Studia Iuridica Toruniensia https://apcz.umk.pl/SIT Studia Iuridica Toruniensia publikuje artykuły, studia, glosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych. pl-PL sit@umk.pl (Karolina Rokicka-Murszewska) greg@umk.pl (Grzegorz Kopcewicz) Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Uwarunkowania prawne udziału społeczeństwa w procesie planowania energii odnawialnej w Polsce https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36025 <p>Przejście od energetyki węglowej do niskoemisyjnej to proces stanowiący prawdziwe wyzwanie dla polskiego społeczeństwa. Na poziomie krajowym w sporze tym widoczna jest zasadnicza ambiwalencja polegająca na przywiązaniu do energetyki węglowej i pilnej potrzebie dekarbonizacji energetyki. Te przeciwstawne postawy rodzą konflikt interesów grup społecznych, z których jedne opowiadają się za dalszym wytwarzaniem energii z węgla, a inne popierają rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Polityka rozwoju sektora energetycznego w Polsce zdaje się uwzględniać to zjawisko, proponując ewolucyjny model dywersyfikacji źródeł energii oraz rozwiązania mające na celu neutralizację napięć społecznych w tym obszarze.</p> Bartłomiej Chludziński, Karolina Rokicka-Murszewska Prawa autorskie (c) 2021 Bartłomiej Chludziński, Karolina Rokicka-Murszewska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36025 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Forma przyznawania stypendium dla studentów szkół wyższych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd wybranych aktów prawa miejscowego i orzecznictwa sądów administracyjnych https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36026 <p>Celem artykułu jest omówienie trybów działania organów stanowiących gmin w przedmiocie przyznawania studentom stypendium przez jednostki samorządu terytorialnego. Przegląd wybranych uchwał oraz sądownictwa administracyjnego prowadzi do wniosku, że organy rzadko przyznają stypendia w drodze decyzji administracyjnej. Ta jednak wydaje się jedyną słuszną formą zakończenia omawianego postępowania.</p> Aleksandra Główczewska Prawa autorskie (c) 2021 Aleksandra Główczewska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36026 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Lista Skarbów Dziedzictwa – niepotrzebna forma ochrony zabytków? https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36028 <p>Analizując zmiany polskiego prawa, poświęconego ochronie dziedzictwa kultury, można odnieść wrażenie, że ustawodawca konsekwentnie dąży do zapewnienia wzmożonej i efektywnej ochrony zabytków poprzez stopniowe poszerzanie katalogu form ich ochrony. Możliwe prawne formy ochrony są uregulowane w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a stosunkowo nowym rozwiązaniem jest wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, wprowadzony nowelizacją z 2016 r. Lista jednak od samego początku budzi wiele kontrowersji, a jej geneza ma dwojakie korzenie. Z jednej strony jest odpowiedzią na jeden z podstawowych problemów systemu ochrony zabytków w Polsce, czyli sui generis dyskryminację zabytków ruchomych, a z drugiej - powołanie do życia Listy Skarbów Dziedzictwa było efektem sporów, które przez wiele lat toczyły się między muzealnikami, konserwatorami i historykami sztuki a Fundacją Czartoryskich z powodu wypożyczania obrazu Leonarda da Vinci Dama z łasiczką na wystawy za granicą. Snując rozważania dotyczące Listy Skarbów Dziedzictwa, należy się zastanowić, jak kształtuje się funkcjonowanie Listy w praktyce oraz czy na pewno jest to forma potrzebna w naszym systemie prawnej ochrony zabytków.</p> Aleksandra Guss Prawa autorskie (c) 2021 Aleksandra Guss https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36028 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Kodeksowe ograniczenia uprawnień procesowych Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierza w czynnej służbie wojskowej https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36031 <p>W artykule porównano przepisy proceduralne (karne i wykroczeniowe) określające właściwość procesową Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierza w czynnej służbie wojskowej, w sytuacji, gdy popełnił on czyn zabroniony pod groźbą kary. Porównanie art. 312 k.p.k. oraz art. 85 § 2 k.p.w. dało asumpt do sformułowania propozycji de lege ferenda, wskazujących na potrzebę znowelizowania art. 85 § 2 k.p.w. (i nie tylko). Z uwagi na materię podlegającą weryfikacji (z zastosowaniem wykładni językowo-logicznej), jaką są wybrane przepisy kodeksowe, w niniejszym artykule posłużono się metodami badawczymi – porównawczą wewnątrzsystemową oraz dogmatyczno-prawną.