiedzy o tym okresie” (Robert Conquest). Sudopłatow to człowiek o ogromnych kompetencjach w zakresie operacji specjalnych oraz szpiegostwa, po 1938 r. pozostający w stałym kontakcie z Ławrientijem Berią i Józefem Stalinem. W 2019 r. ukazały się w języku polskim "Tajemnice walizki generała Sierowa. Dzienniki pierwszego szefa KGB. 1939–1963". Są to prowadzone w zasadzie na bieżąco przez niemal ćwierć wieku pamiętniki szefa sowieckiej bezpieki, a później sowieckiego wywiadu wojskowego GRU. Sierow jako jedyny w Związku Radzieckim był szefem zarówno „cywilnego” Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, jak i wojskowego Głównego Zarządu Wywiadu (GRU). Iwan Aleksandrowicz Sierow czynnie uczestniczył w absolutnie wszystkich najważniejszych wydarzeniach lat 1939–1945/1947, i to na najwyższym szczeblu decyzyjnym, pozostając w stałym kontakcie najpierw ze Stalinem, a później z Chruszczowem. W ten sposób czytelnik otrzymał pamiętniki, względnie wspomnienia dwóch najwyżej stojących w hierarchii funkcjonariuszy sowieckich służb pecjalnych. „Żywoty równoległe”. Z istoty swoich funkcji i obowiązków oraz stawianych przed nimi zadań musieli brać aktywny udział m.in. w rozpoczęciu II wojny światowej. Ta zaś – jak wiadomo – rozpoczęła się paktem Ribbentrop–Mołotow i m.in. napaścią 17 września 1939 r. Związku Sowieckiego na Polskę. Żaden z nich ani Sierow, ani Sudopłatow, w zasadzie nie krył swoich zbrodni, a nawet nieraz wyrażał się cynicznie o własnych poczynaniach. Żaden niczego nie żałował. Wykonywali właściwą robotę dla dobra Związku Radzieckiego. Sudopłatow, dyktujący swoje wspomnienia po 1992 r., zauważył, że „los państw nadbałtyckich, który początkowo decydował się na Kremlu i w Berlinie, podobny był do losu państw wschodnioeuropejskich zadecydowanego w Jałcie. […] Pominięto milczeniem fakt, że [Stalin] podpisał również tajną transakcję o podziale Europy najpierw z Rooseveltem i Churchillem w Jałcie, a później w Poczdamie z Trumanem”. Ronald Reagan nazwał Związek Radziecki imperium Zła i to trafne określenie trzeba też odnieść do samych korzeni bolszewizmu, do gleby, na której się rodził. Bolszewizm był projektem inżynierii społecznej, którego istotą było Zło Absolutne. Funkcjonariusze totalitarnego – komunistycznego systemu byli zupełnie pozbawieni cech ludzkich. Zezwierzęcenie obejmowało całe armie funkcjonariuszy bezpieki i partii komunistycznej. Co w człowieku tkwi? – ale to jest pytanie dla psychiatry. Próbowała na nie odpowiedzieć psychoanaliza, także socjologia czy filozofia. Zbrodnia jest właściwa całemu systemowi komunistycznemu podczas całego jego istnienia. </p> Adam Lityński Prawa autorskie (c) 2021 Adam Lityński https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35755 Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0200 Postępowanie zabezpieczające w sprawach gospodarczych https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35756 <p>Celem artykułu jest omówienie wybranych instytucji postępowania zabezpieczającego w kontekście specyfiki spraw gospodarczych. Wnioski o udzielenie zabezpieczenia w tego typu sprawach wpływają do sądów dość często, zwłaszcza w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwały bądź jej uchylenie. Orzeczenie sądu ma natomiast daleko idące skutki dla obrotu gospodarczego.</p> Andrzej Michór Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35756 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 „Każdy z was mógłby, samotny, więziony, myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony”. O europejskim znaczeniu polskiego dziedzictwa republikańskiego https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35749 <p>Badania nad historią konstytucjonalizmu mogą być prowadzone w skali krajowej lub porównawczej. To drugie wymaga spojrzenia z zewnątrz na historyczny system prawny, jest ono tym dokładniejsze, im bardziej uwzględnia kulturę i ducha prawa. Jako niemiecki historyk prawa uznałam, że warto zdystansować się od heglowskiego myślenia Volksgeist. Moje zainteresowanie polską tradycją kształtowania pamięci narodowej w latach bezpaństwowości i narzuconego autorytaryzmu sytuuje się raczej w tradycji Burckhardtowskiej. Podobnie jak autor ten odczytywał Cywilizację renesansu we Włoszech (1860) w kategoriach rozwoju jednostki, tak też przyjąć można, że istnieje polska kultura prawna stymulowana przez republikańską ideę „niedominacji”. W artykule tym argumentuje się, że polski republikanizm ma udział w żywotnej i wiodącej roli Polski w upadku komunizmu od 1989 r., i nie jest to naiwne założenie o prostej ewolucji tej myśli od końca XVI i początku XVII w., kiedy szlachta zdobywała realną władzę kosztem królewskich prerogatyw, do XX w. Jest to raczej wizyta w paryskim Musée Marmottan, by zobaczyć Bassin aux nymphéas Moneta: kwiaty malowane są na płótnie grubymi pociągnięciami, łączącymi kolory, a lilie wodne są rozpoznawalne tylko dla obserwatora, który z dystansu podziwia cały obraz. W podobny sposób polski republikanizm ma znaczenie nie tylko dla Polski, ale i dla Europy.