</p> Violetta Konarska-Wrzosek, Agata Ziółkowska Prawa autorskie (c) 2021 Violetta Konarska-Wrzosek, Agata Ziółkowska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36031 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Obowiązek dostarczania w czasie pokoju środków przewozowych na rzecz wojska na przykładzie wodnych środków żeglugi śródlądowej i statków powietrznych. Kazus międzywojennej Polski https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36032 <p>W niniejszym artykule poddano analizie instytucję obowiązków administracyjnych, które w okresie międzywojennym nakładane były na jednostki w interesie publicznym w celu wykonania określonych zadań należących do administracji publicznej, w tym przypadku – administracji sił zbrojnych. Obowiązki te polegały na dostarczeniu wojsku w czasie pokoju będących w posiadaniu określonych podmiotów środków transportowych, które uznane zostały przez władze wojskowe za niezbędne do realizacji zadań wynikających z przyznanych im kompetencji. Dokonana przez autora analiza przeprowadzona została na przykładzie obowiązku dostarczania na rzecz wojska środków przewozowych w postaci wodnych środków żeglugi śródlądowej i statków powietrznych.</p> Marcin Konarski Prawa autorskie (c) 2021 Marcin Konarski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36032 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w wypadkach lotniczych podczas podróży międzynarodowych https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36033 <p>Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego wobec pasażerów w transporcie międzynarodowym jest regulowana przez przepisy konwencji warszawskiej i montrealskiej. Żaden z traktatów nie reguluje szczegółowo definicji i zakresu szkód. Jednakże stanowią one upoważnienie dla sądów do stosowania prawa krajowego w celu określenia, jakiego rodzaju szkody mogą być przedmiotem roszczenia i kto może domagać się ich naprawienia. Kwestia, czy przewoźnik lotniczy mógłby i powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności wobec pasażera za szkody niemajątkowe (krzywdy moralne), jest szeroko dyskutowana i stanowi przedmiot rozważań wielu sądów. Celem artykułu jest pokazanie możliwych sposobów interpretacji traktatów w różnych jurysdykcjach i określenie możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe przez pasażerów lotniczych.</p> Anna Konert Prawa autorskie (c) 2021 Anna Konert https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36033 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w świetle zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36034 <p>Przedmiotem artykułu jest analiza postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w świetle wyrażonej w Kodeksie postępowania administracyjnego zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wprowadziła w stosunku do obowiązującej poprzednio ustawy szereg nowych regulacji umacniających pozycję organu ochrony danych osobowych. Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie jednoinstancyjności postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W doktrynie funkcjonują różne stanowiska w sprawie interpretacji niniejszej regulacji. W opracowaniu omówiono: charakter konstytucyjnej zasady zaskarżalności decyzji organów pierwszej instancji, wyrażonej w Kodeksie postępowania administracyjnego zasady dwuinstancyjności postępowania, szereg różnic między statusem prawnym obecnego i poprzedniego organu ochrony danych osobowych, a także charakter postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Konsekwentnie ocenie zostały poddane poszczególne stanowiska wyrażone w doktrynie w kwestii jednoinstancyjności postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> Tomasz Kuczyński Prawa autorskie (c) 2021 Tomasz Kuczyński https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36034 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Image enhancing drugs w sporcie – analiza zjawiska i karnoprawnych środków jego zwalczania https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36122 <p>Zjawisko dopingu w sporcie amatorskim oraz uprawianym rekreacyjnie jest marginalizowane. Jego zasięg jest jednak większy aniżeli w sporcie profesjonalnym. Wynika to z ciągłego wzrostu liczby przypadków stosowania sterydów, hormonów oraz innych substancji zabronionych, najczęściej przez osoby uczęszczające na siłownię i do klubów fitness. Cel ich używania nie wiąże się przy tym z chęcią osiągnięcia określonego wyniku sportowego. Dotyczy bowiem przede wszystkim poprawy wyglądu zewnętrznego. Procederowi temu towarzyszy zainteresowanie zorganizowanej przestępczości w zakresie produkcji i dystrybucji takich środków. Taki jego charakter wymusza potrzebę zdecydowanej reakcji karnej oraz zaangażowania odpowiednio przeszkolonych służb i agend państwowych.</p> Michał Leciak Prawa autorskie (c) 2021 Michał Leciak https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36122 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Upływ terminu związania ofertą a zwrot wadium w świetle Prawa zamówień publicznych https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36124 <p>Celem artykułu jest opisanie relacji zachodzących między stanem związania ofertą a ważnością zabezpieczenia wadialnego na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych. Szereg problemów badawczych ogniskuje się w pytaniu o ważność wadium zabezpieczającego ofertę wybraną jako najkorzystniejsza. Opierając się na regułach kodeksowych, należy uznać, że stan związania ofertą wybraną ustaje z chwilą dokonania wyboru przez zamawiającego. Oferta traci swój osobny byt prawny, przekształcając się w element stosunku przedkontraktowego. Oznacza to, że ustawowy obowiązek zwrotu wadium zachodzący w przypadku upływu terminu związania ofertą nie dotyczy oferty wybranej. Dochodzi zatem do rozdzielenia współistniejących przed wyborem stanu związania ofertą i ważności wadium. Dzięki temu wadium może wypełniać swoją kluczową funkcję, jaką jest zabezpieczenie roszczenia o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.</p> Maciej Lubiszewski Prawa autorskie (c) 2021 Maciej Lubiszewski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36124 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Inne obowiązkowe podatki gminne we Francji według francuskiego Generalnego kodeksu podatków https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36135 <p>Niniejsza publikacja stanowi jeden z aspektów badań nad francuskim Generalnym kodeksem podatków w zakresie podatków lokalnych. Ukazuje specyfikę tzw. innych podatków gminnych we Francji, które dzielą się na pięć podatków obowiązkowych oraz cztery podatki fakultatywne. W ramach niniejszego opracowania analizie poddano cztery z pięciu innych lokalnych podatków obowiązkowych: gminny podatek górniczy, zryczałtowany podatek od pylonów, podatek od morskich turbin wiatrowych oraz podatek dodatkowy do podatku od nieruchomości niezabudowanych. Opracowanie nie tylko przybliża specyfikę francuskiego systemu podatkowego, ale również stanowi asumpt do szerszej refleksji nad potencjalnym wpływem owej specyfiki na opodatkowanie odnawialnych źródeł energii.</p> Michał Mariański Prawa autorskie (c) 2021 Michał Mariański https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36135 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36137 <p>Artykuł jest poświęcony przedstawieniu zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. oraz Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ale jedynie w obszarze mającym wpływ na obecny kształt postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przyjętą przez autorkę kolejność omawianych zmian wyznaczają etapy postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Artykuł zasadniczo koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych zmian k.p.c., autorka jednak nie stroni od ich oceny.