</p> Ulrike Müßig Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35749 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Rozważania o możliwości wypracowania modelu karania podmiotów zbiorowych https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35750 <p>Artykuł obejmuje problematykę oceny zasadności odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych i modelu tej odpowiedzialności. Wypracowanie niebudzącej wątpliwości koncepcji jest bardzo trudne, choć jednocześnie konieczność karania podmiotów zbiorowych jest zaliczana do jednego ze standardów unijnych w zakresie tożsamych polityk kryminalnych państw członkowskich. Nie ma przy tym wątpliwości, że szereg szkodliwych zachowań może być skutkiem aktywności korporacji. Wydaje się więc, że kwestia ta jest przesądzona, ale nie oznacza to jednak, że wypracowany model będzie efektywny i powiązany z kluczowymi przesłankami odpowiedzialności karnej osób fizycznych, opartej przecież na zasadzie winy.</p> Tomasz Oczkowski Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35750 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Kryminologiczny obraz upadłości https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35753 <p>Artykuł poświęcony jest analizie przestępstw w postępowaniu upadłościowym, którego celem jest zdiagnozowanie ich przyczyn i wskazanie: rodzajów przestępstw upadłościowych, podmiotów je popełniających, motywów ich popełniania, oraz ich charakterystyka na różnych etapach upadłości. Punkt wyjścia do niniejszych rozważań stanowiło opracowanie własnej koncepcji przez autorów, opartej na tzw. rombie upadłościowym. Diagram pozwala ukazać rolę podmiotów postępowania upadłościowego, jak i przedmiot przestępstwa upadłościowego. W toku badań wykorzystano różne metody poznawcze, wśród których można wyróżnić: dialektyczną, analizę systemową, formalno-logiczną, systemowo-strukturalną.</p> Paulina Pawluczuk-Bućko, Andrii Butyrskyi Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35753 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Szkody wyrządzone przez zwierzęta w świetle regulacji przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35758 <p>Posługiwanie się zwierzęciem oraz jego chów wiążą się z koniecznością określonego zachowania zarówno wobec zwierzęcia, jak i otoczenia. Zwierzęta, jako żywe organizmy, nie poddają się całkowicie woli ani kierownictwu człowieka i stwarzają zwiększone niebezpieczeństwo dla otoczenia, w którym się znalazły. Ten motyw stanowi m.in. o wprowadzeniu w art. 431 Kodeksu cywilnego zaostrzonej odpowiedzialności opartej na domniemaniu winy w nadzorze. Widoczne w orzecznictwie zawężenie tej odpowiedzialności do przypadków, w ramach których zwierzę wyrządziło szkodę całkowicie i wyłącznie z własnego popędu, pozostaje w sprzeczności z celem tej regulacji i nie znajduje uzasadnienia.</p> Kamila Piernik-Wierzbowska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35758 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Aksjologiczne problemy prawa ochrony środowiska https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35759 <p>Przedmiotem analizy były aksjologiczne problemy ochrony środowiska. Za najistotniejszy z nich uznać należy antropocentryczny i biocentryczny spór o prawo ochrony środowiska. Koncepcja biocentryzmu dąży do upodmiotowienia środowiska i jego elementów. Upodmiotowienie to może przebiegać w dwóch kierunkach i może dotyczyć całego środowiska lub też jego elementów (np. zwierząt). Aksjologiczne problemy prawa ochrony środowiska obejmują również kwestie konfliktów między poszczególnymi wartościami. Ich rozwiązywanie jest możliwe obecnie jedynie w duchu zasady zrównoważonego rozwoju.