</p> Joanna May Prawa autorskie (c) 2021 Joanna May https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36137 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Urlop macierzyński a praca zarobkowa https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36146 <p>Urlop macierzyński ma w prawie pracy co do zasady obowiązkowy charakter. W tym czasie pracownicy nie mogą wykonywać pracy zarobkowej w ramach stosunku pracy, mają wówczas prawo do zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego. W artykule, odnosząc się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2020 r., zwrócono uwagę na problem podjęcia pracy zarobkowej w ramach stosunku pracy przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego. Podkreślono, że w takiej sytuacji pracownica ma prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę. Pracownica ma także wówczas prawo do zasiłku macierzyńskiego.</p> Anna Napiórkowska Prawa autorskie (c) 2021 Anna Napiórkowska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36146 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji podatkowej, która stała się bezprzedmiotowa https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36147 <p>Zgodnie z art. 258 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, który wydał decyzję, stwierdza jej wygaśnięcie, m.in. jeżeli stała się bezprzedmiotowa. Artykuł poświęcony jest analizie pojęcia bezprzedmiotowości decyzji podatkowej zwłaszcza w kontekście przedawnienia zobowiązania podatkowego. Autorka referuje poglądy orzecznictwa, które nie uznaje przedawnienia zobowiązania podatkowego za przyczynę bezprzedmiotowości decyzji określającej jego wysokość. Zwraca uwagę na pewną niekonsekwencję wyrażającą się w tym, że wygaśnięcie zobowiązania podatkowego jest uznawane za przesłankę bezprzedmiotowości decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za takie zobowiązanie, co skutkuje koniecznością stwierdzenia jej wygaśnięcia.</p> Agnieszka Olesińska Prawa autorskie (c) 2021 Agnieszka Olesińska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36147 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia a zabiegi z zakresu medycyny estetycznej https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36170 <p>Dane osobowe dotyczące zdrowia należą do danych szczególnej kategorii, tzw. danych wrażliwych. Co do zasady zabronione jest przetwarzanie danych tego rodzaju. Zakaz ten ulega uchyleniu przede wszystkim, gdy chodzi o przetwarzanie danych celem udzielenia świadczenia zdrowotnego. W aktualnym kształcie ustawodawstwa nie każdy zabieg z zakresu medycyny estetycznej można zakwalifikować do katalogu świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie – wspomniany powyżej wyjątek dopuszczający możliwość przetwarzania danych dotyczących zdrowia nie znajduje zastosowania.</p> Michał Raduła Prawa autorskie (c) 2021 Michał Raduła https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36170 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Udostępnianie materiałów z akt postępowania przygotowawczego biegłym – geneza oraz praktyczne skutki zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36171 <p>Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. znowelizowano Kodeks postępowania karnego. W niniejszym artykule podjęto próbę zaprezentowania zmienionych przepisów dotyczących udostępniania akt postępowania przygotowawczego biegłym, wyjaśnienia przyczyn zmian w tym zakresie, a także opisania praktycznych skutków nowelizacji. Wykazano, że osiągnięcie oczekiwanego przez ustawodawcę celu w postaci przyspieszenia postępowania w wyniku wprowadzonych zmian jest mało prawdopodobne.</p> Bartłomiej Rasała Prawa autorskie (c) 2021 Bartłomiej Rasała https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36171 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Rządy prawa ONZ – o więcej korzystnie zrównoważonych wyników pomocy technicznej pomimo migracji https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36098 <div class="page" title="Page 344"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Przedmiotem artykułu jest uniwersalna i uhonorowana czasem złota reguła, potocznie znana jako sytuacja, w której są tylko wygrani, w tym wypadku dzięki strategii pomocy technicznej realizowanej w zapobieganiu przestępczości i na innych polach. W szczególności niniejszy tekst wgłę- bia się w zasadę zróżnicowania Johna Rawlsa odniesioną do profilaktyki przestępczości drogą rządów prawa inspirowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu osiągnięcia celu 10 jej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r. („Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami”). &nbsp;Jego liberalne podejście do nierówności z zasady uznaje ją za rozsądną, tj. sprawiedliwą (just) i słuszną (fair), o ile najbardziej tą nierównością materialną upośledzeni skorzystają z tej zasady na tyle, że będą w lepszej sytuacji, niż gdyby panowała absolutna równość. W zgodzie z Kartą Narodów Zjednoczonych obligującą państwa do współpracy autor stosuje tę zasadę w stosunkach Północ – Południe, zwłaszcza jeśli chodzi o korzyści wynikające z rządów prawa dla partnerów pomocy technicznej w ramach dwóch megaprojektów: Sieci Błękitnej Kropki/Odbudowania Lepszego Świata 2019–2021 oraz Inicjatywy Błękitnego Pasa i Szlaku z 2013 r., obydwu podatnych na przepływy migracyjne. W ich kontekście autor przedstawia międzykulturowo drożną racjonalizację współpracy technicznej Północ – Południe w zakresie prewencji przestępczości globalnie i lokalnie. Pragmatyczne przeciwdziałanie korupcji powinno być głównym celem tej części profilaktyki kryminalnej. W końcu autor podnosi potrzebę szerszego uwzględnienia we współpracy technicznej Północ – Południe wzajemności. Jej większe i konkretniejsze, praktyczne uwzględnienie, zorientowane na ochronę środowiska naturalnego na poziomie lokalnych społeczności objętych pomocą techniczną, wpłynie na poprawę relacji człowieka z Matką Ziemią (triple wins). To jest najbardziej aktualny paradygmat Agendy 2030 dla budowania rzeczywiście lepszego świata.</p> </div> </div> </div> Sławomir Redo Prawa autorskie (c) 2021 Sławomir Redo https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36098 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Wybrane prawnoadministracyjne aspekty realizacji zasady jawności w sferze funkcjonowania administracji publicznej https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36100 <div class="page" title="Page 367"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Przedmiotowa zasada jawności w sferze aktywności administracji publicznej, a także jawność informacji na temat funkcjonowania państwa i reprezentujących je funkcjonariuszy publicznych są jednymi z fundamentalnych kryteriów rozwoju każdego demokratycznego państwa prawa. Jawność, jako dobro wspólne, musi być identyfikowana jako konsekwencja wiernej służby wszelkich organów i instytucji publicznych oraz reprezentujących je funkcjonariuszy publicznych. Wszyscy powinni być zainteresowani tym, aby państwo prawa funkcjonowało praworządnie, szanując przyjęte wolności i prawa wszystkich, którzy znajdują się pod jego władzą, korzystając jednocześnie z prawa dostępu do informacji publicznej.</p> </div> </div> </div> Paweł Romaniuk Prawa autorskie (c) 2021 Paweł Romaniuk https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36100 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki z o.o. – zagadnienia wybrane https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36103 <div class="page" title="Page 382"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna kontynuuje swój byt prawny niezależnie od losów jej wspólników. W szczególności zatem śmierć wspólnika nie stanowi – co do zasady – przyczyny jej rozwiązania i w konsekwencji zakończenia działalności. Wspólnik może także określić krąg osób, które wstąpią w jego prawa i obowiązki spółkowe na wypadek jego śmierci. Instrumenty umożliwiające takie wskazanie znajdują się zarówno w przepisach k.c., jak i k.s.h. Obok określenia porządku dziedziczenia w drodze sporządzenia testamentu wspólnicy mogą również zawrzeć w umowie spółki klauzulę wyłączającą lub ograniczającą wstąpienie ich spadkobierców do spółki. Ciężar uregulowania instytucji wyłączenia lub ograniczenia wstąpienia spadkobierców do spółki spoczywa na wspólnikach. Klauzula umowna dotycząca tego zagadnienia powinna precyzyjnie i szczegółowo określać zasady postępowania z udziałami wyłączonymi od dziedziczenia. Niespełnienie tego postulatu rodzi istotne trudności interpretacyjne wywołujące wątpliwości co do skutku wywieranego przez taką klauzulę. Skutek ten uzależniony jest w szczególności od rodzaju ograniczenia wstąpienia spadkobiercy do spółki. Należy postulować rozważenie ingerencji ustawodawczej w treść przepisu art. 183 k.s.h. poprzez rozbudowanie wymogów dotyczących treści klauzuli wyłączającej lub ograniczającej wstąpienie spadkobierców do spółki w kierunku uszcze-gółowienia sposobu postępowania przy przejmowaniu udziałów w spółce, w stosunku do których umowa spółki wyłączyła dziedziczenie.