</p> Bartosz Rakoczy Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35759 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Problematyka przerywania ciąży jako zagadnienie kodyfikacyjne prawa karnego materialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1956–1969 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35760 <p>W pracy przedstawiony został proces kodyfikacji prawa karnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w zakresie przestępstwa nielegalnego przerywania ciąży. Autor zwrócił uwagę nie tylko na kolejne propozycje ustawodawcze, ale przede wszystkim na ich merytoryczny sens oraz stosunek do norm poprzednio obowiązujących. Artykuł ukazuje podłoże społeczno-polityczne dokonywanych zmian (propozycji) legislacyjnych oraz kontrowersje z nich wynikające. W świetle przeprowadzonych rozważań zagadnienie karnoprawnej oceny przerywania ciąży w PRL jawi się jako problem nie tyle prawny, ile przede wszystkim ideologiczno-polityczny.</p> Tomasz Szczygieł Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35760 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Model regulacji administracyjnoprawnej a sektor wodociągowo-kanalizacyjny https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35761 <p>Artykuł jest poświęcony analizie specyficznej roli, jaką odgrywa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sektorze usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności ewentualnemu przypisaniu jego organom funkcji regulatora przedmiotowego sektora.</p> Beata Walczak-Kowalik Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35761 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Przesłanki utworzenia samorządu zawodowego instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35763 <p>Przedmiotem rozważań autora artykułu są przesłanki utworzenia samorządu zawodowego instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy. W opinii instruktorów i egzaminatorów wykonywane przez nich zawody należą do kategorii zawodów zaufania publicznego. W świetle przeprowadzonej analizy nie mają one konstytucyjnych cech pozwalających na uznanie, że w chwili obecnej samorząd zawodowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, stanowi najlepszą formę ich organizacji, czego nie należy wykluczyć w przyszłości, przy spełnieniu określonych warunków.</p> Karol Wilczyński Prawa autorskie (c) 2021 Karol Wilczyński https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35763 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2020 r., V CSK 522/18 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35764 <p>Autor glosy podziela ogólne określenie konstrukcji „nadużycia umocowania”, która została przyjęta w tezie komentowanego wyroku. Wskazuje na liczne sytuacje, w których może dojść (i dochodzi) do nadużycia pełnomocnictwa w praktyce polskiej. Pełnomocnictwo może obecnie pełnić w obrocie prawnym (poza funkcją tradycyjną) nowe, oryginalne funkcje prawne (np. tworzyć odpowiednie zabezpieczenie osobiste, zawierać elementy zarządu majątkiem mocodawcy). Może też przyjmować oryginalne postacie (np. pełnomocnictwo nieodwołalne). Oznacza to wzmożenie ryzyka pojawienia się sytuacji nadużycia umocowania ze strony pełnomocnika. Autor analizuje także skutki nadużycia umocowania, w tym możliwość obrony przed takim skutkami po stronie mocodawcy.</p> Mirosław Bączyk Prawa autorskie (c) 2021 Mirosław Bączyk https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35764 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2019 r., I PK 243/17 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35765 <p>W glosowanym wyroku Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że przyjęte przez strony w umowie o pracę postanowienie wyznaczające 31 grudnia jako jedyny termin wypowiedzenia w roku kalendarzowym jest zgodne z prawem. O ile Sąd Najwyższy trafnie określił skutki, do jakich prowadzi powiązanie powyższego postanowienia z ustaleniem w umowie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (możliwość wydłużenia tego okresu), o tyle zbyt pobieżnie przeanalizował korzystność takiego wyznaczenia terminu wypowiedzenia dla pracownika w porównaniu z przepisami prawa pracy, choć z punktu widzenia zasady uprzywilejowania pracownika ocena ta miała decydujące znaczenie dla ustalenia ważności i wiążącego charakteru postanowienia.</p> Beata Rutkowska Prawa autorskie (c) 2021 Beata Rutkowska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35765 Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0200