</p> </div> </div> </div> Grzegorz Suliński Prawa autorskie (c) 2021 Grzegorz Suliński https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36103 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Hydroenergia w Polsce https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36105 <div class="page" title="Page 403"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Przedmiotem analizy w artykule jest problematyka rozwoju hydroenergii w Polsce. Rozważania dotyczą regulacji prawnych umożliwiających budowę elektrowni wodnych. W artykule postulowane jest wprowadzanie ułatwień proceduralnych w zakresie rozwoju małych i mikroinstalacji wodnych (MEW).</p> </div> </div> </div> Dorota Sylwestrzak Prawa autorskie (c) 2021 Dorota Sylwestrzak https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36105 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Czy wniesienie powództwa oczywiście bezzasadnego w rozumieniu art. 191(1) k.p.c. przerywa bieg przedawnienia? https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36107 <p>Prawodawca Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadził do polskiej procedury cywilnej m.in. instytucję oddalenia powództwa jako oczywiście bezzasadnego (art. 191(1) k.p.c.). Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie: czy wniesienie powództwa oczywiście bezzasadnego w rozumieniu art. 191(1) k.p.c. przerywa bieg przedawnienia? Rozważania nad tym zagadnieniem prowadzą do wniosku, że odpowiedź na to pytanie powinna być negatywna.</p> <p>&nbsp;</p> Tomasz Tomczak Prawa autorskie (c) 2021 Tomasz Tomczak https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36107 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Prawo do aborcji w Polsce w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36108 <div class="page" title="Page 438"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>W artykule przedstawiono warunki realizacji prawa do aborcji w Pol- sce po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., K 1/20 (Dz.U. z 2021 r. poz. 175), uznającego za niekonstytucyjne te postanowienia Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz- czalności przerywania ciąży, z których wynikała możliwość przerwania ciąży z uwagi na wady rozwoju płodu. Ponadto w publikacji przedstawiono argumenty, które powołano w analizowanym wyroku, oraz wskazano jego skutki prawne i społeczne.</p> </div> </div> </div> Dominika Tykwińska-Rutkowska Prawa autorskie (c) 2021 Dominika Tykwińska-Rutkowska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36108 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Cywilnoprawna odpowiedzialność członków organów prostej spółki akcyjnej wobec spółki https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36110 <div class="page" title="Page 456"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Z dniem 1 lipca 2021 r. katalog spółek handlowych na gruncie prawa polskiego został rozszerzony o nowy typ spółki, jakim jest prosta spółka akcyjna. W założeniu prosta spółka akcyjna ma stanowić nowoczesną formę niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej w szczególności do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz tzw. startupów. Przepisy regulujące funkcjonowanie prostej spółki akcyjnej zawierają nowatorskie rozwiązania na tle dotychczasowych spółek funkcjonujących w polskim prawie, w tym m.in. możliwość swobodnego kształtowania przez akcjonariuszy wewnętrznej organizacji spółki poprzez wybór monistycznego albo dualistycznego systemu organów spółek, a także uregulowanie cywilno-prawnej odpowiedzialności członków organów prostej spółki akcyjnej za szkody wyrządzone spółce zgodnie z zasadą biznesowej oceny sytuacji (ang. business judgment rule). Celem artykułu jest omówienie zasad ponoszenia cywilnoprawnej odpowiedzialności piastunów organów prostej spółki akcyjnej wobec spółki ze szczególnym uwzględnieniem odmienności w stosunku do regulacji dotyczących odpowiedzialności funkcjonariuszy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 293 § 1 k.s.h.) oraz spółki akcyjnej (art. 483 § 1 k.s.h.). W artykule podjęto także próbę oceny najdonioślejszego legislacyjnego novum wprowadzonego do polskiego prawa wraz z wejściem w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej, jakim jest unormowanie zasady biznesowej oceny sytuacji w art. 300(125) § 2 k.s.h.</p> </div> </div> </div> Konrad Węgliński Prawa autorskie (c) 2021 Konrad Węgliński https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36110 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zagadnienie integracji europejskiej w nauczaniu Jana Pawła II – wybrane aspekty https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36041 <p>Obecnie integracja europejska przeżywa pewien kryzys, który jest dość widoczny od kilku lat. Kryzys finansowy, Brexit, pandemia COVID-19, tendencje antydemokratyczne w wielu krajach, w tym również niestety w państwach członkowskich Unii Europejskiej, powodują, że następuje pewien nawrót do ideologii państw narodowych. Politycy często głoszą hasła antyunijne, eksponując pojęcie suwerenności państwowej i konieczności jej ochrony. Na fali tego typu retoryki i narracji politycznej w 2020 r. Unię Europejską opuściła Wielka Brytania. Ta sytuacja skłania do refleksji, jak widział proces integracji europejskiej Jan Paweł II, który w świadomości wielu Polaków nadal funkcjonuje jako niekwestionowany Autorytet, a Jego nauczanie pozostaje dla wielu z naszych rodaków ważnym drogowskazem na przyszłość. Niniejszy artykuł jest próbą przyjrzenia się zagadnieniu integracji europejskiej w nauczaniu Papieża Polaka. Wypowiedzi Jana Pawła II dotyczące integracji europejskiej były zawsze głęboko wyważone i dotykały w pierwszej kolejności wymiaru duchowego i kulturowego, jednak nie pomijał On kwestii ekonomicznych czy nawet politycznych, jeśli uważał to za słuszne i celowe. Papież był do końca swojego życia, a zarazem pontyfikatu, zdeklarowanym zwolennikiem idei integracji europejskiej i ta postawa przebija z przeanalizowanych do celów niniejszego opracowania Jego tekstów i wystąpień. Jan Paweł II oczywiście w swojej przenikliwości dostrzegał wady i niedoskonałości europejskich projektów integracyjnych oraz surowo przestrzegał przed redukowaniem współpracy europejskiej jedynie do wymiaru ekonomicznego, z pominięciem wymiaru duchowego, kulturowego czy moralnego, ale nade wszystko dostrzegał i doceniał dorobek mechanizmów współpracy europejskiej, które zapewniły krajom biorącym w niej czynny udział pokój i wysoki poziom rozwoju gospodarczego w drugiej połowie XX w.&nbsp;</p> Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36041 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Kilka refleksji o skutkach odszkodowawczych bezprawnego wykluczenia sportowca z igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36042 <p>W artykule autorka omawia wybrane aspekty problematyki odpowiedzialności cywilnej w sytuacji niesłusznego wykluczenia zawodnika sportowego z udziału w mistrzostwach świata lub igrzyskach olimpijskich. Analizuje ona, czy przypadek wykluczenia zawodnika z danego wydarzenia sportowego można zakwalifikować jako wykonywanie władzy publicznej, a także jaki jest zakres szkody podlegającej naprawieniu. W opinii autorki nadanie określonych uprawnień organizacjom sportowym może, w określonych przypadkach, być zakwalifikowane jako wykonywanie imperium i uzasadniać odpowiedzialność cywilną na podstawie przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonywaniem władzy publicznej.</p> Paulina Wyszyńska-Ślufińska Prawa autorskie (c) 2021 Paulina Wyszyńska-Ślufińska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36042 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Administracyjnoprawne ograniczenia procesu inwestycyjno- -budowlanego na terenach zamkniętych w Polsce https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36044 <p>Proces inwestycyjno-budowlany to całość złożonych działań zmierzających do zagospodarowania przestrzeni obiektami budowlanymi. Proces ten wiąże się z konstytucyjną zasadą wolności budowlanej. Wolność ta oznacza możliwość swobodnego podjęcia działań przez inwestora. Warto jednak zadać pytanie, czy na każdym terenie inwestor może swobodnie podejmować działania inwestycyjne. W artykule poddano analizie realizację procesu inwestycyjno-budowlanego na terenach zamkniętych o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Pokazano, że na terenach zamkniętych ustawodawca wprowadza odrębny reżim prawny jego realizacji w postaci ograniczeń administracyjnoprawnych. W tym celu analizie poddano przepisy zawarte w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Ustawie z dnia 5 sierpnia 2012 r. o ochronie informacji niejawnych.</p> Monika Anna Ziniewicz Prawa autorskie (c) 2021 Monika Anna Ziniewicz https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36044 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r., sygn. I OSK 1429/17 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36046 <p>Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odwołując się do przepisów charakteryzujących się niskim poziomem określoności, nakazał udostępnienie danych chronionych tajemnicą telekomunikacyjną na potrzeby sprawy o wykroczenie. Autor glosy podnosi istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji kwestię, że przepisy ogólne nie mogą stanowić podstawy ingerencji w tajemnicę komunikowania, która podlega konstytucyjnej ochronie.</p> Marek Chrabkowski Prawa autorskie (c) 2021 Marek Chrabkowski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36046 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 r., sygn. II SA/Wa 1843/20 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36047 <p>Komentowany wyrok dotyczył zagadnienia związanego z przeniesieniem funkcjonariusza Policji do dalszego pełnienia służby w innej jednostce Policji lub innej miejscowości na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Policji. Zdaniem sądu istota zagadnienia w tego rodzaju sprawie sprowadza się do ustalenia, czy stanowisko służbowe, na które przeniesiono i mianowano policjanta, jest stanowiskiem równorzędnym z poprzednio przez niego zajmowanym. W glosie krytycznie odniesiono się do tego poglądu wyrażonego przez sąd. Wskazano, że art. 36 ust. 1 ustawy o Policji precyzyjnie wytycza granicę sprawy administracyjnej dotyczącej przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości. Jest nią wyłącznie przeniesienie, które nie łączy się w żaden sposób z automatycznym mianowaniem policjanta na określone stanowisko służbowe w związku z tym przeniesieniem.</p> Paweł Gacek Prawa autorskie (c) 2021 Paweł Gacek https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36047 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 października 2020 r., sygn. V U 198/19 (niepublikowany) https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36048 <p>Glosowany wyrok rozstrzyga kwestię skuteczności obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszom służb specjalnych. Sąd prawomocnie uznał, że takie obniżenie na podstawie przepisów znowelizowanej w 2016 r. ustawy zaopatrzeniowej jest nieskuteczne ze względu na brak dowodu na istnienie indywidualnych czynów podejmowanych z naruszeniem prawa i praw człowieka. W tym względzie sąd odwołał się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r., przywracając emeryturę i rentę w wysokości sprzed 1 października 2017 r. z pominięciem przepisów ustawy zaopatrzeniowej.&nbsp;</p> Piotr Lewandowski Prawa autorskie (c) 2021 Piotr Lewandowski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36048 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r., sygn. II AKa 292/19 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36049 <p>W glosie do orzeczenia, formalnie pozostającego w zgodzie z obecnym stanem prawnym, w części oddalającej roszczenie autor sygnalizuje zasadniczy mankament w postaci sprzeczności z ogólną zasadą sprawiedliwości społecznej, która legła wszakże u podstaw uchwalenia tzw. ustawy lutowej, a następnie m.in. wprowadzenia do jej treści przepisu art. 8b. W sposób krytyczny odnosi się również do aktualnej treści art. 8b ustawy lutowej, która doprowadziła sąd do tego rodzaju rozstrzygnięcia, i postuluje pilną reakcję ustawodawcy</p> Igor Zgoliński Prawa autorskie (c) 2021 Igor Zgoliński https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36049 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100 Recenzenci https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36215 <p>Recenzenci tomów Studia Iuridica Toruniensia w roku 2021.</p> Redakcja Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36215 Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0100